Ćo­pa­vi Za­go­rac, lo­po­vi i na­bi­je­ne pu­ške

Do­ma­ći iz­daj­ni­ci, psi ra­ta i pro­pa­li­ce bo­ga­te se na na­šoj bu­duć­nos­ti dok smo mi ljud­ski po­nos sve­li na ne­ar­ti­ku­li­ra­no ur­la­nje pred neo­t­pla­će­nom plaz­mom, na ko­joj se vr­ti no­go­met­ni cir­kus

Rolling Stone (Croatia) - - Sadržaj - DIN­KO BO­IĆ

Do­ma­ći iz­daj­ni­ci, psi ra­ta i pro­pa­li­ce bo­ga­te se na na­šoj bu­duć­nos­ti dok smo mi ljud­ski po­nos sve­li na no­go­met­no ur­la­nje Tekst

Ćo­pa­vi MI SMO MO­RE KR­VI PROLILI ZA BRAT­stvo i je­dins­tvo na­ših na­ro­da. E ne­će­mo ni­ko­me do­zvo­li­ti da nas di­ra ili da nam ru­je iz­nu­tra, da se ru­ši to brat­stvo i je­dins­tvo.

- Jo­sip Broz Ti­to-

I evo nas, go­to­vo če­t­vrt sto­lje­ća od ras­pa­da biv­še za­jed­ni­ce bal­kan­skih na­ro­da ri­je­či is­to­vre­me­no prez­re­nog i obo­ža­va­nog vo­đe u glo­ba­li­zi­ra­nom svi­je­tu po­či­nju do­bi­va­ti ne­ki smi­sao. Na­kon 140 ti­su­ća po­gi­nu­lih i če­ti­ri mi­li­ju­na ra­se­lje­nih sta­nov­ni­ka (ni­je da je net­ko vo­dio pre­ciz­nu evi­den­ci­ju) u Hr­vat­skoj, Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni, na Ko­so­vu i Slo­ve­ni­ji, ne­mo­gu­će je ne upi­ta­ti se - ko­ja je na­ci­ja i no­vo­nas­ta­la dr­ža­va, kon­kret­no, od svo­đe­nja ra­ču­na i no­vo­kom­po­ni­ra­ne na­vod­ne su­ve­re­nos­ti - pro­fi­ti­ra­la? Je li pro­fi­ti­ra­la Sr­bi­ja iz ko­je je kre­nuo tro­jan­ski konj na­ci­ona­liz­ma, sa­mo da bi po­t­vr­dio zlo­glas­nu te­zu za­pad­njač­kih think tan­ko­va o nje­go­voj do­mi­na­ci­ji nad bi­lo ko­jim dru­gim obli­kom iden­ti­fi­ka­ci­je i so­li­dar­nos­ti? Sje­ća­ju li se ne­za­pos­le­ni rad­ni­ci i bes­per­s­pek­tiv­ni sred­njo­škol­ci u Va­lje­vu, Sme­de­re­vu i Su­bo­ti­ci zlo­glas­nog Me­mo­ran­du­ma SANU i mis­le li do­is­ta da je su­bjek­tiv­ni osje­ćaj ko­lek­ti­ve “pu­ši­one” sr­p­skog na­ro­da u biv­šoj nam dr­ža­vi bio vri­je­dan žr­tvo­va­nja kom­plet­ne in­dus­tri­je, po­li­tič­kog utje­ca­ja pa i ži­vot­nog stan­dar­da ko­ji su nji­ho­vi pret­hod­ni­ci uži­va­li a o ko­je­mu oni da­nas mo­gu sa­mo sa­nja­ti? Te­ško je u to po­vje­ro­va­ti. Kao što je te­ško po­vje­ro­va­ti u ži­vot­no za­do­volj­stvo nji­hov pan­da­na ili an­ti­po­da, ka­ko vam dra­go, s bi­lo ko­je stra­ne gra­ni­ce no­vo­nas­ta­lih dr­ža­vi­ca. Tak­vi po­vre­me­no ko­lek­tiv­nu frus­tra­ci­ju is­tre­su na “vanj­skom ne­pri­ja­te­lju” ko­jeg su, ovis­no o pri­li­ci, ad hoc iden­ti­fi­ci­ra­li u mr­skom Hr­va­tu, Šip­ta­ru, Mus­li­ma­nu, Sr­bi­nu ili u eg­zo­tič­ni­joj ver­zi­ji Ži­do­vu ili ne­kom dru­gom bje­lo­s­vjet­skom urot­ni­ku. Ni­su, valj­da, oni kri­vi. A ni nji­ho­vi oče­vi iz ču­ve­ne ge­ne­ra-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.