Sen­ti­men­tal bi­ke

Ovo ni­je Pps-po­moć­no Pje­šač­ko Sred­stvo, ovo je uni­kat­ni bajk za ko­jim će se svi okre­nu­ti, a ni ugra­đe­ni mo­tor ni­je na od­met

Rolling Stone (Croatia) - - Sadržaj - T. M.

Pred­stav­lja­mo uni­kat­ne bi­cik­le na ko­ji­ma ne mo­ra­te stal­no pe­da­li­ra­ti

PRI­JE NE­KO­LI­KO MJE­SE­CI SA­svim slu­čaj­no po­ka­za­ne su mi fo­to­gra­fi­je bi­ci­ka­la, ko­ji to ni­su, o ko­ji­ma sad pi­šem tekst. Na pr­vo gle­da­nje os­tao sam fas­ci­ni­ran i na­rav­no pr­vo pi­ta­nje bi­lo je gdje se mo­gu na­ba­vi­ti i je li uvoz skup? Odgovor je bio još fas­ci­nant­ni­ji. Gla­sio je: “Ka­kav uvoz, pa to čo­vjek sla­že tu u Za­gre­bu, na svom bal­ko­nu!” Na­rav­no da sam od­mah re­kao da mo­ra­mo na­pra­vi­ti pri­ču o to­me. A pri­ča ide ova­ko...

Du­le (Duško Ili­je­vić) odu­vi­jek je lju­bi­telj ol­d­ti­me­ra i uz svog Spa­če­ka (Ci­troën 2CV) že­lio je ima­ti i ne­ka­kav co­ol re­tro mo­tor. Ide­ja je iš­la u smje­ru Bob­be­ra ili Bo­ar­d­track Ra­ce­ra, u sva­kom slu­ča­ju ne­što što bi odu­da­ra­lo od obič­nih mo­de­la kak­ve sre­će­mo na na­šim ces­ta­ma. Slu­čaj­no je na­le­tio na web stra­ni­cu “Der­rin­ger­cy­cles” i s fren­dom Mar­kom kre­nuo ko­va­ti plan da i oni slože je­dan ta­kav bajk. Pr­vi model na­pra­vio je us­tva­ri Mar­ko, Du­le je asis­ti­rao, a on­da se i on os­mje­lio i na­pra­vio svoj pr­vi bajk. To se do­go­di­lo 2009. go­di­ne. S vre­me­nom je Du­le nas­ta­vio sam, a skla­pa­nje baj­ko­va pos­ta­lo­je sve tra­že­ni­je. Zad­njih go­di­nu da­na do­bio je pr­ve na­rudž­be od pri­ja­te­lja i ba­cio se na po­sao. Da ma­lo po­jas­nim,

