Do­bri duh un­der­gro­un­da

Zden­ko Fra­njić vlas­nik je iz­da­vač­ke ku­će Slu­šaj naj­glas­ni­je

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - VE­DRAN HARČA

SVI­MA KO­JI SU MA­KAR us­put­no pra­ti­li zbi­va­nja na hr­vat­skoj i re­gi­onal­noj rock sce­ni ime Zden­ka Fra­nji­ća bit će ite­ka­ko do­bro poz­na­to. Bez nje­ga i nje­go­ve iz­da­vač­ke ku­će Slu­šaj naj­glas­ni­je stvar­no je pi­ta­nje ka­ko bi ta is­ta sce­na uop­će iz­gle­da­la i ka­da bi svo­ju pri­li­ku za iz­la­zak iz ano­nim­nos­ti do­če­ka­le Maj­ke, Over­flow, Go­ri­bor i sto­ti­ne dru­gih, ma­nje ili vi­še poz­na­tih ben­do­va. Sa Zden­kom smo se naš­li ka­ko bi­smo po­pri­ča­li o ne­dav­nom pos­tav­lja­nju go­to­vo kom­plet­nog ka­ta­lo­ga “Slu­šaj naj­glas­ni­je” na bes­plat­ni dow­nlo­ad, no raz­go­vor se ne­iz­bjež­no pro­ši­rio i na broj­ne dru­ge te­me, po­put nje­go­va ak­tu­al­nog ben­da Ba­bi­lon­ci ili neo­bič­nog ti­pa po ime­nu Sa­tan Pa­non­ski.

“Stav­lja­nje na dow­nlo­ad mi je pred­lo­žio frend iz Ni­ša ko­ji je imao dos­tu­pan pros­tor na Me­di­afi­reu. To mi se či­ni­lo kao do­bra ide­ja jer mi je u in­te­re­su da se za to ču­je, da i oni ko­ji ne­ma­ju lo­ve ili in­te­re­sa za ku­po­va­nje CD-a mo­gu pos­lu­ša­ti sve te ben­do­ve. A na­dam se i da će lju­di, ka­da se ci­je­la pri­ča ma­lo pro­ču­je, ku­pi­ti i ko­ji al­bum od me­ne.”

S ob­zi­rom na to da je je­dan od pi­oni­ra ne­za­vis­nog iz­da­vaš­tva na ovim pros­to­ri­ma, za­ni­ma­lo nas je i ka­ko gle­da na ser­vi­se po­put Ban­d­cam­pa, od­nos­no sma­tra li da još postoji po­tre­ba za eti­ke­ta­ma po­put nje­go­ve.

“Is­kre­no, ne znam ko­li­ko to da­nas vi­še ima smis­la, ali to ra­dim iz ho­bi­ja, za se­be i lju­de ko­ji­ma je na­čin na ko­ji ra­dim O. K. Ne obra­ćam pre­vi­še po­zor­nost na to ko­li­ko je iz­da­va­nje al­bu­ma ili knji­ga is­pla­ti­vo, jed­nos­tav­no uži­vam u to­me. Op­će­ni­to, s go­di­na­ma sam pos­tao kao ne­ki ser­vis – sva­kom ću iz­da­ti al­bum ili knji­gu ako mis­li da je na­čin na ko­ji sam to na­pra­vio u re­du. Ne mo­ra mi se ta mu­zi­ka čak ni svi­đa­ti, ne u smis­lu da ni­je kva­li­tet­na, ne­go jed­nos­tav­no ni­je stil ko­ji vo­lim. Po­tom al­bum po­ša­ljem ne­kim ljudima s ko­ji­ma stal­no su­ra­đu­jem, po­put Hor­vi­ja s Te­ra­pi­je ili na KZSU, ra­dio stan­for­d­skog sve­uči­li­šta, či­me će auto­ri do­bi­ti fe­ed­back ko­ji je ja­ko va­žan, ka­ko nji­ma ta­ko i me­ni.”

Zden­kov mo­dus ope­ran­di odu­vi­jek je bio spe­ci­fi­čan, di­je­lom i zbog či­nje­ni­ce da sa svo­jim ben­do­vi­ma ni­kad ni­je pot­pi­si­vao ugo­vo­re.

“Me­ne uop­će ne in­te­re­si­ra pos­lov­na stra­na pri­če, a mis­lim i da, ka­da net­ko ra­di po ‘do it yo­ur­self’ prin­ci­pi­ma, i ne­ma pre­vi­še smis­la za­ma­ra­ti se knji­go­vod­stvom ili otva­ra­njem tvrt­ke za ko­ju ti tre­ba po­čet­ni ka­pi­tal i br­do lo­ve. Ne tre­ba mi sve to, ova­ko imam svoj ma­li štand s ko­jim idem na­oko­lo, pri­mje­ri­ce ona­mo gdje nas­tu­pam. Ta­ko sam upoz­nao ja­ko mno­go is­to­miš­lje­ni­ka, lju­di ko­je za­ni­ma ovo što ra­dim.”

