“Glaz­bu ra­di­mo pri­je sve­ga za se­be i od se­be”

Gru­pa Ma­ri­na­da obja­vi­la je no­vi al­bum De­vet­na­est

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - VE­DRAN HARČA

NA HR­VAT­SKOJ GLAZ­BE­NOJ SCE­NI pos­to­je ben­do­vi ko­ji kao da eg­zis­ti­ra­ju u ne­kom vlas­ti­tom sve­mi­ru, na­iz­gled sa­svim ne­za­in­te­re­si­ra­ni za pro­mo­ci­ju, sni­ma­nje spo­to­va, tur­ne­je i sve dru­ge uobi­ča­je­ne seg­men­te glaz­be­nog biz­ni­sa. Ri­ječ­ka Ma­ri­na­da sa­vr­še­ni je pri­mjer tak­vog ben­da – u 11 go­di­na ra­da obja­vi­li su čak 19 al­bu­ma na ko­ji­ma su spa­ja­li mi­ni­ma­lis­tič­ke aran­žma­ne, kom­plek­s­ne vo­kal­ne har­mo­ni­je, akus­tič­ne ba­la­de i chill-out elek­tro­ni­ku, no i da­lje dje­lu­ju u pri­lič­nom un­der­gro­un­du, kao da glaz­bu ra­de is­klju­či­vo zbog se­be.

“Na­rav­no da glaz­bu ra­di­mo pri­je sve­ga za se­be i od se­be. Ako se me­ni dla­ke di­žu od stras­ti i gu­šta dok glaz­ba­rim, znam da će se di­za­ti još jed­noj du­ši. Svi smo jed­no i ne mo­že­mo mi tu ni­šta...” objaš­nja­va Ma­rin Al­vir, gi­ta­rist, pje­vač i skla­da­telj gru­pe, a Mar­ko Ča­vrak, či­ja su za­du­že­nja u ben­du sin­te­saj­zer i vo­kal, do­da­je: “Ma­ri­na­da kon­ti­nu­ira­no ra­di i pro­miš­lja o zvu­ku, što je oči­to iz stal­nih mi­je­na ins­tru­me­na­ta. Stal­no ma­ri­ni­ra­nje pri­ro­dan je pro­ces u na­ma.”

Upu­će­ni­ji pra­ti­te­lji al­ter­na­tiv­ne sce­ne, po­go­to­vo one ri­ječ­ke, ovu su če­tvor­ku poz­na­va­li mno­go pri­je ne­go što su pos­ta­li Ma­ri­na­da. “Ma­rin je za­po­čeo u Zo­ni In­dus­tri­ale, a svi­rao je u Gla­s­shop­pe­ru i GUW-u. Sa­ša Matić (vo­kal, per­ku­si­je) svi­rao je u Sje­ki­ra­ma, a sa­da je i u Div­ljim de­tek­ti­vi­ma. Mar­ko je pje­vao u Pu­to­ka­zi­ma, a ako pak ugu­glaš Ro­bert Mer­lak, ot­krit ćeš ne­ko­li­ko al­bu­ma elek­tro­nič­ke glaz­be iz­da­nih za Ph­t­ha­lo Re­cor­ds”, ka­že Ro­bi. Svih 18 al­bu­ma obja­vi­li su za Slu­šaj naj­glas­ni­je, le­gen­dar­nu eti­ke­tu još le­gen­dar­ni­jeg Zden­ka Fra­nji­ća.

“Sa Zden­kom nas je po­ve­zao Dar­ko Be­če­ić Be­čo (ex Ma­mo­je­bac) ko­ji je ujed­no di­zaj­ner omo­ta pr­vih dva­ju al­bu­ma Ma­ri­na­de. Zden­ko je oso­ba ko­joj glaz­ba zna­či ži­vot ta­ko da smo se naš­li na is­tim val­nim du­ži­na­ma.” U zad­nje dvi­je go­di­ne s Qwer­tyjem (Ro­bi­jev brat i au­tor elek­tro­nič­ke glaz­be) obja­vi­li su kraf­tver­kov­ski singl “Čis­ta lju­bav”, kom­pi­la­ci­ju kom­po­zi­ci­ja za kla­vir, a ne­dav­no i, uvjet­no re­če­no, kla­sič­ne Ma­ri­na­da al­bu­me Na do­brom gla­su i De­vet­na­est. “Sve na­ve­de­no ima is­tu ‘pri­ču’ ko­ja ih spa­ja. Ri­ječ je o me­lo­di­oz­nos­ti, jed­nos­tav­nos­ti i sen­zi­bil­nos­ti. Glaz­be­na struktura Ma­ri­na­de se bit­no ne mi­je­nja, even­tu­al­no zvuk.”

Or­ga­ni­zi­ra­njem kon­ce­ra­ta i da­lje se pre­tje­ra­no ne za­ma­ra­ju. “Nas­tu­pa­mo gdje nas po­zo­vu ili u ‘do­brim sta­rim’ klu­bo­vi­ma po­put Mo­čva­re, gdje zna­mo do­ma­ći­ne. Vo­li­mo ma­le scen­ske po­zor­ni­ce i pros­to­re ko­ji odra­ža­va­ju naš zvuk ona­ko ka­ko mi to že­li­mo. Tu ne­ma mjes­ta za ma­se, ne­go za one po­je­din­ce ko­je iz­no­va ot­krivamo ka­ko pra­te naš zvuk.”

RI­JEČ­KI DEČ­KI

“Stal­no ma­ri­ni­ra­nje pri­ro­dan je pro­ces u

na­ma”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.