Ne­za­bo­rav­ni ples na ki­ši

Pe­tro­va­ra­din­ska tvr­đa­va i ove go­di­ne bi­la je svjet­ska pri­jes­tol­ni­ca glaz­be

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - MICHEL PET­KO­VIĆ

NAJ­BO­LJA EVROPSKA če­tvo­rod­nev­na žur­ka po­no­vo je pru­ži­la ne­za­bo­rav­nu za­ba­vu ko­ja je po­če­la ogrom­nim in­te­re­so­va­njem po­se­ti­la­ca. Pr­vo ve­če pet­na­es­tog iz­da­nja EXIT fes­ti­va­la obe­le­ži­le su sjaj­ne svir­ke, do­bra at­mo­sfe­ra i 40.000 po­se­ti­la­ca ko­ji su do ju­tra ple­sa­li uz omi­lje­ne zvez­de na ce­loj Pe­tro­va­ra­din­skoj tvr­đa­vi.

Naj­ve­će iz­ne­na­đe­nje pr­vog da­na bio je bel­gij­ska sen­za­ci­ja Stro­mae ko­ji je za­pa­lio pu­bli­ku svo­jim la­ti­no no­ta­ma, ali i mod­nim tran­sfor­ma­ci­ja­ma. Pu­bli­ci se obra­ćao na fran­cu­skom, sr­p­skom i en­gle­skom, a sve je poz­drav­ljao pa­ro­la­ma “Zdra­vo!” i “Jes­te do­bro?” Hi­to­vi “Alors On Dan­se” i “Pa­pa­outai” do­ve­li su fa­no­ve va­tre­nog Bel­gi­jan­ca do ivi­ce his­te­ri­je. Od­mah na­kon va­tro­me­ta tač­no u po­noć ko­ji je pu­bli­ku os­ta­vio bez da­ha, na glav­noj bi­ni fes­ti­va­la za­blis­ta­li su Pet Shop Boysi u sklo­pu audi­ovi­zu­el­nog spek­tak­la “Elec­tric”. Raz­no­boj­ni kos­ti­mi, sjaj­na sce­no­gra­fi­ja, ples, vi­deo i spe­ci­jal­ni efek­ti do­ne­li su pu­bli­ci na Pe­tro­va­ra­din­skoj tvr­đa­vi dah mu­zič­kog po­zo­ri­šta u svom naj­bo­ljem iz­da­nju. Svi­ma zna­ni hi­to­vi Pet Shop Boysa bi­li su od­lič­na pod­lo­ga za spek­takl.

Ap­so­lut­ni fa­vo­rit no­ći na m:ts Dan­ce Are­ni bi­li su bri­tan­ska dan­ce sen­za­ci­ja Dis­clo­su­re, je­dan od naj­a­ku­tel­ni­jih elek­tro sas­ta­va ko­ji su pre­pu­nu Are­nu za­bav­lja­li od­lič­nim dvo­ča­sov­nim DJ se­tom, a no­vi kon­cept, na ovim pros­to­ri­ma do sa­da ne­vi­đe­ne teh­nič­ke pro­duk­ci­je, vr­hun­skog zvu­ka, sve­tla i vi­dea pru­žio je po­se­ban ugo­đaj po­se­ti­oci­ma naj­bo­ljeg evrop­skog dan­ce flo­ora. Bri­tan­ski dvo­jac Dis­clo­su­re pos­ta­vio je no­ve te­me­lje ka­da je u pi­ta­nju elek­tron­ska mu­zi­ka, u naj­ve­ćoj me­ri do­ka­zi­va­njem da i da­lje pos­to­je iz­gle­di da al­ter­na­tiv­na elek­tro­ni­ka mo­že da os­tva­ri i ve­lik ko­mer­ci­jal­ni us­peh bez kom­pro­mi­sa u svom stva­ra­laš­tvu.

Iako su pr­vi dan mr­ki obla­ci i no­vem­bar­ske pa­da­vi­ne usred ju­la pre­ti­le da će od EXIT-a na­pra­vi­ti blat­nja­vi te­ren svoj­stven bri­tan­skim fes­ti­va­li­ma i da će dru­go ve­če pos­ta­ti svo­je­vr­s­ni ples na ki­ši, pre­ko 40.000 lju­di sprem­no je pri­hva­ti­lo iz­a­zov pri­ro­de do­ka­zu­ju­ći da se EXIT- ove ve­če­ri s ki­šom uvek naj­vi­še pamte. Na­kon što su Van Gogh svo­jim žes­to­kim rock zvu­kom ras­te­ra­li obla­ke, glav­nu bi­nu pre­uze­la je dis­co kra­lji­ca Glo­ria Gaynor ko­ja je objas­ni­la zbog če­ga se dis­co pret­hod­ne go­di­ne vra­tio na svet­sku mu­zič­ku sce­nu na ve­li­ka vra­ta. Na­kon nje­nog nas­tu­pa pred pre­pu­nom glav­nom bi­nom nas­tu­pio je fu­ri­oz­ni Ru­di­men­tal či­ji će kon­cert os­ta­ti za­be­le­žen kao je­dan od naj­bo­ljih u is­to­ri­ji EXIT-a. Mom­ci i de­voj­ke iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je za­pa­li­li su pu­bli­ku svo­jom ne­za­us­tav­lji­vom ener­gi­jom, iz­a­zi­va­ju­ći pot­pu­nu eufo­ri­ju to­kom iz­vo­đe­nja, po iz­bo­ru pu­bli­ke, naj­ve­ćeg hi­ta ovo­go­diš­njeg EXIT-a “Wa­iting All Night”! Dru­ga naj­ve­ća bi­na ugos­ti­la je elek­tron­ske gla­di­ja­to­re, pre­dvo­đe­ne Car­lom Coxom ko­ji se vra­tio na m:ts Dan­ce Are­nu u ve­li­kom sti­lu. On je za­jed­no sa svo­jim mu­zič­kim pri­ja­te­ljem Dan­nyjem Te­na­gli­om ba­cio u trans pre­ko 20.000 lju­di na pre­pu­noj Are­ni.

