Man­gro­ove

Man­gro­ove, bend ko­ji se sin­glo­vi­ma “To se smi­je”, ”Ra­dio”, “Bli­zu” i “Sa­mi” na­met­nuo kva­li­te­tom priv­lač­nom i ino­zem­nom tr­ži­štu

Rolling Stone (Croatia) - - Sadržaj - DU­BRAV­KO JAGATIĆ

Bend ko­ji se na­met­nuo kva­li­te­tom priv­lač­nom i ino­zem­nom tr­ži­štu Tekst

PR­VO SE 2009. GO­DI­NE PO­JA­VIO AL­BUM SVI­JET ZA NAS I gru­pu Man­gro­ove pos­ta­vio na sce­nu kao no­ve atrak­tiv­ne igra­če ko­ji ni­su za­lu­ta­li na sce­nu, ne­go ja­ko do­bro zna­ju što ho­će. Go­di­ne 2012. za Dan­cing Bear objav­lju­ju dru­gi al­bum Put­na mje­sec i ne sa­mo što po­t­vr­đu­ju svo­ju po­zi­ci­ju na hr­vat­skoj sce­ni, ne­go nu­de pje­sme či­ja kva­li­te­ta ko­mot­no mo­že kon­ku­ri­ra­ti na glo­bal­nom tr­ži­štu. Da­ka­ko, to se pri­je sve­ga od­no­si na pje­sme na en­gle­skom, ali su se i hi­to­vi “To se smi­je”, “’Ra­dio” i “Bli­zu” sjaj­no uk­lo­pi­li u do­ma­ći eter i naš­li se pri vr­ho­vi­ma do­ma­ćih top-ljes­tvi­ca. I on­da su ne­dav­no iz­ba­ci­li singl “Sa­mi” naj­av­lju­ju­ći no­vi al­bum za pro­lje­će slje­de­će go­di­ne, nu­de­ći fan­tas­ti­čan neo so­ul zvuk ka­kav je ne­dos­ta­jao na do­ma­ćoj, ali i re­gi­onal­noj sce­ni.

“No­ve pje­sme nas­ta­le su u su­rad­nji sa Sve­mi­rom, ka­ko to i obič­no bi­va, ali ovo­ga pu­ta fo­kus je na na­šem unu­tar­njem sve­mi­ru ko­ji is­tra­žu­je­mo. Sve­mi­ru oso­be! Na­rav­no, is­tra­ži­va­nje po­či­nje uvi­jek sva­kim no­vim al­bu­mom i stva­ra­njem, ali ovo­ga pu­ta po­ku­ša­li smo ulo­vi­ti tu svjes­nost vlas­ti­te stvar­nos­ti ko­ja za­pra­vo kre­ira sve. Zvu­či ja­ko kom­pli­ci­ra­no, ali za­pra­vo ri­ječ je o jed­nom tre­nut­ku u ži­vo­tu kad shva­ti­te da bez ob­zi­ra na to ko­li­ko lju­di i iz­van­ze­ma­lja­ca poz­na­je­te i vo­li­te ili vas vo­le, ne­ke se stva­ri do­ga­đa­ju u va­ma i zbog vas i stva­ra­ju svi­jet - sve­mir, stvar­nost. Bi­lo da je ri­ječ o ve­li­kim emo­ci­ja­ma ili ma­lim sen­za­ci­ja­ma obič­nog da­na - sa­mi smo!” Ri­je­či su to pje­va­či­ce Želj­ke Ve­ve­rec ko­ja je po­jas­ni­la ne­uobi­ča­jen tekst i re­fren no­vog sin­gla “Sa­mi” (“Ima li sve­mir ne­ki broj, mo­gu li na­zva­ti? Ako se net­ko ja­vi, što će­mo saz­na­ti?”). No­vi al­bum pro­du­ci­ra Zvo­ni­mir Dus­per Dus, či­ji su se do­sa­daš­nji autor­ski rad i pro­duk­ci­ja sjaj­no sto­pi­li sa zvu­kom gru­pe Man­gro­ove, da­ju­ći im na no­vom sin­glu onaj po­tre­ban šarm i gro­ove.

“Iz­nim­no sam za­do­vo­ljan ovom pro­duk­ci­jom jer stvar do­is­ta zvu­či od­lič­no, a da to ni­je pos­ti- gnu­to ne­kim fo­ra­ma i pro­du­cent­skim do­da­ci­ma, ne­go sklad­nim uk­la­pa­njem sa­mo tri­ju ins­tru­men­ta­lis­ta s od­lič­nim vo­ka­lom. Li­je­po je kad u pro­duk­ci­ji ne mo­raš is­prav­lja­ti po­gre­ške, ne­go se mo­žeš fo­ku­si­ra­ti na stva­ra­nje zvuč­ne sli­ke. Mis­lim da je s ovim sin­glom i os­tat­kom ma­te­ri­ja­la ko­ji Man­gro­ove pri­pre­ma za idu­ći al­bum eki­pa saz­re­la i naš­la svo­je uni­kat­no mjes­to na hr­vat­skoj glaz­be­noj sce­ni”, re­kao je Dus.

