Kre­će ki­no pod zvi­jez­da­ma

Ad­mir Ću­lu­ma­re­vić o 5. iz­da­nju SPFF-a

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - ELA RA­DIĆ

OD 2. DO 8. KO­LO­VO­za održava se pe­ti me­đu­na­rod­ni fes­ti­val glaz­be­nog do­ku­men­tar­nog fil­ma Sta­ri­grad Pak­le­ni­ca Film Fes­ti­val. O de­ta­lji­ma fes­ti­va­la, za­nim­lji­vim gos­ti­ma i po­seb­nos­ti­ma ovo­go­diš­njeg SPFF-a raz­go­va­ra­li smo s di­rek­to­rom fes­ti­va­la Ad­mi­rom Ću­lu­ma­re­vi­ćem.

Što po­sje­ti­te­lje oče­ku­je na ovo­go­diš­njem SPFF-u?

Mo­gli bi­smo dva da­na raz­go­va­ra­ti o toj te­mi, ali naj­kra­će, svi ko­ji do­đu ovog ko­lo­vo­za na SPFF mo­gu bi­ti si­gur­ni da će ima­ti pri­li­ku is­tin­ski uži­va­ti u sjaj­nim fil­mo­vi­ma, do­broj glaz­bi, puno svir­ki i to sve u iz­nim­no atrak­tiv­nom am­bi­jen­tu. Vo­li­mo re­ći: do­bro doš­li u naj­ljep­ša ki­na na svi­je­tu jer to ka­njo­ni Ve­li­ke i Ma­le Pak­le­ni­ce go­to­vo pa i je­su. Tri­de­set osam fil­mo­va, tri ve­li­ke svir­ke, Ko­ja, TBF i Ton­či Huljić & Ma­dre Ba­de­ssa, puno ma­njih svir­ki, In­dus­try club, izložbe, Film & Fo­od i puno do­brih tu­lu­ma.

Postoji li ne­ki film/au­tor ko­jeg bis­te po­seb­no is­tak­nu­li?

Ja­ko je te­ško opre­di­je­li­ti se za ne­ki film, a da to ne bu­de na ne­ki na­čin fa­vo­ri­zi­ra­nje autor­skog ti­ma. Za­to ću se dr­ža­ti na­ve­de­nog i is­tak­nu­ti one ko­ji ni­su u na­tje­ca­telj­skom di­je­lu pro­gra­ma. Ovi ko­ji je­su, odre­da zas­lu­žu­ju po­zor­nost pu­bli­ke i vje­ru­jem da ko­ji god film od­lu­či­te po­gle­da­ti, ne­će­te bi­ti ra­zo­ča­ra­ni. SPFF otva­ra­mo kul­t­nim nas­lo­vom uz ko­ji su mno­ge ge­ne­ra­ci­je sta­sa­le, a to je “Ka­ko je pro­pao ro­ken­rol”. Upra­vo se na­vr­ša­va 25 go­di­na od pre­mi­je­re ovog fil­ma ko­ji je uz Vla­di­mi­ra Sla­vi­cu i Go­ra­na Ga­ji­ća re­ži­rao i se­lek­tor SPFF-a Zo­ran Pe­zo, a i ve­ći dio eki­pe pri­sus­tvo­vat će pro­jek­ci­ji ko­ja za­vr­ša­va svir­kom Ko­je & Tre­se.Lu­pa.Uda­ra. Iz­dvo­jit ću i “The Sto­nes in the Park”, ali pr­vu ver­zi­ju iz 1968. go­di­ne ko­ju je ra­dio en­gle­ski do­ku­men­ta­rist Les­lie Wo­od­he­ad, ujed­no član na­šeg Umjet­nič­kog vi­je­ća, te je­dan od me­ni dra­žih, film “Elek­tro­ko­hle”, jed­nog od vo­de­ćih europ­skih re­da­te­lja Uli­ja Sc­hüp­pe­la. Tu je i svo­je­vr­s­ni “Tri­bu­te to…” pre­ra­no pre­mi­nu­lom pri­ja­te­lju SPFFa, oska­rov­cu Ma­li­ku Ben­djel­lo­ulu i nje­go­vu fil­mu “Se­ar­c­hing for Su­gar Man” ko­ji je proš­le go­di­ne osvo­jio “Ve­li­ku Pak­le­ni­cu”. Ove go­di­ne Ma­ke­do­ni­ja je zem­lja part­ner i u pro­gra­mu Ma­ce­do­ni­an We­ek ima­mo 13 sjaj­nih nas­lo­va.

Ka­ko bis­te opi­sa­li ne­kom tko ni­je upoz­nat sa SPFF-om ka­kav je to fes­ti­val, ko­ja je bi­la va­ša ide­ja kad ste ga po­kre­ta­li, kak­vu je re­pu­ta­ci­ju ste­kao?

Odgovor je vr­lo jed­nos­ta­van, do­đi­te da se opus­ti­te i uži­va­te u sjaj­nim fil­mo­vi­ma, do­broj glaz­bi, mo­ru i planini i na­da­sve do­brom druš­tvu ko­je se ne sre­će svaki dan. Kroz sve ovo vri­je­me, evo već pe­tu go­di­nu za­re­dom, lju­di ko­ji su bi­li jed­nom vra­ća­ju se. To je naj­bo­lja pre­po­ru­ka da tu ima ne­kog vra­ga, po­zi­tiv­nog na­rav­no, i da taj spoj fil­ma, glaz­be, am­bi­jen­ta i lju­di za­is­ta jest do­bit­na kom­bi­na­ci­ja za ova, baš ne­ka­ko te­ška vre­me­na. Ba­rem na­krat­ko za­bo­ra­vi­ti sve bri­ge.

Ko­ga že­li­te do­ves­ti na SPFF? Či­ji bis­te dokumentarac vo­lje­li vi­dje­ti, vo­lje­li da se sni­mi?

Bli­zu smo da svo­je že­lje i re­ali­zi­ra­mo. Pri­mje­ri­ce ve­li­ki D. A. Pen­ne­ba­ker ko­jeg se sma­tra jed­nim od za­čet­ni­ka ovog žan­ra ove go­di­ne ima svo­je­vr­s­nu pret­hod­ni­cu u eki­pi fil­ma “Don’t Fol­low Me” ko­ji­ma je bio men­tor na tom fil­mu. Pa Wim Wen­ders ko­ji je fil­mom “Bu­ena Vis­ta So­ci­al Club” lan­si­rao ovaj žanr u sre­di­šte jav­nos­ti, a tu je i Mar­tin Scor­se­se ko­ji je ra­dio mno­go glaz­be­nih do­ku­men­ta­ra­ca. Svi su oni gos­po­da u oz­bilj­nim go­di­na­ma, ali vje­ru­je­mo da će jed­nom pro­na­ći mo­ti­va u ovom što ra­di­mo pa jed­nog da­na, tko zna… A film, pa vo­lio bih da se net­ko pri­mi oz­bilj­na pos­la i na­pra­vi film o, re­ci­mo, Ivi Po­go­re­li­ću ko­ji je do­volj­no ve­li­ki i poz­na­ti umjet­nik ši­rom svi­je­ta, i uz to vr­lo kon­tro­verz­na oso­ba. Bio bi to čis­ti rock and roll.

Ću­lu­ma­re­vić

je di­rek­tor me­đu­na­rod­nog glaz­be­nog fes­ti­va­la do­ku­men­tar­nog

fil­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.