Tre­ći dan i tra­di­ci­onal­no naj­po­pu­lar­ni­je ve­če EXIT-a fes­ti­va­la os­ta­će upam­će­no po ve­li­koj gu­žvi, ali i ne­ve­ro­vat­noj ener­gi­ji ko­ju su ose­ti­li i iz­vo­đa­či, ali i pu­bli­ka. Zvez­da ve­če­ri sva­ka­ko je bio je­dan od naj­ve­ćih DJ-a na pla­ne­ti, Skril­lex, ko­ji je na glav­noj bi­ni odr­žao je­dan od naj­po­se­će­ni­jih nas­tu­pa u is­to­ri­ji EXIT-a.

Maj­stor­ska svir­ka Da­mo­na Al­bar­na do­ne­la je se­tlis­tu od čak osam­na­est oda­bra­nih pe­sa­ma, me­đu ko­ji­ma su bi­li sin­glo­vi s no­vog al­bu­ma, pe­sme iz do­sa­daš­nje ka­ri­je­re, ali i me­ga­hi­to­vi kao što je naj­poz­na­ti­ja pe­sma Go­ril­laz “Clint Eas­two­od”. Al­barn je bio vid­no ras­po­lo­žen, a u jed­nom mo­men­tu je iz­ja­vio da bi do­šao s Blu­rom da je znao da je na fes­ti­va­lu to­li­ko do­bro. Ne­po­sred­no pre nje­ga mla­di hr­vat­ski vi­olon­če­lis­ti Lu­ka Šu­lić i Stje­pan Ha­user, poz­na­ti­ji kao 2Cel­los, osvo­ji­li su glav­nu bi­nu EXIT-a pred pu­bli­kom ko­ja je pe­va­la u glas hi­to­ve ko­je su obra­di­li po­put “Hig­hway To Hell”, “Sa­ti­sfac­ti­on” i dru­ge. Ono što je bio Skril­lex za Glav­nu bi­nu Afro­jack je, uz po­ja­ča­nje su­na­rod­ni­ka Qu­in­ti­na, bio za m:ts Dan­ce Are­nu. Kao da je u ru­ka­ma imao joys­tick ko­jim je uprav­ljao po­vor­kom od 20.000 fa­no­va, Afro­jack je do­veo pu­bli­ku do usi­ja­nja.

Pos­led­nji dan fes­ti­va­la na glav­noj bi­ni nas­tu­pi­li su bri­tan­ski kon­cert­ni sas­tav Hurts ko­jeg je pu­bli­ka naj­ve­ćeg i naj­sta­ri­jeg svet­skog fes­ti­va­la Glas­ton­bury pro­gla­si­la za “naj­bo­lju svir­ku”. Na is­toj bi­ni nas­tu­pi­li su i pop le­gen­de Su­ede, za­čet­ni­ci brit­po­pa, ko­ji su pr­vi put u re­gi­onu po­red sta­rih hi­to­va iz 90-ih pred­sta­vi­li i pe­sme s ak­tu­el­nog al­bu­ma Blo­od­sports. Je­dan od naj­ve­ćih dvo­ja­ca u is­to­ri­ji elek­tron­ske mu­zi­ke i do­bit­ni­ci Gram­myja De­ep Dish, na­kon du­gih šest go­di­na pa­uze, po­no­vo su uje­di­ni­li sna­ge, a jed­na od sta­ni­ca na ek­s­klu­ziv­noj tur­ne­ji ko­ja obu­hva­ta nas­tu­pe u Mi­amiu, Las Ve­ga­su, To­ron­tu i Mon­tre­alu je upra­vo bi­la Exit Dan­ce Are­na.

Skril­lex je imao je­dan od naj­po­sje­će­ni­jih nas­tu­pa u po­vi­jes­ti Exi­ta

LI­VE ACT Su­ede (li­je­vo); Pet Shop Boys

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.