Raz­li­či­ta

Rolling Stone (Croatia) - - RS Indie - Sha­ile­ne Wo­od­ley Re­ži­ja: Ne­il Bur­ger

UZ RI­ZIK OTUĐIVANJA OD mla­dih gle­da­te­lja, iz­vor­ni­ku vjerna no dra­ma­tič­no is­praz­na film­ska ina­či­ca us­pješ­ni­ce Raz­li­či­ta Ve­ro­ni­ce Roth iz 2011. ni­je us­pje­la obu­ze­ti gle­da­te­lje. Da, ta­ko je inert­na i be­ži­vot­na, prem­da ču­di jer pri­ča je o po­bu­nje­nič­koj mla­de­ži ko­ja ži­vi u dis­to­pij­skom Chi­ca­gu u bu­duć­nos­ti. Roth je ima­la sa­mo 22 go­di­ne kad je obja­vi­la knji­gu Raz­li­či­ta i ubr­zo je obja­vi­la dva nas­tav­ka,

Po­bu­nje­nik i Odan. Očit po­ku­šaj unov­ča­va­nja na us­pje­hu tri­lo­gi­je Su­zan­ne Col­lins Igre gla­di? Na va­ma je da pro­su­di­te. Za­ple­ti obje knji­ge (dvo­je lju­bav­ni­ka bo­re se za svo­je ži­vo­te u okrut­nom, kon­tro­li­ra­nom druš­tvu) dos­lov­no su, u naj­ma­nju ru­ku, is­to­vjet­ni. Igre

gla­di su, ako ni­šta dru­go, re­zul­ti­ra­le dvje­ma iz­vr­s­nim ekra­ni­za­ci­ja­ma i lan­si­ra­le Jennifer Lawren­ce me­đu mla­de su­per­zvi­jez­de. Ekra­ni­za­ci­ja dje­la Raz­li­či­ta po­ti­če je­di­no in­di­fe­rent­nost. To me po­ma­lo i ču­di jer Sha­ile­ne Wo­od­ley, na­dah­nu­ta glu­mi­ca iz fil­mo­va Na­s­ljed­ni

ci i The Spec­ta­cu­lar Now, ide­alan je iz­bor za utje­lov­lje­nje Be­atri­ce Pri­or, 16-go­diš­nje ju­na­ki­nje ko­ja mo­ra iz­a­bra­ti svo­je mjes­to u pre­na­pu­če­nom, uti­li­ta­ris­tič­kom druš­tvu. Theo Ja­mes, bri­tan­ski glu­mac ko­ji je utje­lo­vio Tur­ka ko­ji skan­da­loz­no umi­re u kre­ve­tu gos­pe Mary u se­ri­ji Down­ton Ab­bey, vi­so­ki je Fo­ur ko­ji odi­še sek­su­al­noš­ću i Be­atri­cin part­ner u opas­nim si­tu­aci­ja­ma. Njih bi dvo­je tre­ba­lo ekran na­bi­ti sek­su­al­nom ener­gi­jom i ke­mi­jom, no ćo­rak.

Ga­jio sam na­de za re­da­te­lja Ne­ila Bur­ge­ra ko­ji je či­nio ču­da svo­jim urat­kom Ilu­zi­onist no čak ni on ni­je us­pio ri­je­ši­ti pro­blem za­glup­lje­nog sce­na­ri­ja Eva­na Da­ug­her­tyja i Va­ne­sse Taylor ko­ji je je­di­no us­pio za­grep­s­ti po­vr­ši­nu knji­ge. Ti­nej­dže­ri u Chi­ca­gu mo­ra­ju iz­a­bra­ti frak­ci­ju ko­ja će ih de­fi­ni­ra­ti, a na iz­bor ima­ju Po­ri­ca­te­lje, Pri­ja­te­lje, Is­kre­ne, Ne­us­tra­ši­ve i Eru­di­te. Raz­li­či­ti po­put Fo­ura i Tris (ma­lo po­igra­va­nje po­ke­ra­škim iz­ra­zi­ma), ču­vaj­te le­đa. Ka­te Win­s­lett iz­vr­s­na je kao glav­na ne­ga­tiv­ka, a je­di­na sus­pen­zi­ja bi­la mi je - kad će vi­še film za­vr­ši­ti. Ža­lim, ali ja pri­pa­dam Is­kre­ni­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.