Hi-fi no­vos­ti

Me­đu pr­vi­ma pred­stav­lja­mo no­vi LG pa­met­ni te­le­fon G3 i po mno­gi­ma naj­iš­če­ki­va­ni­je slu­ša­li­ce za 2014. go­di­nu ko­je pot­pi­su­je Audio Tec­h­ni­ca. Ta­ko­đer do­no­si­mo pri­kaz dva za­nim­lji­va cje­lo­vi­ta audio rje­še­nja te LED pro­jek­tor za is­tin­ske za­ljub­lje­ni­ke u film i

Rolling Stone (Croatia) - - Sadržaj - AN­DREJ AN­DR­LIĆ

No­vi LG pa­met­ni te­le­fon G3, slu­ša­li­ce Audio Tec­h­ni­ca, LED pro­jek­tor... Tekst

KUĆ­NI STE­REO NA LO­EWE NA­ČIN

Iako su kroz po­vi­jest pro­izvo­di­li vi­še ne­go us­pješ­ne audi­oure­đa­je, po­s­ljed­njih dva­de­se­tak go­di­na Lo­ewe se fo­ku­si­rao na pro­izvod­nju te­le­vi­zo­ra i pra­te­će opre­me. No do­la­skom So­un­dBox ure­đa­ja mno­gi su doš­li na svo­je – vr­hun­ski nje­mač­ki brend vra­tio se sa sa­mos­tal­nim audi­opro­izvo­dom, pre­poz­nat­lji­vog mi­ni­ma­lis­tič­kog di­zaj­na i vr­lo po­volj­ne ci­je­ne! Ra­di se o pri­je­nos­nom FM ra­dio-ure­đa­ju s RDS funk­ci­jom, uklju­če­nim ele­gant­nim slot-lo­ading CD playe­rom i pri­ključ­nom sta­ni­com za iPod/iPho­ne. U kućištu s mo­guć­noš­ću pro­mje­ne bo­ja gor­nje plo­he, vjer­no sli­je­de­ći kon­cept in­di­vi­du­ali­za­ci­je pro­izvo­da ko­ji je tvrt­ka pi­onir­ski po­kre­nu­la još 2005., na­la­zi se snaž­no 15W po­ja­ča­lo i dva zvuč­ni­ka pro­mje­ra 10 cm, či­me je za­ga­ran­ti­ran kva­li­te­tan ali i mo­ćan zvuk. Osim tih os­nov­nih ele­me­na­ta, nu­di i funk­ci­ju sa­ta s alar­mom te USB i AUX pri­ključ­ke za do­dat­ne vanj­ske ure­đa­je. (In­fo: Lo­ewe Gal­lery, Bed­njan­ska 8, Za­greb, 01 4829 552; ci­je­na: 4.990 kn)

SLU­ŠA­LI­CE ZA SVAKI DAN

Audio Tec­h­ni­ca je naj­po­pu­lar­ni­ji ja­pan­ski pro­izvo­đač audi­oopre­me či­ja pri­ča je za­po­če­la pri­je vi­še od 50 go­di­na s pro­izvod­njom zvuč­ni­ca i igli za gra­mo­fo­ne. Osim što su os­ta­li na sa­mom vr­hu pro­izvo­đa­ča gra­mo­fo­na i opre­me za gra­mo­fo­ne kul­t­ni ja­pan­ski pro­izvo­đač audi­oopre­me, naj­po­pu­lar­ni­ji po zvuč­ni­ca­ma, da­nas gla­si i kao top pro­izvo­đač stu­dij­skih i Hi-Fi slu­ša­li­ca. No­va So­nicFu­el AX se­ri­ja over-ear slu­ša­li­ca pred­stav­lje­na je na CES saj­mu po­čet­kom ove go­di­ne, gdje su naj­av­lje­ne kao naj­o­če­ki­va­ni­je slu­ša­li­ce 2014. Sva tri mo­de­la iz se­ri­je do­la­ze s mi­kro­fo­nom i kon­tro­la­ma za “pa­met­ne” ure­đa­je, dos­tup­ni su u vi­še bo­ja, a na­mi­je­nje­ni su svim lju­bi­te­lji­ma glaz­be ko­ji se ne odva­ja­ju od svo­jih slu­ša­li­ca. Uš­ne školj­ke pos­tav­lje­ne su du­bo­ko što će osi­gu­ra­ti udob­nost ti­je­kom du­go­traj­nog ko­ri­šte­nja, prek­lop­ne su, a kons­truk­ci­ja im je vr­lo so­lid­na, što jam­či la­ku pre­no­si­vost i du­go­traj­nost. Ci­je­na os­nov­nog mo­de­la ATH-AX1iS je 275 kn, što je iz­u­ze­tan omjer ci­je­ne i kva­li­te­te za ovaj tip slu­ša­li­ca. Sred­nji model ATH-AX3iS ima ne­što ve­će zvuč­ni­ke i ci­je­nu od 495 kn, dok top model ATHH-AX5iS nu­di pre­mi­um kva­li­te­tu iz­ra­de i ši­ri frek­ven­cij­ski ras­pon te do­la­zi s luk­suz­nom tor­bi­com za pre­no­še­nje. (In­fo: TD elek­tro­ni­ka, Ma­ga­zin­ska 11, Za­greb, 01 2431 555)

