FOO FIG­H­TERS

In­saj­der­ski osvrt na iz­nim­no am­bi­ci­ozan no­vi al­bum Foo Fig­h­ter­sa i se­ri­ju za HBO

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - DAVID FRICKE

‘OVO­GA SE NAJ­VI­ŠE pla­šim – po­s­ljed­njeg da­na u tjed­nu”, ka­že Da­ve Grohl u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru ko­ji ga je jed­nog ju­tra za­te­kao u New Or­le­an­su. Glas mu ne zvu­či upla­še­no, ne­go uz­bu­đe­no. Pje­vač, gi­ta­rist i vo­đa Foo Fig­h­ter­sa pri­pre­ma se za od­la­zak u lo­kal­ni stu­dio gdje će s ben­dom uži­vo iz­ves­ti no­vu pje­smu. De­talj ko­ji ga pla­ši: Grohl pje­va sti­ho­ve ko­je je tek ju­čer do­vr­šio, a ko­ji go­vo­re o tje­dan da­na pro­ve­de­nih u New Or­le­an­su, u ra­du na epi­zo­di So­nic Hig­hways, TV se­ri­ji u osam nas­ta­va­ka ko­ja go­vo­ri o naj­bo­ljim glaz­be­nim gra­do­vi­ma u SAD-u. Grohl je idej­ni za­čet­nik i re­da­telj se­ri­je ko­ja će se u lis­to­pa­du po­če­ti pri­ka­zi­va­ti na HBO-u. Rad­nja pra­ti Foo Fig­h­ter­se ko­ji ura­nja­ju u po­vi­jest, kul­tu­ru i ka­rak­te­ris­ti­ke pri­jes­tol­ni­ca roc­ka, blu­esa, pun­ka, fun­ka i co­un­tryja – Chi­ca­ga, Na­s­hvil­lea, Aus­ti­na, Se­at­tlea i Wa­shin­g­ton DC-ja. Svaki po­sjet kul­mi­ni­ra sni­ma­njem no­ve pje­sme Fo­oova­ca, sa sti­ho­vi­ma ko­ji odra­ža­va­ju Gro­hlo­va za­pa­ža­nja. Tih će se osam pje­sa­ma na­ći na nji­ho­vom no­vom al­bu­mu, ta­ko­đer na­zva­nom So­nic Hig­hways, ko­ji će svje­tlo da­na ugle­da­ti u je­sen, za­jed­no s pre­mi­je­rom se­ri­je i 20. go­diš­nji­com ben­da.

“Sti­ho­ve do­vr­ša­vam tek dan pri­je ne­go što ih sni­mim, kat­kad čak i is­to ju­tro”, Grohl en­tu­zi­jas­tič­no objaš­nja­va. “To je i olak­ša­va­ju­će jer je in­s­pi­ra­ci­ja svje­ža.” U DC-ju je to zna­či­lo da je Grohl po­seg­nuo za is­kus­tvi­ma ko­je je on­dje pro­ži­vio kao hard co­re pan­ker. U Na­s­hvil­leu je raz­go­va­rao s co­un­try pje­va­či­ma o du­bo­kim cr­k­ve­nim ko­ri­je­ni­ma glaz­be. U New Or­le­an­su je raz­go­va­rao s R&B ve­li­ka­ni­ma kao što su Allen To­ussa­int i Trom­bo­ne Shor­ty, bend je od­svi­rao bu­čan kon­cert sa Pre­ser­va­ti­on Hall Jazz Ban­dom, a pje­sme kao što je “This Is a Call” za­či­nio spe­ci­fič­nim zvu­kom Cres­cent City Re­cor­d­sa.

“Svi­ra­li smo s nji­ma i ‘dr­ža­li ga­će’”, priz­na­je bub­njar Foo Fig­h­ter­sa Taylor Hawkins. “Nji- hov je bub­njar Joe Las­tie bio tik uz me­ne i svi­rao je naj­lu­đe pri­je­la­ze – ja sam se sa­mo tru­dio dr­ža­ti tempo. Htio sam ga slu­ša­ti.”

“Ne že­lim da se Foo Fightersi pre­tvo­re u zyde­co bend – svi­đa­ju mi se ovak­vi kak­vi je­su”, smi­ju­ći se prav­da Grohl. “Ali kad ti Joe Las­tie po­jas­ni evo­lu­ci­ju rit­ma ili ti Cyril Ne­vil­le is­pri­ča ka­ko su pro­pe­le­ri pa­ro­bro­da utje­ca­li na ri­tam gra­da, sve to ne­mi­nov­no utje­če na glaz­bu ko­ju stva­raš.”

