4. Glass Ani­mals

Rolling Stone (Croatia) - - Sadržaj -

Za­ba (al­bum)

Bez ikak­vog skri­ve­nog pla­si­ra­nja ban­kov­nih us­lu­ga, ovaj mla­di bend na če­lu s ne­su­đe­nim dok­to­rom me­di­ci­ne Da­ve­om Bayleyom svoj je trop­ski psi­ho­de­lič­ni in­die pop al­bum pr­vi­je­nac iz­dao na eti­ke­ti pro­du­cen­ta Pa­ula Epwor­t­ha. Is­pu­njen R&B be­ato­vi­ma, sa­njar­skim Da­ve­ovim gla­som, zvu­ko­vi­ma pri­ro­de i dje­čjih igra­ča­ka, Za­ba kao da us­po­ra­va vri­je­me i na tre­nut­ke vo­di u ne­ki pa­ra­lel­ni svi­jet.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.