LG PRED­STA­VIO NO­VI G3

LG Elec­tro­nics je lan­si­rao na­s­ljed­ni­ka tvrt­ki­ne us­pješ­ni­ce LG G2, iš­če­ki­va­ni pa­met­ni te­le­fon G3. Naj­pa­met­ni­ja ino­va­ci­ja na br­zo ra­zvi­ja­ju­ćem tr­ži­štu pa­met­nih te­le­fo­na stva­ra­nje je skla­da iz­me­đu teh­no­lo­gi­je i po­jed­nos­tav­lje­nog ko­ris­nič­kog is­kus­tva te u LG-u sma­tra­ju ka­ko je G3 re­zul­tat na­po­ra da tu ide­ju pre­tvo­re u opip­ljiv pro­izvod. Od­lič­no di­zaj­ni­ra­ni te­le­fon ko­ji osim što na do­dir oda­je kva­li­te­tu ma­te­ri­ja­la ku­ći­šta i li­je­po le­ži u ru­ci, ko­ris­ti če­tve­ro­jez­gre­ni pro­ce­sor od 2.5 GHz-a i 5,5-in­č­ni Qu­ad HD zas­lon gus­to­će 538 ppi-a, s raz­lu­či­voš­ću če­ti­ri pu­ta ve­ćom od HD-a i go­to­vo dvos­tru­ko ve­ćom od one Full HD-a. Iz­dva­ja se ka­me­rom od 13 MP-a s op­tič­kom sta­bi­li­za­ci­jom sli­ke i la­ser­skim auto­mat­skim iz­o­š­tra­va­njem ko­ja sni­ma ne­vje­ro­jat­no oš­tre fo­to­gra­fi­je u dje­li­ću vre­me­na po­treb­nog uobi­ča­je­nim fo­to­apa­ra­ti­ma na te­le­fo­ni­ma. Osim s po­bolj­ša­nji­ma u seg­men­tu si­gur­nos­ti, is­ti­če se funk­ci­jom Smart No­ti­ce ko­ja po­put osob­nog asis­ten­ta da­je pri­jed­lo­ge i pre­po­ru­ke na te­me­lju po­na­ša­nja ko­ris­ni­ka. Ta­ko vas mo­že pod­sje­ti­ti na te­le­fon­ski po­ziv ko­ji ste od­bi­li i pi­ta­ti že­li­te li uz­vra­ti­ti po­ziv. No ono što je dru­ga­či­je ne­go kod dru­gih osob­nih asis­te­na­ta je pri­rod­nost ko­mu­ni­ka­ci­je. Pri­mje­ri­ce, umjes­to pri­ka­za vre­men­ske progno­ze, Smart No­ti­ce će po­nu­di­ti pri­jed­log po­put “Mo­žda bis­te tre­ba­li po­ni­je­ti ki­šo­bran, ve­če­ras će pa­da­ti ki­ša”. Te­ži­na mu je 149 g, ko­ris­ti ba­te­ri­ju 3000mAH a dos­tu­pan je u cr­noj, bi­je­loj i zlat­noj bo­ji. (In­fo: LG pro­daj­na mre­ža)

