De­be­li pre­cjed­nik

Gru­pa spre­ma bes­plat­ni EP po­vo­dom go­diš­nji­ce

Rolling Stone (Croatia) - - Sadržaj - VE­DRAN BRKULJ

Osječ­ki har­d­co­re pankeri sla­ve 25 go­di­na ka­ri­je­re i tim po­vo­dom objav­lju­ju bes­plat­ni EP Tekst

MI­RIS BA­RU­TA IZ zra­ka tek je is­pa­rio, tru­pla vi­še ni­su plu­ta­la Dra­vom, po­rat­no vri­je­me sti­glo je u Osi­jek, a ne­ka­ko baš ta­da, kra­jem 1993. i po­čet­kom 1994. go­di­ne, če­ti­ri pri­ja­te­lja iz sred­nje ško­le od­lu­či­la su os­no­va­ti De­be­log pre­cjed­ni­ka. Dva­de­set go­di­na pos­li­je, umjes­to kvar­te­ta ima­mo kvin­tet uz per­so­nal­nu pro­mje­nu na bub­nje­vi­ma, klin­ci su pos­ta­li fa­kul­tet­ski obra­zo­va­ni gra­đa­ni, ima­ju če­ti­ri al­bu­ma, svir­ke s ben­do­vi­ma kao što su NOFX i No­me­an­s­no, a ono što je os­ta­lo is­to jed­na­ka je že­lja za svi­ra­njem har­d­co­re pun­ka u ma­lim oz­no­je­nim klu­bo­vi­ma.

“Naš bub­njar uvi­jek ka­že, da zna­mo svi­ra­ti bo­lje, si­gur­no bi­smo svi­ra­li he­avy me­tal ko­ji vo­li­mo slu­ša­ti. Uvi­jek smo bi­li mu­zič­ki fa­na­ti­ci, po­seb­no za punk roc­kom. Mu­zi­ka nam je bi­la is­puš­ni ven­til za sve ne­ga­tiv­no što se do­ga­đa­lo. Tre­ba sta­vi­ti stva­ri u kon­tekst vre­me­na ka­da smo os­no­va­ni. Bi­lo je to po­rat­no vri­je­me, u Osi­je­ku je vla­da­lo bez­vlaš­će, svi na­ši pri­ja­te­lji ogrez­li su u kri­mi­nal, po­za- vr­ša­va­li su naj­pri­je po po­prav­nim do­mo­vi­ma, a za­tim u za­tvo­ri­ma. Ne­ki od njih vi­še ni­su ni ži­vi. S ob­zi­rom na sve što se do­ga­đa­lo oko nas, ni­kad ni­smo oče­ki­va­li da će­mo do­ži­vje­ti dva­de­se­ti ro­đen­dan ben­da, ali kad da­nas po­gle­dam una­zad, mis­lim da nas je mu­zi­ka spa­si­la i iz­vuk­la na pra­vi put’’, pri­sje­tio se po­če­ta­ka fron­t­men Tin Ko­va­čić. Na­po­mi­nje ka­ko su i pri­je obja­ve pr­vog služ­be­nog al­bu­ma Rat (Her) Burn This Re­cord (1998.) ima­li dvi­je de­mo snim­ke Ti bu­dan sa­njaš (1994.) i EP Fat Man (1996.). “Is­po­čet­ka smo bi­li očaj­ni, du­go nam je tre­ba­lo da na­uči­mo svi­ra­ti, a ka­ko je to iz­gle­da­lo naj­bo­lje os­li­ka­va sce­na s na­še pr­ve svir­ke, ka­da su svi čla­no­vi ben­da u jed­nom tre­nut­ku svi­ra­li dru­gu pje­smu’’, na­vo­di kroz smi­jeh. Po iz­la­sku pr­vog al­bu­ma do­la­zi do za­mje­ne na bub­nje­vi­ma, a po­tom i kri­ze u ben­du. “Bi­lo je to 2000., ni­smo ima­li svir­ki i od­lu­či­li smo sjes­ti i pre­is­pi­ta­ti ho­će­mo li da­lje ili ne­će­mo. Od­lu­či­li smo ići da­lje i ni­smo po­ža­li­li”, pre­pri­ča­va pje­vač na­kon ob­ljet­nič­kog kon­cer­ta u Osi­je­ku. Pa­ra­lel­no sa svir­ka­ma sva pe­to­ri­ca su stu­di­ra­la i za­vr­ši­la fa­kul­te­te jer su odav­no shva­ti­li da im je glaz­ba ho­bi i da ne­će bi­ti ve­li­ke za­ra­de. Ta­ko me­đu nji­ma ima di­plo­mi­ra­nih in­že­nje­ra elek­tro­teh­ni­ke, te­olo­ga, agro­no­ma i prav­ni­ka.