Grohl na­po­mi­nje što je na­učio u raz­go­vo­ru s No­rom, kće­ri Wo­odyja Gut­hri­eja, ti­je­kom sni­ma­nja jed­ne od epi­zoda: “Rek­la je da je on za­pra­vo bio re­por­ter. Pi­sao je o ono­me što je vi­dio.” U So­nic Hig­hways, “mi smo re­por­te­ri.” (Tre­nu­tak ot­kri­ve­nja: i me­ne su in­ter­v­ju­ira­li za se­ri­ju.)

Se­ri­ja je nas­ta­vak Gro­hlo­va ci­je­nje­nog re­da­telj­skog de­bi­ja, do­ku­men­tar­ca So­und City iz 2013. ko­ji go­vo­ri o slav­nom stu­di­ju u Van Nuysu u Los An­ge­le­su gdje je biv­ši Gro­hlov bend, Nir­va­na, sni­mio svoj pre­sud­ni al­bum Ne­ver

mind. “Pu­bli­ka je dokumentarac za­vo­lje­la zbog ljud­skih ele­me­na­ta u nje­mu – zbog pri­ča lju­di ko­je pri­ka­zu­je”, tvr­di Grohl. “Po­mis­lio sam: ‘Uči­ni­mo is­to sa stu­di­ji­ma di­ljem SAD-a.’”

Pr­vot­na Gro­hlo­va za­mi­sao bi­la je da po­sje­ti stu­di­je di­ljem svi­je­ta, da sni­ma vi­deo i audio u gra­do­vi­ma kao što su Jo­han­ne­sburg u juž­noj Afri­ci i São Pa­ulo u Bra­zi­lu. “No to je bi­lo fi­nan­cij­ski ne­izve­di­vo”, priz­na­je. “A mi smo ame­rič­ki bend. Ne bi­smo bi­li to što je­smo da ni­je ov­daš­njih gra­do­va i nji­ho­ve glaz­be.”

Ipak, Grohl tvr­di da je “ovaj pro­jekt zah­tje­van kao osam So­und

Cityja”, što se ti­če pro­duk­ci­je i rad­nje. Uz ma­lu po­moć HBO-a, sam po­kri­va ve­ći­nu tro­ško­va. Spo­mi­nje dva sta­di­on­ska kon­cer­ta Foo Fig­h­ter­sa odr­ža­nih proš­le zi­me u Mexi­co Cityju: “To su bi­li kon­cer­ti za bend. No­vac je ulo­žen u se­ri­ju.”

Ni­na Ro­sens­te­in, vi­ša za­mje­ni­ca pred­sjed­ni­ka HBO En­ter­ta­in­men­ta, tvr­di da je ti­je­kom sni­ma­nja “go­to­vo sva­kod­nev­no” te­le­fon­ski raz­go­va­ra­la s Gro­hlom. “Od­mah osje­tiš nje­go­vu stras­tve­nost.” Raz­li­ka iz­me­đu So­und Cityja i So­nic

Hig­hwaysa je u osob­noj per­s­pek­ti­vi ko­jom Grohl plovi kroz pri­ču. “U Chi­ca­gu je naj­pri­sut­ni­ja blu­es sce­na”, objaš­nja­va Ro­sens­te­in. “No rad­nja se uda­lja­va od te­me i Grohl pri­ča o nas­tu­pu Na­ked Raygu­na – či­ka­škog punk ben­da s po­čet­ka 80-ih – “ko­jeg je gle­dao s ro­đa- kom, ka­da mu se upa­li­la lam­pi­ca: ‘Ovo sam ja, ovo že­lim bi­ti.’”

Grohl i nje­go­vi Fo­oov­ci – Hawkins, ba­sist Na­te Men­del i gi­ta­ris­ti Pat Sme­ar i Chris Shi­flett – la­ni su za­po­če­li glaz­be­nu pred­pro­duk­ci­ju So­nic Hig­hway-

sa s pro­du­cen­tom But­c­hom Vi­gom. “Bio je to slo­žen pro­ces”, ka­že Grohl. “Pro­uča­vao sam po­vi­jest sva­kog gra­da i oda­brao te­mu. On­da sam pres­lu­šao glaz­bu ko­ju sam stvo­rio u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na i upa­rio je s te­mom.”

Do tre­nut­ka sni­ma­nja sav je ma­te­ri­jal bio po­pri­lič­no si­rov – svaki je grad obli­ko­vao od­nos ben­da pre­ma glaz­bi, a Grohl je na­dah­nu­će za sti­ho­ve cr­pio iz us­po­me­na i is­kus­ta­va lo­kal­nih svi­ra­ča i struč­nja­ka. Hawkins sni­ma­nja pje­sa­ma us­po­re­đu­je s “na­do­grad­njom auta. Ugra­di­mo no­vi auto-ra­dio. Sta­vi­mo no­ve ko­ta­če. Ima­mo po­pri­lič­no kon­kret­nu ide­ju ka­ko će pje­sma zvu­ča­ti. A on­da Da­ve ka­že: ‘U sre­di­nu pje­sme uba­cit će­mo go-go ri­tam’, da ma­lo za­či­ni­mo stva­ri.”