ELE­GANT­NI GLAZ­BE­NI CEN­TAR

Elip­son Mu­sic Cen­ter u ele­gant­nom kućištu od obra­đe­nog alu­mi­ni­ja, pro­mje­ra 33 cm i deb­lji­ne sa­mo 7,3 cm, be­žič­no re­pro­du­ci­ra zvuk s prak­tič­no svih glaz­be­nih iz­vo­ra. Ne­ma po­tre­be za ka­be­li­ma ka­ko bis­te spo­ji­li PC ra­ču­na­lo ili iPho­ne/iPod/iPad, USB pri­klju­čak je stan­dard­na op­ci­ja, a iPho­ne/iPod/ iPad pri­klju­čak do­dat­na op­ci­ja (lig­h­t­ning pri­klju­čak ni­je po­dr­žan). Elip­son Mu­sic Cen­ter po­dr­ža­va di­gi­tal­ne te­ho­lo­gi­je kao što je Di­gi­tal DAB/DAB+, ali i FM ra­dio i CD player, uz ne­izos­tav­ni USB ulaz (MP3/ WMA). U ure­đa­ju se na­la­zi Bang & Oluf­sen ICEpower am­pli­fi­ka­ci­ja sna­ge 60W/8 Oh­ma, od­nos­no 120W/4 Oh­ma po ka­na­lu, či­me je osi­gu­ra­na za vr­hun­ska kva­li­te­ta zvu­ka uz vi­so­ku ener­get­sku učin­ko­vi­tost. (In­fo: Do­bar zvuk, Pre­ra­do­vi­će­va 8, Za­greb, 01 485 4297; ci­je­na: 7.480 kn)

FILMOFILSKI EL­DO­RA­DO

Dok da­naš­nji ul­tra­ve­li­ki te­le­vi­zo­ri dos­ti­žu vr­to­gla­ve ci­je­ne, pro­jek­to­ri za kućno ki­no pos­ta­li su pra­vo os­vje­že­nje - nu­de vr­hun­sku kva­li­te­tu sli­ke mno­go ve­ćih di­ja­go­na­la po puno po­volj­ni­jim ci­je­na­ma. Op­to­ma HD91, či­ja je ci­je­na 29.999,00 kn, s la­ko­ćom pri­ka­zu­je 3D Full HD re­zo­lu­ci­ju u di­ja­go­na­li od 4 me­tra (pro­izvo­đač na­vo­di mo­gu­ćih 7 m!) pa po­kraj nje­ga i naj­ve­ći te­le­vi­zo­ri iz­gle­da­ju ma­le­no. HD91 ko­ris­ti LED teh­no­lo­gi­ju, pred­nos­ti ko­je su pri­je sve­ga vid­lji­ve u bo­ljoj kva­li­te­ti sli­ke uz pri­rod­ni­je bo­je, puno du­ljem vi­je­ku tra­ja­nja lam­pe i sma­nje­nju tro­ško­va odr­ža­va­nja te br­zom pa­lje­nju i ga­še­nju jer ne­ma po­tre­be za za­gri­ja­va­njem i hla­đe­njem kla­sič­ne lam­pe. Uz 1000 ANSI lu­me­na da­je kon­trast od čak 500.000:1, a dek­la­ri­ra­ni vi­jek tra­ja­nja lam­pe iz­no­si 20.000 sa­ti (pro­sječ­no 10 go­di­na). Ima dva HDMI ula­za, je­dan VGA, kom­po­nent­ni i kom­po­zit­ni vi­deo ulaz te RS232 ko­nek­tor za kon­tro­lu. Mi­ni­ma­lis­tič­ki je di­zaj­ni­ran, iz­ra­đen od vi­so­kok­va­li­tet­ne plas­ti­ke cr­no-si­ve bo­je i bez kon­tro­la jer je na­mi­je­njen pr­vens­tve­no za mon­ta­žu na strop, a uz pro­jek­tor do­la­zi da­ljin­ski uprav­ljač i ak­tiv­ne 3D na­oča­le. Jed­nos­ta­van iz­bor­nik omo­gu­ću­je pris­tup ši­ro­kom spek­tru po­de­ša­va­nja pa­ra­me­ta­ra sli­ke, uklju­ču­ju­ći sve bo­je, gam­ma i balans bi­je­le, ali nu­di i na­pred­ne mo­guć­nos­ti za pro­fe­si­onal­nu ka­li­bra­ci­ju. Po že­lji mo­že­te ko­ris­ti­ti i ana­mor­f­nu le­ću za uži­va­nje u fil­mo­vi­ma is­tin­skog ki­no for­ma­ta, bez cr­nih tra­ka na vr­hu i dnu sli­ke. (In­fo: AVR, Rad­nič­ka 1A, Za­greb, 01 3751 710; ci­je­na: 29.999,00 kn)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.