Sin­glo­vi

Rolling Stone (Croatia) - - Sadržaj - D. J.

U ovom bro­ju re­cen­zi­ra­mo no­vi TBF, Lu­cu, Lil’ Waynea...

Lu­ce je vlas­ni­ca pre­kras­nog vo­ka­la i pred­sta­vi­la se pje­smom s ko­jom si je od­škri­nu­la vra­ta us­pje­ha. S ob­zi­rom na to da je sama na­pi­sa­la pje­smu, da joj je tekst na­pi­sa­la Ines Pra­jo a da je pro­du­ci­rao Dus, ima sve šan­se dos­pje­ti na sam vrh. De­cent­no, fi­no i uhu ugod­no. Još sa­mo da joj je ono ne­što.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.