Du­le skla­pa bi­cik­le s mo­to­rom za ko­je ni­je po­treb­na re­gis­tra­ci­ja, a ni vozačka do­zvo­la. Ba­rem za sa­da jer s ob­zi­rom na sve na­me­te ko­je pla­ća­mo, vje­ro­jat­no će se no­vi mi­nis­tar fi­nan­ci­ja do­sje­ti­ti da poč­ne na­pla­ći­va­ti ne­ki na­met i za ova pri­je­voz­na sred­stva. Dak­le, ako pri­ča­te s fren­do­vi­ma o ovom tek­s­tu, pa­zi­te da mi­nis­tar ne sje­di na sto­lu do vas na ne­koj od za­gre­bač­kih te­ra­sa. Za je­dan mo­to­ri­zi­ra­ni bi­cikl tre­ba mu oko 2-3 mje­se­ca (ovi­si o zah­tje­vi­ma ku­pa­ca) što uklju­ču­je di­zajn, gra­fi­ku, iz­ra­du mo­de­la re­zer­vo­ara, iz­ra­du uni­kat­nih di­je­lo­va, na­rudž­bu mo­to­ra iz SAD-a, dok os­ta­le di­je­lo­ve na­ru­ču­je iz EU, a dio pos­la odra­de i ko­ope­ran­ti u Hr­vat­skoj - Auto Ja­gar­čec i Očić spe­ci­jal­na za­va­ri­va­nja. Vi­še-ma­nje 90 pos­to pos­la odra­đu­je Du­le. Ono što ne ra­di je “bolt on” va­ri­jan­ta, dru­gim ri­je­či­ma ne ugra­đu­je mo­to­re na baz­ni bi­cikl jer mu to ni­je ni­ka­kav iz­a­zov. Nje­go­vi bi­cik­li/mo­to­cik­li su naj­češ­će ba­zi­ra­ni na Felt i Ruff ra­ma­ma, iako ko­ris­ti i dru­ge mo­de­le, ali sa­mo ako su im kom­po­nen­te kva­li­tet­ne. Svaki mo­tor ko­ji je ugra­đen pre­gle­dan je i is­pro­ban, po­bolj­ša­va­ju se i kom­po­nen­te pri­je­no­sa, a svaki re­zer­vo­ar je ruč­ni rad. Po­ma­lo je per­fek­ci­onist pa po­ne­kad sa­te i sa­te pro­vo­di do­tje­ru­ju­ći model jer že­li da svaki bajk bu­de uni­ka­tan i mak­si­mal­no pri­la­go­đen svom vlas­ni­ku. Dak­le, mo­že­te bi­ti si­gur­ni da će­te vo­zi­ti uni­kat za ko­jim će se svi okre­nu­ti na ces­ti. Ka­ko je do sa­da ra­dio baj­ko­ve za svo­je pri­ja­te­lje, a upi­ta ima sve vi­še i sa svih stra­na (zad­nji su doš­li iz Nje­mač­ke i Ka­na­de), od­lu­čio je os­no­va­ti tvrt­ku ka­ko bi “le­ga­li­zi­rao” svoj po­sao. Tvrt­ka će se zva­ti Sen­ti­Men­tal Bi­kes, ovih da­na za­ži­vjet će i web stra­ni­ca, a FB pro­fil već je ak­ti­van. U ovom tre­nut­ku ra­di na dva baj­ka, a no­vi kup­ci mo­ći će svo­je mo­de­le pre­uze­ti kra­jem go­di­ne kad za­vr­ši rad na ta dva mo­de­la. Ci­je­ne će ovi­si­ti o mno­go pa­ra­me­ta­ra, a onaj ključ­ni je da li ima­te do­bar bi­cikl za os­no­vu ili ne. Ipak, ko­nač­na ci­je­na tre­ba­la bi bi­ti oko 12.000 ku­na ako nis­te di­zajn fre­ak jer ta­da je sa­mo ne­bo granica. Mo­ram priz­na­ti da mi se to ne či­ni pre­tje­ra­no za uni­kat­ni bi­cikl s mo­to­rom. Ka­ko ži­vim u pod­s­lje­men­skoj zo­ni ovo je mo­žda je­di­ni na­čin da s bi­cik­lom do­đem (živ) do sta­na. Na­ime (ni­je za hva­li­ti se) kao pu­šač mo­ja plu­ća na us­pon ve­ći od 10 pos­to re­agi­ra­ju ti­pič­no pu­šač­ki (dak­le iz­ba­ci­va­njem ka­tra­na), pa bi uklju­či­va­nje mo­to­ra na bi­cik­lu mo­glo ri­je­ši­ti ovaj pro­blem. Da, ni pres­ta­nak pu­še­nja ne bi bi­la lo­ša ide­ja, a i pri­je bih sku­pio no­vac za je­dan Sen­ti­Men­tal bajk. Ka­ko uvi­jek u ovoj ru­bri­ci tra­ži­mo i po­vez­ni­cu s glaz­bom, ni ovaj put ni­smo mo­gli za­obi­ći taj de­talj. Du­le osim što “ša­ra­fi” po ra­ma­ma za­ljub­lje­nik je i u glaz­bu te je zad­njih 20-ak go­di­na bio član raz­nih ben­do­va, a sad je u Aka­dem­skom zbo­ru Ivan Go­ran Ko­va­čić. A kad sam pri­pre­mao ovaj tekst i pos­ta­vio mu ne­ko­li­ko pi­ta­nja e-ma­ilom u kas­nim noć­nim sa­ti­ma, od­go­vo­rio mi je, ali uz na­po­me­nu da mo­ra ići spa­va­ti jer su­tra­dan ide na kon­cert ben­da QOTSA. I da, baš nji­ho­va glaz­ba mo­že do­bro pos­lu­ži­ti kao pod­lo­ga dok se vo­zi­te svo­jim no­vim unikatnim Sen­ti­Men­tal baj­kom... Na­rav­no, mo­že­te slo­bod­no iz­a­bra­ti i ne­ku dru­gu glaz­be­nu pod­lo­gu ko­ja će bo­lje od­go­va­ra­ti di­zaj­nu va­šeg bi­cik­la ko­ji to ni­je.

U sva­kom slu­ča­ju, s ob­zi­rom na op­ću de­pre­si­ju u druš­tvu, ovo je hva­le vri­je­dan po­du­zet­nič­ki po­du­hvat, a sam Du­le ka­že da je dos­ta ku­ka­nja te da tre­ba za­su­ka­ti ru­ka­ve i pri­mi­ti se pos­la. Ja mu že­lim “za­su­ka­ne ru­ka­ve” i puno pos­la, a na­dam se da će re­zul­tat to­ga bi­ti sve vi­še Sen­tiMen­ta­la­ca ko­ji kru­že uli­ca­ma. S ob­zi­rom na ci­je­nu, di­zajn i tro­ško­ve odr­ža­va­nja, sve sam bli­že Sen­ti­Men­tal op­ci­ji za pri­je­voz na dva ko­ta­ča, a raz­miš­ljam i o op­ci­ji da pos­ta­ne služ­be­no vo­zi­lo Rol­ling Sto­ne ma­ga­zi­na (di­zaj­ni­ran pre­poz­nat­lji­vim lo­gom) te da je­dan da­ru­jem i po­kre­ta­ču/ured­ni­ku ma­ga­zi­na Jan­nu Wen­ne­ru. Du­le, mo­že po­pust na ko­li­či­nu?

DU­LE Po­nos­ni “pro­izvo­đač” i di­zaj­ner sa svo­ja dva Sen­tiMen­tal­ca. Mo­ra­te priz­na­ti da do­bro iz­gle­da­ju. Mis­lim na baj­ko­ve, a ne na ma­ne­ke­na.

ČE­TVOR­KA Če­ti­ri uni­kat­na mo­de­la sli­ka­na u Za­gre­bu do­nek­le vam mo­gu do­ča­ra­ti di­zajn Sen­ti­Men­tal baj­ko­va. Po­nos­ni vlas­ni­ci pris­ta­li su po­zi­ra­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.