Gle­da­ju­ći sa stra­ne, te­ško se ote­ti doj­mu ka­ko Fra­njić is­pa­da iz pri­če u tre­nut­ku ka­da ne­ki od nje­go­vih iz­vo­đa­ča “od­škri­ne vra­ta” ma­ins­tre­ama i pot­pi­še za ne­kog od ve­li­kih iz­da­va­ča.

“Čes­to me to pi­ta­ju, za­što si pus­tio Maj­ke da odu i slič­no. I da­lje sam frend sa svi­ma nji­ma i dra­go mi je da su us­pje­li i u ne­kom, uvjet­no re­če­no, biz­ni­su. A sma­tram i da su naj­k­va­li­tet­ni­ji auto­ri i iz­vo­đa­či još uvi­jek sa mnom – Ma­ri­na­da, ko­ja iza se­be ima 20-ak ge­ni­jal­nih al­bu­ma, Dje­čak iz vo­de, Aleks Ce­puš, Ma­tej Kraj­nc, Ko­da­ga­in, Lou Pro­fa... Ako me­ne pi­taš, upra­vo su tak­vi li­ko­vi naj­ja­či, ko­ji se glaz­bom ba­ve iz lju­ba­vi i gu­šta, bez ob­zi­ra na pro­laz i us­pjeh.”

Na­kon gru­pe Lo­ši deč­ki sre­di­nom de­ve­de­se­tih te neo­bič­nih so­lo nas­tu­pa kao Lu­ta­ju­ći DJ Zde­na, Fra­njić je tre­nu­tač­no pre­dvod­nik eks­pe­ri­men­tal­ne rock sku­pi­ne Ba­bi­lon­ci.

“Na po­čet­ku su sa mnom bi­li ST i Pity iz Go­ri­bo­ra te Buš, ne­ka­daš­nji pje­vač Ko­jo­ta. Go­ri­bor­ci su su­dje­lo­va­li na tri-če­ti­ri al­bu­ma, ali naj­vi­še sam ih na­pra­vio s Hr­com, ina­če iz­vor­nim čla­nom Kawa­sa­ki 3pa. On ima kuć­ni stu­dio, na­la­zi­li smo se kod nje­ga u Gra­ča­ni­ma i to je uvi­jek bi­la su­per za­je­ban­ci­ja iz ko­je se iz­ro­di­lo de­se­tak iz­da­nja. Sad sam na­šao no­ve mu­zi­ča­re ko­ji su vi­še ne­ki in­dus­tri­al, elek­tro­ni­ka, ali do­bro se ze­za­mo, a to mi je za­pra­vo naj­važ­ni­je.”

Me­đu broj­nim iz­da­nji­ma Ba­bi­lo­na­ca vri­je­di iz­dvo­ji­ti Za je­dan do­bri fuk ko­ji tra­je go­to­vo osam sa­ti. “Sni­ma­li smo pro­be i ka­da smo ih pos­lu­ša­li, zvu­ča­le su nam O. K. On­da smo od­lu­či­li sve to obja­vi­ti na jed­no­me mjes­tu, a u me­đu­vre­me­nu smo iz­da­li još je­dan ta­kav i dva obič­na CD-a. Ta­ko­đer, po­čeo sam ko­ris­ti­ti i tu­đe sti­ho­ve, od Lo­ua Pro­fe, Dra­že­na Ka­ra­ka­ša Kli­ta, Sa­še Lo­vi­ća iz Bo­ra... U os­no­vi, do­đem na pro­bu i poč­nem či­ta­ti svo­je tek­s­to­ve, a bend sa stra­ne ‘ša­ra­fi’.”

Pankeri nam vje­ro­jat­no ni­kad ne bi opros­ti­li da Zden­ku ni­smo pos­ta­vi­li pi­ta­nje o Sa­ta­nu Pa­non­skom. “Sa­tan je bio ge­ni­ja­lac, a što se mi­to­va ti­če, on ih je sam gra­dio. Bio je za­tvo­ren u lud­ni­ci i mo­rao je ne­što ra­di­ti da skroz ne puk­ne. Puno je sli­kao, bio je fe­no­me­na­lan sli­kar, a i vr­lo ta­len­ti­ran pjes­nik. Naj­bo­lje tek­s­to­ve ni­kad ni­je upo­tri­je­bio za bend, ne­ke sam tek sad uglaz­bio s Ba­bi­lon­ci­ma. Dos­ta je bio sli­čan Ba­re­tu, te­žio je tom ne­kom, uvjet­no re­če­no, šo­ubiz­ni­su.”

I da­nas, na­kon go­to­vo 30 go­di­na, Fra­njić objav­lju­je 10 al­bu­ma mje­seč­no pa me in­te­re­si­ra­lo i ko­li­ko je od sve­ga to­ga us­pio za­ra­di­ti.

“Ako mis­liš na ne­ku ušte­đe­vi­nu, nju ne­mam, ali za­ra­dim do­volj­no da i da­lje mo­gu ra­dit’ po svom. Po me­ni je to us­pjeh, iona­ko se ni­sam po­čeo ba­vi­ti iz­da­vaš­tvom zbog lo­ve. Bo­lje je bi­ti mr­ša­vi pas, ne­go de­be­li na lan­cu.”

Zden­ko Fra­njić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.