“Naj­bo­lji tu­lu­mi su u skla­di­štu”

Zvi­jez­da Hi­de­outa go­vo­ri za­što naj­vi­še uži­va u tec­h­nu

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - NI­KO­LA ČELAN

KAD SE 2007. LON­don­ski pro­du­cent i DJ Pa­ul Ro­se, umjet­nič­kog ime­na Scuba, pre­se­lio u Ber­lin ka­ko bi za­po­čeo bli­sku su­rad­nju s klu­bom Ber­g­ha­in, mis­lio je ka­ko je “za­kas­nio na tu­lum”. O svom ber­lin­skom is­kus­tvu, pri­je hr­vat­skog nas­tu­pa na ovo­ljet­nom Hi­de­outu, ka­že ka­ko se stvar ta­da ta­man za­ko­tr­lja­la i da­nas svat­ko tko že­li bi­ti pro­du­cent ili DJ sma­tra da se mo­ra pre­se­li­ti u taj grad. Tvr­di da je pro­blem u to­me što us­pjeh ovi­si puno vi­še o sta­vu, ne­go o mjes­tu, ta­ko da se lju­di ne­ugod­no iz­ne­na­de kad auto­mat­ski us­pjeh iz­os­ta­ne.

Gdje bis­te se­be smjes­ti­li unu­tar broj­nih žan­ro­va elek­tron­ske glaz­be i tko je naj­vi­še utje­cao na vas kao DJ-a?

Oči­to je da sam pro­šao vi­še glaz­be­nih sti­lo­va, ali tec­h­no je ono na što se tre­nut­no naj­vi­še fo­ku­si­ram. U nje­mu naj­vi­še uži­vam kao DJ, a iz­a­zo­vi u stu­di­ju ta­ko­đer su vr­lo po­ti­caj­ni. Kad go­vo­ri­mo o utje­ca­ji­ma, on­da su tu stva­ri ne­što dru­ga­či­je. Odras­ta­nje u Lon­do­nu iz­la­že vas mno­gim glaz­be­nim utje­ca­ji­ma, a za me­ne su jun­gle i ga­ra­ge bi­li po­djed­na­ko važ­ni kao ho­use i tec­h­no.

Što se do­ga­đa sa sce­nom u Lon­do­nu, po­seb­no u is­toč­nom i sje­ver­nom di­je­lu, mi­je­nja li mjes­ta i sti­lo­ve i postoji li u zad­nje vri­je­me ne­što no­vo i vri­jed­no?

Već ne­ko vri­je­me i naj­vi­še u is­toč­nom Lon­do­nu naj­po­pu­lar­ni­ja mjes­ta za do­bre elek­tro tu­lu­me su skla­di­šta s pri­vre­me­nom do­zvo­lom. Fa­bric je još uvi­jek sja­jan klub gdje je glaz­be­na po­nu­da do­is­ta iz­vr­s­na. Ci­je­la sce­na u Lon­do­nu gi­ba se ne­vje­ro­jat­no br­zo i uvi­jek se do­ga­đa ne­što no­vo o če­mu se pri­ča i mis­lim da se baš zbog to­ga lju­di okre­ću Lon­do­nu, tra­že­ći no­vu glaz­bu pri­je ne­go, pri­mje­ri­ce, u Ber­li­nu gdje je sce­na puno zdra­vi­ja.

Što u bu­duć­nos­ti pri­pre­ma va­ša iz­da­vač­ka eti­ke­ta Hot­flush?

Ne­ma ni­šta po­seb­no u pri­či o bu­duć­nos­ti la­be­la, glaz­ba me in­te­re­si­ra u tre­nut­ku kad se po­ja­vi ne­što no­vo. Do da­nas smo proš­li mno­go raz­li­či­tih fa­za, od ko­jih je naj­no­vi­ja od­mi­ca­nje od kon­cep­ta al­bu­ma pre­ma for­ma­tu ho­use i tec­h­no sin­glo­va. Iako do­go­di­ne oče­ku­jem još ne­ko­li­ko novih al­bum­skih iz­da­nja. Ve­se­lim se no­vim iz­da­nji­ma iz­vo­đa­ča po­put Se­pal­cu­rea ko­je nas usko­ro oče­ku­je.

Gdje vi­še vo­li­te nas­tu­pa­ti, u klu­bo­vi­ma ve­li­kih gra­do­va ili na otvo­re­no­me, po­put be­ach par­tyja?

Osim ozvu­če­nja i pros­to­ra, ono što či­ni do­bar klub je spo­sob­nost pu­bli­ke da se otvo­ri pre­ma glaz­bi i upra­vo zbog to­ga da­jem pred­nost do­brom klu­bu u od­no­su pre­ma fes­ti­va­li­ma ili svir­ci na pla­ži. Jed­nos­tav­no za­to što je svir­ka u klu­bu ma­nje ogra­ni­če­na. No zad­njih go­di­na kao naj­dra­že bih iz­dvo­jio upra­vo svir­ke na otvo­re­no­me, ali ra­di­lo se uglav­nom o neo­bič­nim mjes­ti­ma i si­tu­aci­ja­ma gdje moj set ni­je bio ogra­ni­čen na uobi­ča­je­nih sat i pol – dva. Mis­lim da DJ-u ma­nje od tri sa­ta ni­je do­volj­no da se pot­pu­no iz­ra­zi.

Pa­ul Ro­se a.k.a. Scuba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.