Roc­kOff pred­stav­lja

Do­no­si­mo pr­vih pet od dva­de­set ben­do­va ko­ji su oda­bra­ni za fes­ti­val

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - M. P.

LjET­NE MJE­SE­CE NE­KI će is­ko­ris­ti­ti za go­diš­nje od­mo­re, ne­ki za re­pri­ze svih utak­mi­ca Svjet­skog pr­vens­tva u no­go­me­tu, a iz­vo­đa­či fes­ti­va­la Roc­kOff ljeto će pro­ves­ti u stu­di­ji­ma u ko­ji­ma će, s vr­hun­skim do­ma­ćim pro­du­ce­na­ti­ma, da­va­ti za­vr­š­ni sloj svo­jim pje­sma­ma za na­do­la­ze­ći fes­ti­val.

Nik­ša Bra­toš, Sr­đan Se­ku­lo­vić Skan­si, Igor Ivanović, Go­ran Mar­ti­nac, Ju­ra Fe­ri­na i Pav­le Mi­ho­lje­vić Po­ri­nom su na­gra­đe­na pro­du­cent­ska ime­na či­ja os­tva­re­nja do­mi­ni­ra­ju do­ma­ćim top ljes­tvi­ca­ma, a ima­ju broj­na priz­na­nja i na­gra­de. Oni su se sta­vi­li na ras­po­la­ga­nje iz­vo­đa­či­ma te će za­jed­no za­vr­ši­ti oda­bra­ne sklad­be i pri­pre­mi­ti ih za je­sen­sku ofen­zi­vu na ra­dij­ski eter.

Split­ska gru­pa Li­bar već je u stu­di­ju Sr­đa­na Se­ku­lo­vi­ća Skan­si­ja, a za­jed­no ra­de na pje­smi “Odras­li’’. “Ri­ječ je o pje­smi s ko­jom se Li­bar že­li po­zi­ci­oni­ra­ti na no­voj hr­vat­skoj rock sce­ni za ko­ju pre­do­sje­ća­mo da se for­mi­ra oko pro­jek­ta Roc­kOff. Na­kon što smo u Eu­ro­pi već pre­poz­na­ti kao in­tri­gan­tan pro­jekt kroz na­šu proš­lo­go­diš­nju no­mi­na­ci­ju za in­die na­gra­du Im­pa­la, pri­ja- vom na Roc­kOff to že­li­mo pos­ti­ći i u Hr­vat­skoj. Pje­sma ‘Odras­li’ mo­žda po­naj­bo­lje re­pre­zen­ti­ra naš no­vi zvuk ko­ji na­gi­nje pre­ma pro­gre­siv­noj, klup­skoj glaz­bi, a za nje­ga je od­go­vor­na no­va pos­ta­va ins­tru­men­ta­lis­ta, ko­ja uz stal­nu ri­tam sek­ci­ju ima dvi­je pri­no­ve, gi­ta­ris­ta Ton­ča Ra­di­ća i kla­vi­ja­tu­ris­ta El­vi­sa Sr­še­na Nou“, is­ti­če Ni­ko­la Čelan, član Li­bra.

Sa­ra Re­nar pri­pad­ni­ca je no­ve ge­ne­ra­ci­je kan­ta­uto­ri­ca i na fes­ti­va­lu Roc­kOff su­ra­đu­je s pop eks­pe­ri­men­tom “Je­sen’’, pje­smom ko­ja tem­pom i ugo­đa­jem pot­pu­no od­go­va­ra go­diš­njem do­bu iz nas­lo­va. Sa­ra Re­nar bez ikak­vih kal­ku­la­ci­ja je ot­kri­la ka­ko je no­va stvar ono što je os­ta­lo na­kon bol­nog pre­ki­da jed­ne ve­ze, “kla­sič­ne tuž­ne lju­bav­ne pri­če’’. S pra­te­ćim ben­dom ko­jeg či­ne Lu­ka Ge­ček, An­že Kris­tan i Zdes­lav Kla­rić na je­sen pla­ni­ra obja­vi­ti is­to­ime­ni EP, a Roc­kOff vi­di kao sjaj­nu plat­for­mu za pro­mo­ci­ju svog iz­da­nja. “Uz stan­dard­ni ins­tru­men­ta­rij uve­la sam

lo­opo­ve i lap­top kao rav­no­prav­ne ins­tru­men­te u ben­du, mo­glo bi bi­ti dos­ta za­nim­lji­vo“, rek­la je ova sves­tra­na glaz­be­ni­ca, uz po­ru­ku ka­ko će deč­ki i ona da­ti sve od se­be da ra­zva­le na fes­ti­va­lu.