Po­kre­tač­ku i kre­ativ­nu sna­gu gru­pe Man­gro­ove či­ne Želj­ka Ve­ve­rec i To­ni Sta­re­ši­nić. Da ni­je ri­ječ o slu­čaj­nom us­pje­hu i pro­laz­noj za­ba­vi go­vo­ri či­nje­ni­ca da je Želj­ka, osim što ra­di kao ra­di­ovo­di­te­lji­ca na ra­di­ju So­un­d­set u Za­gre­bu te pje­va i ple­še u mju­zik­li­ma (“AIDA”, “Lje­po­ti­ca i zvi­jer, “Ca­ba­ret, “Spa­ma­lot”), na po­čet­ku ove go­di­ne obja­vi­la al­bum Yes­ter­day To­day To­mo­row u su­rad­nji s ta­li­jan­skim pro­du­cen­tom Fa­bi­om Pu­gli­si­jem, poz­na­tim pod ime­nom So­ul Ba­se­ment, i to za ber­lin­sku eti­ke­tu Ste­reo De­Luxe. Do­sa­daš­nje recenzije nji­ho­va neo so­ula (glas i pi­ano) iz­nim­no su po­zi­tiv­ne, usko­ro bi mo­gli za­pje­va­ti i u SAD-u a do­ma­ća ih je pu­bli­ka mo­gla vi­dje­ti na ovo­go­diš­njem Li­bur­nia Jazz Fes­ti­va­lu na po­čet­ku sr­p­nja. Is­to­vre­me­no, To­ni Sta­re­ši­nić, osim u gru­pi Man­gro­ove, svi­ra i u gru­pi Chui i To­bo­gan. Što­vi­še, dru­gi al­bum gru­pe Chui The Se­cond Ar­ri­val, objav­ljen proš­le go­di­ne za Dan­cing Bear, to­li­ko je do­bro pro­šao na do­ma­ćem tr­ži­štu da je ne­ko vri­je­me dr­žao pr­vo mjes­to naj­bo­lje pro­da­va­nih do­ma­ćih al­bu­ma a go­to­vo sve recenzije hva­li­le su njihovu glaz­bu. Ne bi to bi­lo ni­šta neo­bič­no da ni­je ri­ječ o jazz ben­du ko­ji sjaj­no kom­bi­ni­ra funk i lo­un­ge s free jaz

zom u je­dins­tve­nom i pre­poz­nat­lji­vom iz­ra­zu zbog ko­jih su, po sve­mu su­de­ći, pos­ta­li vo­de­ći hr­vat­ski jazz sas­tav no­ve ge­ne­ra­ci­je ko­ji us­pješ­no osva­ja jazz pu­bli­ku kao i onu klup­sku.

Mno­go vi­še ori­jen­ti­ra­na spram klup­ske pu­bli­ke je gru­pa To­bo­gan ko­ja ta­ko­đer nu­di je­dan no­vi elek­tro­nič­ki zvuk i ples­ne rit­mo­ve, ali kroz kla­sič­nu rock for­ma­ci­ju (gi­ta­ra, bas, bu­banj, syn­th). Ukrat­ko, je­dan par i pet gru­pa. Uz­me­mo li k to­me i či­nje­ni­cu da će Želj­ka i To­ni svo­je part­ner­stvo kra­jem ruj­na ove go­di­ne oza­ko­ni­ti i bra­kom, do­bi­li smo iz­nim­no kre­ati­van glaz­be­no-scen­ski par ko­ji svu svo­ju strast i za­jed­nič­ku lju­bav pre­ma glaz­bi di­je­li kroz gru­pu Man­gro­ove a stva­ra­nje pje­sa­ma za no­vi al­bum upra­vo je u ti­je­ku.

“Po­la pje­sa­ma za no­vi al­bum je snim­lje­no a po­čet­kom ruj­na pla­ni­ra­mo obja­vi­ti no­vi singl ‘Lju­bav­na’. Svaki no­vi al­bum raz­li­čit je od pret­hod­nog, ta­ko i na ovom al­bu­mu svoj zvuk vo­di­mo da­lje. Mo­gu re­ći i da je upra­vo taj naš zvuk pos­tao vr­lo po­se­ban, iz­dva­ja nas od os­tat­ka do­ma­će glaz­be­ne sce­ne i pred­stav­lja nas kao glaz­be­ni uni­kat. Ta­ko da mis­lim da je na­ziv al­bu­ma Sa­mi vr­lo prik­la­dan na­šoj po­zi­ci­ji na do­ma­ćoj sce­ni. Na­rav­no, opet će bi­ti pje­sa­ma na en­gle­skom jer se jed­nos­tav­no, bez ne­kog pla­na do­ga­đa­ju sa­me od se­be”, ka­že za Rol­ling Sto­ne To­ni Sta­re­ši­nić ko­ji nam je na kra­ju priz­nao da raz­miš­lja i o vi­nil­nom iz­da­nju s no­vim i sta­rim pje­sma­ma na en­gle­skom jezi­ku za ino­zem­no tr­ži­šte. Su­de­ći po do­sa­daš­njoj kva­li­te­ti, stras­ti ko­jom ra­de mu­zi­ku te od­lič­no za­pa­ki­ra­nom neo so­ulu ko­ji nu­de, ima­ju sve pre­dis­po­zi­ci­je da osvo­je i ino­zem­no tr­ži­šte.

“Po­čet­kom ruj­na pla­ni­ra­mo obja­vi­ti singl ‘Lju­bav­na’”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.