5. The Dø

Rolling Stone (Croatia) - - Sadržaj -

Ke­ep Yo­ur Lips Se­aled (singl)

S no­vim sin­glom ko­ja po­ma­lo pod­sje­ća na čez­nut­lji­vost Lady­tro­na, ži­vim ins­tru­men­ti­ma po­put de­fa i ro­ga te rit­mom ko­rač­ni­ca, fran­cu­sko-fin­ski in­die pop dvo­jac naj­a­vio je tre­ći al­bum i po­t­vr­dio svoj sta­tus ino­va­tiv­nog, kre­ativ­nog i po­ma­lo ek­s­cen­trič­nog ben­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.