DO­BIT­NI­CI

Rolling Stone (Croatia) - - Sadržaj -

Pra­ti­li smo sve fo­to­gra­fi­je s ha­sh­ta­gom #rol­lin­g­s­to­ne­hr­vat­ska i me­đu nji­ma naš­li naj­kre­ativ­ni­je. Pr­vo­pla­si­ra­nog će­mo na­gra­di­ti s dvi­je ulaz­ni­ce za INmu­sic fes­ti­val i go­diš­njom pretplatom na RS, dru­go­pla­si­ra­ni osva­ja jed­nu ulaz­ni­cu za INmu­sic i po­lu­go­diš­nju pret­pla­tu, a tre­će­pla­si­ra­ni pret­pla­tu na RS. Oda­bra­ti naj­bo­lje bi­lo je te­ško, a ovo je naš iz­bor:

1

3

2

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.