“Za­vr­šio sam pra­vo, ali mi od­vjet­nič­ki po­ziv ni­kad ni­je bio priv­la­čan. Kad se pru­ži­la pri­li­ka, po­čeo sam ra­di­ti kao no­vi­nar’’, po­jaš­nja­va fron­t­men ko­jeg se po­s­ljed­njih da­na mo­že vi­dje­ti s mi­kro­fo­nom HRT-a u ru­ci ka­ko iz­vje­šta­va s po­plav­lje­nih po­dru­čja u Sla­vo­ni­ji. Dru­gi stu­dij­ski al­bum Fist from East obja­vi­li su 2003. a tri go­di­ne pos­li­je pot­pi­su­ju za Mo­onlee Re­cor­ds ko­ji im iz­da­je Thro­ugh The Eyes of the In­no­cent i po­s­ljed­nji al­bum Bru­to Sla­vo/ VBK (2012.). “Od­lu­či­li smo Bru­to Sla­vo ti­ska­ti i na vi­ni­lu jer ni­kad ni­smo iz­da­li al­bum na plo­či, iako je to bi­la pot­pu­no ne­is­pla­ti­va inves­ti­ci­ja. Bu­du­ći da je iz­da­vač iz­gu­bio no­vac, od­lu­či­li smo mu da­ti bes­plat­no EP rad­nog na­zi­va Po­vi­jest bo­les­ti – pr­vih 20 go­di­na ko­ji bi tre­bao iz­a­ći u sr­p­nju”, is­tak­nuo je.

Osim ne­dav­ne svir­ke u Osi­je­ku, dva­de­set go­di­na ne­će po­seb­no obi­lje­ža­va­ti, nas­tu­pa­ju vi­še ne­go ikad, a je­di­no što ne že­le jest da im se po­no­vi si­tu­aci­ja od pri­je ko­ji mje­sec ka­da su na­krat­ko pre­ki­nu­li kon­cert jer su shva­ti­li da su se na nje­mu po­ja­vi­li “će­lav­ci” s is­pru­že­nim des­ni­ca­ma u zra­ku. “Bi­la je to iz­o­li­ra­na si­tu­aci­ja na kon­cer­tu. Ni­je mi jasno za­što su ti lju­di uop­će doš­li jer se zna da smo mi an­ti­fa­šis­tič­ki bend. Oči­to je da nas ni­kad ni­su slu­ša­li. Ne­vje­ro­jat­no mi je da u 21. sto­lje­ću net­ko mo­že pro­pa­gi­ra­ti tak­ve ide­je i za­to nas­to­ji­mo kroz pje­sme klin­ci­ma ko­ji sta­sa­va­ju upu­ti­ti po­ru­ku i us­mje­ri­ti ih na pra­vi put, da ne bu­du kre­te­ni kad odras­tu”, za­klju­čio je Tin Ko­va­čić.

NO­VE PJE­SME EP rad­nog na­zi­va

Po­vi­jest bo­les­ti - pr­vih dva­de­set go­di­na tre­bao bi

iz­a­ći u sr­p­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.