“Ri­ječ je o al­bu­mu s osam pje­sa­ma”, tvr­di Grohl. “No bit će to naš naj­du­lji al­bum – u ne­ke smo pje­sme uba­ci­li po­du­gač­ke ja­mo

ve. Kad Jo­ea Wal­sha odvu­češ sa so­bom u pus­ti­nju” – pri­tom mis­li na sni­ma­nje s gi­ta­ris­tom Ea­gle­sa u stu­di­ju u Jo­shua Tre­eu u Ka­li­for­ni­ji – “ne­ćeš do­bi­ti tro­mi­nut­ni pop singl. Stva­ri pos­ta­nu po­ma­lo čud­ne.” Usred sni­ma­nja So­nic Hig­hway

sa, Grohl je jed­ne ve­če­ri u trav­nju uzeo slo­bod­no i po­nov­no zasvirao bu­banj u pje­sma­ma Nir­va­ne, sa Sme­arom i ba­sis­tom Kris­tom No­vo­se­li­cem, ti­je­kom ce­re­mo­ni­je ula­ska u Rock and Roll Dvo­ra­nu slav­nih. Kur­ta Co­ba­ina za mi­kro­fo­nom za­mi­je­ni­le su žen­ske glaz­be­ne iko­ne, ali i pje­va­či­ce u us­po­nu: Joan Jett, Kim Gor­don, St. Vin­cent i Lor­de. Nas­tup je bio ne­vje­ro­ja­tan, je­dan od naj­bo­ljih u po­vi­jes­ti Dvo­ra­ne slav­nih. No­vim je pje­sma­ma odao po­čast svo­joj proš­los­ti – kao što je slu­čaj i s TV se­ri­jom, sla­že se Grohl.

“Mo­ra se na­gla­si­ti evo­lu­ci­ja”, in­zis­ti­ra. “Vr­lo je la­ko, ali i li­je­po, opu­šte­no sje­di­ti i pro­ma­tra­ti le­gen­de dok či­ne ono što či­ne već de­set­lje­ći­ma. Ali u rock&rol­lu je uvi­jek za­nim­lji­vo pro­ma­tra­ti ono što sli­je­di. Lor­de je mo­žda su­per­zvi­jez­da, ali je za­is­ta du­bo­ko­um­na, sta­ri” – iako priz­na­je, “je­dva smo pro­go­vo­ri­li dvi­je ri­je­či. Do­le­tje­la je od tko zna ka­mo i sa­mo smo jed­nom is­pro­ba­li pje­smu. Za­tim smo iz­aš­li na po­zor­ni­cu i iz­ve­li je. Baš u sti­lu Nir­va­ne”, do­da­je uz grom­ki hi­hot. “Jed­na pro­ba, bez pre­vi­še ko­mu­ni­ka­ci­je.” Na­kon pu­to­va­nja zbog sni­ma­nja

So­nic Hig­hwaysa, Grohl i eki­pa opet će na put ka­ko bi pro­mo­vi­ra­li se­ri­ju i al­bum. “Ne­dos­ta­ju nam svir­ke”, ka­že s po­nov­nim uz­bu­đe­njem. “Si­noć­nja je svir­ka u Pre­ser­va­ti­on Hal­lu bi­la sjaj­na. Mis­lim, to je ono či­me se ba­vi­mo. Čud­no je kad po­mis­liš da smo se ne­dav­no vra­ti­li s ame­rič­ke tur­ne­je, a sad opet kre­će­mo na put. No ra­do ću to uči­ni­ti.”

Ta­ko­đer, spreman je ba­ci­ti se na no­vi pro­jekt. “Ne ša­lim se – već imam no­vu ide­ju. Je­be­no je gu­ba, nit­ko ni­je uči­nio ne­što slič­no”, za­ne­se­no go­vo­ri. “Smis­lio sam je pri­je mje­sec i pol i svi su mi rek­li: ‘Sta­ri, smi­ri se. Daj da pr­vo ovo do­vr­ši­mo.’

“Hej, po­štu­jem sva­kog glaz­be­ni­ka ko­ji sta­ne pred mi­kro­fon i stis­ne dug­me za sni­ma­nje”, ka­že Grohl. “Ali u ovom sta­di­ju ži­vo­ta to mi ni­je do­volj­no. Vri­je­me je da smis­li­mo ka­ko stva­ri či­ni­ti druk­či­je.”

OVO JE PO­ZIV Grohl u Wa­shin­g­ton DC-ju, u svib­nju

ČA­RO­LI­JA U STU­DI­JU Grohl u svom Stu­di­ju 606 u LA-ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.