Ko­ja je funk­ci­ja glaz­be­nog su­per­vi­zo­ra?

Pr­vens­tve­no mo­ra ima­ti ši­rok spek­tar poz­na­va­nja glaz­be u svim nje­zi­nim žan­ro­vi­ma i raz­dob­lji­ma

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - REA HADŽIOSMANOVIĆ

Za­ni­ma­nje glaz­be­nog su­per­vi­zo­ra to­li­ko je po­pu­lar­no u re­gi­ji da se sam na­ziv, pre­ve­den s en­gle­skog ter­mi­na “mu­sic su­per­vi­sor”, u Go­ogle­ovoj tra­ži­li­ci spo­mi­nje “čak” 679 pu­ta. Pro­ble­ma­ti­ka glaz­be­nih pro­ra­ču­na, na ko­ju je re­da­telj Da­li­bor Ma­ta­nić upu­tio u in­ter­v­juu za Rol­ling Sto­ne, odra­ža­va se prak­som da u re­gi­onal­nim fil­mo­vi­ma i se­ri­ja­ma glaz­bu naj­češ­će tra­že sce­na­rist i re­da­telj, a rje­ša­va­njem autor­skih pra­va ba­vi se pro­du­cent. Još je češ­ća prak­sa da glaz­bu u ci­je­los­ti skla­da odre­đe­ni skla­da­telj unajm­ljen za pro­jekt. Za raz­li­ku od nje­ga, glaz­be­ni su­per­vi­zor oda­bi­re već pos­to­je­ću glaz­bu te rje­ša­va autor­ska pra­va za nje­zi­no li­cen­ci­ra­nje.

Prem­da za za­ni­ma­nje glaz­be­nog su­per­vi­zo­ra ne postoji odre­đe­na ško­la ili fa­kul­tet, za ovaj na­oko po­sao iz sno­va po­treb­no je ima­ti niz vještina i zna­nja. Naj­češ­će do­la­ze­ći iz iz­da­vač­kih ku­ća, agen­ci­ja za glaz­be­ni me­nadž­ment i kon­cert­nu or­ga­ni­za­ci­ju, ili ra­de­ći pret­hod­no kao glaz­be­ni ured­ni- ci i DJ-i, glaz­be­ni su­per­vi­zo­ri po­na­pri­je mo­ra­ju ima­ti ši­rok spek­tar poz­na­va­nja glaz­be u svim nje­zi­nim žan­ro­vi­ma i raz­dob­lji­ma, ali i do­bro poz­na­va­nje svjet­ske ki­ne­ma­to­gra­fi­je. Što­vi­še po­treb­no je pro­ves­ti ja­ko puno i jed­na­ko puno vre­me­na slu­ša­ju­ći glaz­bu ko­li­ko i gle­da­ju­ći fil­mo­ve.

Te­ori­ja pri­po­vi­je­da­nja ta­ko­đer je vr­lo va­žan fak­tor za glaz­be­nu su­per­vi­zi­ju, kao i do­bre or­ga­ni­za­cij­ske i di­plo­mat­ske vje­šti­ne. “U ovom za­ni­ma­nju čes­to će­te se na­ći usred broj­nih i ne­pre­kid­nih bor­bi za vlast iz raz­li­či­tih iz­vo­ra i mo­ra­te bi­ti vje­šti u to­me da is­to­vre­me­no ima­te sva­či­je in­te­re­se i že­lje na umu, ali i da u fi­nal­ni miks us­mje­ri­te i re­ali­zi­ra­te naj­bo­lje od­go­va­ra­ju­će ide­je”, ot­kri­va Tho­mas Go­lu­bić. “S dru­ge stra­ne, nuž­no je bi­ti do­bro or­ga­ni­zi­ran. To­li­ko in­for­ma­ci­ja se ne­pres­ta­no ko­vi­tla oko vas da je neo­pi­si­vo važ­no da svi ima­ju ja­san uvid u ključ­ne in­for­ma­ci­je. Ako ne­ma­te do­bru or­ga­ni­za­ci­ju, pro­pus­tit će­te od­lič­ne pri­li­ke za sin­kro­ni­za­ci­ju.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.