“Ču­le smo da je kod vas ču­des­no”

Cu­re iz in­die rock kvar­te­ta naj­av­lju­ju nas­tup u Hr­vat­skoj

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - REA HADŽIOSMANOVIĆ

KALIFOR NIJSKI in­die rock kvar­tet Warpaint od svog je os­nut­ka po­djed­na­ko pri­gr­li­la kri­ti­ka i pu­bli­ka, a ka­ko ove mul­ti­ta­len­ti­ra­ne umjet­ni­ce zvu­če uži­vo, mo­ći će­mo pro­vje­ri­ti na ovo­go­diš­njem fes­ti­va­lu Di­men­si­ons u Pu­li.

Na po­čet­ku go­di­ne obja­vi­li ste dru­gi stu­dij­ski al­bum Warpaint. Po če­mu se on naj­vi­še raz­li­ku­je od pr­vi­jen­ca The Fo­ol, kad je ri­ječ o kre­ativ­nom pro­ce­su, in­s­pi­ra­ci­ji, zvu­ku?

Pr­vi al­bum sni­mi­le smo tek ne­ko­li­ko tje­da­na na­kon što se Stel­la pri­dru­ži­la gru­pi. S no­vim al­bu­mom je to bi­lo pot­pu­no dru­ga­či­je. Sni­ma­le smo ga oko 18 mje­se­ci, če­mu je pret­ho­di­la dvo­go­diš­nja tur­ne­ja. Kad smo po­če­le sni­ma­ti dru­gi al­bum, bi­le smo sa­svim dru­ga­či­ja gru­pa ne­go na po­čet­ku.

Što je rad ču­ve­nog pro­du­cen­ta The Flo­oda na al­bu­mu do­nio va­šem glaz­be­nom iz­ri­ča­ju?

Flo­od je bio ključ­na oso­ba ko­ja nam je po­mo­gla da shva­ti­mo da je u re­du ako ra­di­mo stva­ri na svoj na­čin. On, ci­je­njen pro­du­cent svjet­sko­ga gla­sa, htio je da na al­bu­mu za­dr­ži­mo ne­ke de­mo snim­ke i ni­je se htio mi­je­ša­ti u na­čin na ko­ji nas če­ti­ri stva­ra­mo glaz­bu za­jed­no. Sa­mo je po­ja­čao cjelokup­ni do­živ­ljaj!

Zna­te jam­ma­ti sa­ti­ma i po­nav­lja­ti odre­đe­ni seg­ment sklad­be dok ne osje­ti­te ka­ko je pos­tao do­volj­no do­bar da bi se fik­si­rao. Zbog to­ga mno­gi va­šu glaz­bu do­živ­lja­va­ju hip­no­ti­zi­ra­ju­ćom, po­put man­tre, je­su li jam­ma­nje i broj­no po­nav­lja­nje bi­li i u te­me­lju stva­ra­nja no­vog al­bu­ma?

Dje­lo­mič­no da. Jam­ma­le smo mje­sec da­na za­jed­no kad smo slo­ži­le ma­li kuć­ni stu­dio u na­ci­onal­nom par­ku Jo­shua Tree. Pje­sme po­put “Lo­ve is to Die”, “Dri­ve”, “Go In” i “Son” nas­ta­le su ili su de­fi­ni­ra­ne ti­je­kom tog raz­dob­lja.

Ko­ji glaz­be­ni­ci su utje­ca­li na vas i po­tak­li da os­nu­je­te vlas­ti­tu gru­pu?

Mis­lim da su upra­vo ek­lek­tič­ni glaz­be­ni uku­si sva­ke od nas ono što utje­če na naš zvuk. Te­ško je iz­dvo­ji­ti sa­mo ne­ko­ga; in­s­pi­ra­ci­ju iz­vla­či­mo iz raz­nih iz­vo­ra, od Tal­king He­ad­sa do J Dil­le, pre­ko Ap­hex Twi­na pa sve do Kraf­twer­ka.

Glu­ma i film usko su po­ve­za­ni s va­šim ži­vo­ti­ma. The­re­sa se po­vre­me­no ba­vi glu­mom, Emily i Jen­ny upoz­na­le su se na glu­mač­koj audi­ci­ji, a biv­ša čla­ni­ca War­pa­in­ta ho­li­vud­ska je zvi­jez­da Shan­nyn So­ssa­mon. Jes­te li ikad po­že­lje­le oku­ša­ti se u film­skoj glaz­bi?

Da, vr­lo ra­do! To bi bio iz­a­zov za nas, a de­fi­ni­tiv­no smo u zlat­nom do­bu za to, kad sve vi­še film­skih so­un­d­trac­ko­va pot­pi­su­je po­je­di­nač­ni bend.

Pr­vi singl s no­vog al­bu­ma, “Lo­ve is to Die”, po­ja­vio se u rek­la­mi za mar­ku Cal­vin Kle­in. Ka­ko gle­da­te na upo­tre­bu glaz­be u ko­mer­ci­jal­ne svr­he?

Sma­tram da je u re­du ako je pje­sma upo­tri­jeb­lje­na prik­lad­no i ni­je “upr­lja­na”. Sum­njam da će se na­ša glaz­ba po­ja­vi­ti u rek­la­mi za McDo­nald’s, ali Cal­vin Kle­in je cla­ssy. Ako se i Kim Gor­don (pje­va­či­ca gru­pe So­nic Yo­uth, op. a.) mo­gla po­ja­vi­ti u nje­go­vim rek­la­ma­ma, on­da nam je to do­volj­no oprav­da­nje.

Iz­me­đu vas če­ti­ri unu­tar gru­pe postoji čvr­sta ve­za. Uži­va­te pro­vo­di­ti vri­je­me za­jed­no, ka­ko pos­lov­no, ta­ko i pri­vat­no. Ima­te li ipak po­vre­me­no že­lju za in­di­vi­du­al­nim iz­ra­zom, dru­gim pro­jek­ti­ma i od­mo­rom od gru­pe?

Na­rav­no! Pot­pu­no je zdra­vo ba­vi­ti se i vlas­ti­tim stva­ri­ma i su­ra­đi­va­ti s dru­gim ljudima. Ne ogra­ni­ča­va­mo jed­na dru­gu ni u kak­vom ti­pu iz­ri­ča­ja – to upra­vo i jest je­dan od ključ­nih ele­me­na­ta ove gru­pe.

Ovo ljeto do­la­zi­te na fes­ti­val Di­men­si­ons u sklo­pu svo­je svjet­ske tur­ne­je. Kak­vi su doj­mo­vi s tur­ne­je do­sad?

Ja­ko se tru­di­mo od­svi­ra­ti do­bre kon­cer­te, bi­ti do­bre jed­na pre­ma dru­goj i pre­ma sa­moj se­bi. Ve­se­li­mo se nas­tu­pu u Hr­vat­skoj, ču­le smo da je Di­men­si­ons je­dan od naj­ču­des­ni­jih fes­ti­va­la u Eu­ro­pi!

MOĆ­NA ČE­TVOR­KA The­re­sa Wyman, Stel­la Moz­gowa,

Jen­ny Lee Lin­d­berg i Emily

Ko­kal

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.