Re­ži­ja kao os­tva­re­nje sno­va

Pred­stav­lja­mo Mar­cel­lu Zan­ki, na­gra­đi­va­nu auto­ri­cu vi­de­os­po­to­va

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - NI­KO­LA ČELAN

OSIM PR­VOG SPO­TA za Frau Ca­sio “Mla­da” ko­ji je na­gra­đen MTV na­gra­dom u Be­ogra­du i na­gra­dom na Split Spot Fes­ti­va­lu, re­da­te­lji­ca Mar­cel­la Zan­ki za is­tog je iz­vo­đa­ča sni­mi­la ne­dav­no no­vi, ak­tu­al­ni spot “U tvo­joj gla­vi” ko­ji je bio puno zah­tjev­ni­ji idej­no i pro­duk­cij­ski, a njoj sa­moj naj­dra­ži do sad. Ra­di na krat­kom fil­mu či­je je sni­ma­nje za­vr­še­no i tre­nut­no je u mon­ta­ži i pos­t­pro­duk­ci­ji. U pri­pre­mi je i ne­ko­li­ko spo­to­va za po­pu­lar­ne re­gi­onal­ne ben­do­ve. “Za­hval­na sam na ra­du sa Gi­bon­ni­jem i Ža­rom Ba­ti­no­vi­ćem ko­ji su me dav­no pre­poz­na­li u kre­ativ­nom smis­lu, dr­ža­li me uz se­be i pru­ži­li mi šan­su da se po­ka­žem”, ka­že ta­len­ti­ra­na Spli­ćan­ka s be­ograd­skom adre­som, gdje ži­vi već dvi­je go­di­ne.

“Be­ograd se ne mo­že us­po­re­di­ti ni sa Za­gre­bom, ni­ti s ijed­nim gra­dom u bli­zi­ni, ba­rem što se ti­če sce­ne, kul­tu­re i fil­ma. To je jed­na na­pred­na ur­ba­na sre­di­na u ko­joj sve sce­ne i kulturni ži­vot ži­ve ak­tiv­no i ima­ju pu­bli­ku. Po­nu­da je svjet­ska. Ono što po­ve­zu­je Split i Be­ograd taj je is­ti men­ta­li­tet i tem­pe­ra­ment, is­ti na­čin ko­mu­ni­ka­ci­je, hu­mo­ra i za­ba­ve, sa­mo što pri­mje­ri­ce Split u cje­li­ni nu­di ono što u Be­ogra­du ima svaki kvart”.

Mar­cel­la je di­plo­mi­ra­la Vi­zu­al­ne ko­mu­ni­ka­ci­je (film i vi­deo) u Spli­tu i od­mah po­če­la ra­di­ti u pro­duk­ci­ji Ur­ban Jun­gle, s re­da­te­ljem Ža­rom Ba­ti­no­vi­ćem. Eks­pe­ri­men­ti­ra­la je na dru­gim kre­ativ­nim i pos­lov­nim po­lji­ma iz­van stru­ke ko­jom se odu­vi­jek že­lje­la ba­vi­ti (ra­di­la je u or­ga­ni­za­ci­ji, pro­mo­ci­ji, pro­duk­ci­ji kon­ce­ra­ta, par­tyja, fes­ti­va­la, su­ra­đu­ju­ći s ve­ći­nom re­gi­onal­nih fes­ti­va­la, iz­vo­đa­ča i me­na­dže­ra). No, ka­ko ka­že - ni­šta što bi se bit­ni­je od­mi­ca­lo od stru­ke. “Sve to či­me sam se ba­vi­la u ži­vo­tu se na kra­ju kra­je­va mi­je­ša u re­al­nos­ti i kon­cen­tri­ra se na jed­nom po­lju, ta­ko da svo­je is­kus­tvo, pri­mje­ri­ce u pro­duk­ci­ji, or­ga­ni­za­ci­ji i me­nadž­men­tu mo­gu bez pro­ble­ma pri­mi­je­ni­ti i po­ve­za­ti sa se­tom na sni­ma­nju i u re­ži­ji. Naj­ve­ća lju­bav i strast mi je bi­lo kak­va kre­ativ­na ak­ci­ja. Smiš­lja­nje ide­ja, re­ali­za­ci­ja i re­ži­ja, tim­ski rad na te­re­nu i mon­ta­ža ko­ja uobli­ča­va sve ono što sam za­mis­li­la.” Zad­nji spot Frau Ca­sio “U tvo­joj gla­vi” iz­dva­ja kao osob­no naj­dra­že sa­mos­tal­no is­kus­tvo, za ko­je ka­že ka­ko je ci­je­li tim gi­nuo za is­tu ide­ju te su se na­do­pu­nja­va­li me­đu­sob­no de­ta­lji­ma i ide­ja­ma: “To sve sku­pa či­ni sni­ma­nje ugod­nim i za­bav­nim i zbog to­ga na kra­ju kra­je­va i vo­liš svoj po­sao.”

U bli­žoj i da­ljoj bu­duć­nos­ti že­li se ba­vi­ti is­klju­či­vo pos­lom u stru­ci i zbog to­ga je od ove go­di­ne pre­ki­nu­la sve su­rad­nje na os­ta­lim po­lji­ma. “Znam da sam do­bar pro­du­cent, or­ga­ni­za­tor, me­na­džer i pro­mo­tor, ali ti­me bih se ba­vi­la sa­mo ako mo­ram. Sad se že­lim u pot­pu­nos­ti po­sve­ti­ti re­ži­ji i kre­ativ­nom stva­ra­nju jer na kra­ju, kad do­đeš na svo­je, da ra­diš ono šta že­liš je dre­am ca­me true”, za­klju­či­la je.

SPLI­ĆAN­KA U BE­OGRA­DU

“Ta dva gra­da po­ve­zu­je is­ti men­ta­li­tet i tem­pe­ra­ment, is­ti smi­sao za hu­mor i za­ba­vu.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.