Sa­ul Go­od­man opet na­pa­da

Kre­će spin off se­ri­je “Na pu­tu pre­ma do­lje”

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - VE­DRAN BRKULJ

LjU­BI­TE­LJI POK­VA­RE­nog, ko­rum­pi­ra­nog od­vjet­ni­ka u šlja­šte­ćim odi­je­li­ma, ko­ji te­le­fon­ske bro­je­ve mi­je­nja br­že od ča­ra­pa, Sa­ula Go­od­ma­na iz se­ri­je “Na pu­tu pre­ma do­lje”, već u pr­vom kvar­ta­lu idu­će go­di­ne do­ći će na svo­je jer je AMC naj­a­vio ka­ko će ta­da po­če­ti emi­ti­ra­ti pr­vu od dvi­je za­sad ugo­vo­re­ne se­zo­ne se­ri­je “Bet­ter Call Sa­ul”. Dru­ga se­zo­na na pro­gra­mu AMC-a tre­ba­la bi se na­ći po­čet­kom 2016. go­di­ne. Do­go­vo­re­no je i da se pr­va se­zo­na sas­to­ji od de­set, a dru­ga od tri­na­est nas­ta­va­ka u tra­ja­nju od po sat vre­me­na. Ho­će li se sni­ma­ti da­lje ovi­sit će o ni­zu fak­to­ra, ali pri­je sve­ga o gle­da­nos­ti i us­pje­hu pr­vih dvi­ju se­zo­na.

Sa­ula Go­od­ma­na, ko­jem to ni­je pra­vo ime ne­go ga je iz­mis­lio jer je mis­lio da će mu kli­jen­ti vi­še vje­ro­va­ti ako vi­de ži­dov­ske ko­ri­je­ne, glu­mit će i da­lje Bob Oden­kirk. No­va se­ri­ja us­tva­ri je spin off se­ri­je “Na pu­tu pre­ma do­lje” i pra­tit će Go­od­ma­no­ve do­go­dov­šti­ne pri­je ne­go­li je pos­tao ma­fi­ja­ški od­vjet­nik/sa­vjet­nik i pe­rač nov­ca Wal­te­ra Whi­tea i Je­ssea Pin­k­ma­na. O kak­vom je prav­nom zas­tup­ni­ku ri­ječ mo­žda naj­bo­lje os­li­ka­va di­ja­log iz­me­đu Pin­k­ma­na i Whi­tea u osmoj epi­zo­di dru­ge se­zo­ne pod iden­tič­nim ime­nom kao i se­ri­ja či­je sni­ma­nje je za­po­če­lo po- čet­kom lip­nja u Al­buqu­erqu­eju u No­vo­me Mek­si­ku. Dok njih dvo­ji­ca ta­ko sto­je is­pred Go­od­ma­no­va ure­da, iako iz­va­na vi­še iz­gle­da kao ulaz u su­per­mar­ket, i Whi­te dvo­ji trebaju li ga an­ga­ži­ra­ti, Pin­k­man ga uvje­ra­va: “You don’t want a cri­mi­nal lawyer, you want a cri­mi

nal lawyer.” Ho­će li se u se­ri­ji po­ja­vi­ti Pin­k­man i Whi­te auto­ri se­ri­je Peter Go­uld i Vin­ce Gil­li­gan ne ot­kri­va­ju, a o mo­gu­ćem po­jav­lji­va­nju Bryan Crans­ton, ko­ji je utje­lo­vio Whi­tea, sa­mo kratko od­go­va­ra: “Ni­kad ne re­ci ni­kad.” S dru­ge pak stra­ne, nje­gov part­ner Aa­ron Pa­ul aka Je­sse Pin­k­man iz­ja­vio je ka­ko ni­je po­zvan glu­mi­ti u spin of­fu te je iz­ra­zio lju­bo­mo­ru što ni­je dio eki­pe. Na­rav­no, to ne is­klju­ču­je mo­guć­nost da se po­ja­vi u se­ri­ji jer smo od Gil­li­ga­na, gle­da­ju­ći “Na pu­tu pre­ma do­lje”, na­uči­li ka­ko je sve mo­gu­će. Za­sad je iz­vjes­no da će se od glu­mač­ke pos­ta­ve iz se­ri­je ko­ja je kod đa­ka u Ame­ri­ci iz­ne­na­da po­bu­di­la in­te­res za ke­mi­jom u prequ­elu po­ja­vi­ti tek Jo­nat­han Ban­ks, po­nov­no u ulo­zi pri­vat­nog de­tek­ti­va Mi­kea Ehr­man­tra­uta ko­ji ra­di za Go­od­ma­na. Ne­dvoj­be­no je da će “Bet­ter Call Sa­ul”, ako že­li us­pje­ti, mo­ra­ti pro­na­ći svoj iden­ti­tet, uda­lji­ti se od “Na pu­tu pre­ma do­lje” i ulo­ži­ti u pri­jaš­nju Go­od­ma­no­vu pri­ču, a ne sla­vu gra­di­ti na ke­mi­ji ko­ju su kod pu­bli­ke pro­bu­di­li nje­go­vi bu­du­ći kli­jen­ti iz se­ri­je ko­ja se ubra­ja u jed­nu od naj­bo­ljih ikad snim­lje­nih.

“BET­TER CALL

SA­UL” Sa­ul i Wal­ter Whi­te; još ni­je poz­na­to ho­će li i Whi­te bi­ti u se­ri­ji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.