UVODNIK Pr­vih de­set

Rolling Stone (Croatia) - - Sadržaj - TO­NI MOŠKOV

NA PO­ČET­KU SE MO­RAM za­hva­li­ti svi­ma va­ma ko­ji sad či­ta­te ovaj uvodnik (i ko­ji ste ku­pi­li ovaj broj ili ste pret­plat­ni­ci) jer bez vas ne bi­smo us­pje­li. Hva­la vam! Kad smo kre­ta­li u ovu avan­tu­ru poz­na­tu i kao iz­da­vaš­tvo, naj­češ­ći ko­men­ta­ri bi­li su da ni­smo nor­mal­ni. Ar­gu­men­ti za pro­zi­va­nje nas lu­đa­ci­ma naj­češ­će su bi­li da je iz­da­vaš­tvo na ko­lje­ni­ma, da vi­še nit­ko ne čita (novine, ma­ga­zi­ne, knji­ge...), da su bu­dže­ti za ogla­ša­va­nje sve ma­nji, a bi­lo je i onih ko­ji su se na­da­li da će­mo pro­pas­ti iz čis­te i do­bro poz­na­te hr­vat­ske za­vis­ti.

De­set bro­je­va ni­je “svjet­sko ču­do”, ali pred­ska­zi­va­li su nam da će­mo pro­pas­ti na tre­ćem bro­ju, a eto mi se ne da­mo. Ni­je bi­lo la­ko, još uvi­jek ni­je la­ko i ne vje­ru­jem da će usko­ro bi­ti puno lak­še, ali vje­ru­jem da na hr­vat­sko (a i re­gi­onal­no) tr­ži­šte do­no­si­mo sa­dr­žaj ko­ji je ek­s­klu­zi­van i (mo­žda i važ­ni­je) kva­li­te­tan. Pre­poz­na­li su to i ogla­ši­va­či pa za­hva­lju­ju­ći nji­ma us­pi­je­va­mo po­kri­va­ti tro­ško­ve i objav­lji­va­ti ma­ga­zin. Dak­le kad se ne­ki od vas bu­ne da ima pre­vi­še ogla­sa u ma­ga­zi­nu, ne shva­ća­ju da upra­vo za­hva­lju­ju­ći tim ogla­si­ma ima­te pri­li­ku či­ta­ti Rol­ling Sto­ne.

Pro­zi­va­li su nas lu­đa­ci­ma i zbog ci­je­ne ma­ga­zi­na od 15 ku­na. Na­še miš­lje­nje je da u sa­daš­njem tre­nut­ku sve iz­nad 15 ku­na pred­stav­lja udar na kuć­ni bu­džet sva­kog gra­đa­na u Hr­vat­skoj, a i u okru­že­nju, pa zbog to­ga ima­mo tak­vu ci­je­nu. Ovaj broj po­nu­di­li smo po još ni­žoj ci­je­ni jer osim što je red po­čas­ti­ti za okru­gli broj, lje­ti nam uvi­jek ne­dos­ta­je još onih 5 ku­na za ku­gli­cu sla­do­le­da ili za još jed­nu ka­vu na ne­koj te­ra­si na mo­ru ili u gra­du.

Uz sve do­bro što nam se do­go­di­lo u ovih 10 bro­je­va, ima i jed­na ma­la mr­lja. Na­ime us­pje­li smo do­bi­ti tuž­bu i to od ko­le­ga. Tuži nas je­dan od naj­ve­ćih iz­da­va­ča u Hr­vat­skoj zbog in­ter­v­jua s Ma­ti­jom Ba­bi­ćem (Ma­ti­ja je dru­go­op­tu­že­ni). Is­ti taj iz­da­vač “po­su­dio” je iz­vor­ni tekst udo­vi­ce Lo­ua Re­eda i obja­vio ga je u svo­jim no­vi­na­ma i na in­ter­ne­tu. Upo­zo­re­ni su na to, ali se ni­su udos­to­ji­li ni od­go­vo­ri­ti na do­pi­se. Ja i da­lje ne vje­ru­jem u “tu­ža­ka­nje” ko­le­ga jer je još je­dan iz­da­vač na­pra­vio sli­čan “fa­ul”, ali smo se us­pje­li do­go­vo­ri­ti bez upli­ta­nja od­vjet­ni­ka i su­da. Pre­ma­la je ovo “ba­ra”, a “kro­ko­di­la” je sve vi­še, sa­mo što ne­ki ipak ima­ju to­li­ko po­šte­nja i pro­fe­si­onal­nos­ti da ne “tu­ža­ka­ju”, dok oni dru­gi ne zna­ju dru­ga­či­je. Pa nek’ im je sa sre­ćom.

Uz na­ve­de­no sni­že­nje ci­je­ne po­ve­ća­li smo i broj stra­ni­ca pa se na­da­mo da će­te uži­va­ti u ovom bro­ju. Nas­lov­ni­cu smo “da­ro­va­li” Bre­gi ko­ji nam je za­hva­lio otvo­re­nim in­ter­v­ju­om ko­ji od­lič­no opi­su­je nje­go­vih 40 go­di­na na sce­ni. Ka­ko sam imao pri­li­ku dru­ži­ti se s njim za vri­je­me sli­ka­nja za nas­lov­ni­cu, mo­ram priz­na­ti da je čo­vjek vr­hun­ski pro­fe­si­ona­lac i da ni u jed­nom tre­nut­ku ne iz­i­gra­va zvi­jez­du (iako to jest) te mu ne trebaju fri­ze­ri, sti­lis­ti i slič­na eki­pa ko­ju ne­ke “zvi­jez­de” vu­ku sa so­bom na sni­ma­nja. Uz Bre­gu, tu je i in­ter­v­ju iz ar­hi­ve s Mic­kom Jag­ge­rom ko­ji se ne­ka­ko ide­al­no uk­la­pa uz Bre­gu, a i Sto­ne­si su na tur­ne­ji pa nam se uči­ni­lo da je to do­bar tre­nu­tak za obja­vu tog in­ter­v­jua jer re­al­no na­kon to­ga vi­še i ni­je bi­lo tak­vih in­ter­v­jua s nji­ma. Na­ime, show bu­si­ness pra­vi­la i agen­ti/pu­bli­she­ri za­tvo­ri­li su vra­ta za tak­ve in­ter­v­jue.

Znam, sad će me svi “ra­zva­li­ti” zbog Ton­či­ja Hu­lji­ća, kao što je bi­lo i zbog Se­ve­ri­ne u pr­vom bro­ju. Mo­lim vas, daj­te pri­li­ku in­ter­v­juu s Ton­či­jem. Raz­go­va­rao je s njim Hr­vo­je Horvat ko­ji je vje­ro­jat­no bio naj­ve­ći mr­zi­telj li­ka i dje­la Ton­či­ja Hu­lji­ća, ali i on je pro­mi­je­nio miš­lje­nje. Na­dam se da će­te i vi. Ima­te za­što. Uz sve to, u ovom bro­ju pros­tor smo da­li i La­ni Del Rey, Mr­le­tu, ve­li­koj pri­či o gru­pi Qu­een, ma­lo smo se po­za­ba­vi­li i pred­sto­je­ćim pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma u Hr­vat­skoj... Uglav­nom za sva­kog po­ne­što. Hva­la vam još jed­nom, uži­vaj­te u lje­tu i de­se­tom bro­ju Rol­ling Sto­ne ma­ga­zi­na!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.