“Zvuk na­ših gi­ta­ra je gor­ko-sla­dak, bas gi­ta­ra i bu­banj ne­mi­lo­srd­no ras­kr­ču­ju put, a na­še pje­sme za­is­ta pri­ča­ju“, tim ri­je­či­ma deč­ki iz ben­da And the kid opi­su­ju svoj zvuk. Ma­li, Star­ki, Mi­och i Pav­le u za­gre­bač­koj Tvor­ni­ci će iz­ves­ti pje­smu “Oran­ge’’ za ko­ju is­ti­ču da je jed­na od pr­vih tog ben­da nas­ta­log 2010. “Pje­sma na bez­az­len na­čin go­vo­ri o na­ran­ča­ma i odras­ta­nju“, ka­žu čla­no­vi ben­da ko­jeg mno­gi us­po­re­đu­ju s do­ma­ćom va­ri­jan­tom Smit­h­sa, a nji­ho­vi nas­tu­pi pos­ta­li su oba­vez­no mjes­to za­gre­bač­ke klup­ske pu­bli­ke. Za fes­ti­val ka­žu da će bi­ti in­te­re­sant­no vi­dje­ti ka­ko će al­ter­na­tiv­ni ben­do­vi pro­ći u od­no­su na one ne­što mek­šeg zvu­ka: “Ra­du­je­mo se bor­bi Da­vi­da i Go­li­ja­ta na Roc­kOff-u!’’.

La­bin­ski bend The Oran­ge Strips os­no­van je 2002. i jed­ni su od ri­jet­kih do­ma­ćih iz­vo­đa­ča ko­ji ima­ju air­play na bri­tan­skom ra­di­ju BBC te nas­tu­pe na in­ter­na­ci­onal­nim po­zor­ni­ca­ma. Iako svi­ra­ju rock and roll, svr­sta­va­ju se u in­die stru­ju, po­naj­vi­še zbog pris­tu­pa glaz­bi, di­sko­gra­fi­ji i (self) ma­na­ge­men­tu. Na Roc­kOff-u će se pred­sta­vi­ti s pje­smom “His­tory of You’’ s ko­jom naj­av­lju­ju ne­što druk­či­ji zvuk od do­sa­daš­njeg. Fes­ti­val shva­ća­ju kao ključ­nu toč­ku

U slje­de­ćim iz­da­nji­ma RS-a pred­sta­vit će se i os­ta­li ben­do­vi Roc­kOf­fa

stva­ra­nja i odr­ža­va­nja no­ve sce­ne, a dru­ge ben­do­ve ne vi­de kao kon­ku­ren­ci­ju: “Cilj nam mo­ra bi­ti za­jed­nič­ko pro­mo­vi­ra­nje i me­đu­sob­na po­dr­ška, bez ikak­vih po­mis­li da smo si ne­kak­va kon­ku­ren­ci­ja, po­go­to­vo u vri­je­me po­sr­nu­le kla­sič­ne di­sko­gra­fi­je ko­ja je ko­nač­no i zas­lu­že­no do­ži­vje­la svoj krah’’.

Na je­sen će u Tvor­ni­ci kul­tu­re nas­tu­pi­ti i za­gre­bač­ki tro­jac Sa­ne, pre­dvo­đen fron­t­me­nom Ni­ko­lom Mar­ja­no­vi­ćem. Pred­sta­vit će se pje­smom “Igra’’, a bub­njar ben­da i druš­tve­ni ak­ti­vist Dri­to Konj ka­že ka­ko je nji­ho­va pri­ja­va na fes­ti­val za­pra­vo plod slu­čaj­nos­ti: “’Igra’ je stvar ko­ja je nas­ta­la ti­je­kom jed­nog se­ssi­ona, sni­mi­li smo je u kući u ko­joj smo ima­li pro­be, a Ni­ko­la je kas­ni­je na­dos­ni­mio vo­kal’’. Što se ti­če fes­ti­va­la, ka­že da ne zna što mo­že oče­ki­va­ti: “Oče­ki­va­nja ni­su pa­met­na stvar, op­će­ni­to u ži­vo­tu, a po­go­to­vo ne na na­tje­ca­telj­skim fes­ti­va­li­ma’’, kroz smi­jeh je re­kao Dri­to Konj. Ina­če, nas­tup na Roc­kOff-u za gru­pu Sa­ne bit će je­dan od pr­vih na­kon po­du­že kon­cert­ne pa­uze.

U slje­de­ćim iz­da­nji­ma Rol­ling Sto­nea pred­sta­vit će se i os­ta­li ben­do­vi fes­ti­va­la Roc­kOff, a već s pr­vim da­ni­ma je­se­ni oče­ku­ju nas iz­la­zak kom­pi­la­ci­je Roc­kOff 2014 i pr­vi kon­cer­ti u Ma­lom po­go­nu za­gre­bač­ke Tvor­ni­ce kul­tu­re.

U IZ­BO­RU Li­bar (li­je­vo), Sa­ra Re­nar, Sa­ne (u kru­gu)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.