Ši­ri se te­mat­ski rock ‘n’ roll park

Je­dins­tve­no oda­va­nje po­što­va­nja glaz­be­nim iko­na­ma

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - VE­DRAN BRKULJ

RA­MO­NE­SI I IG­GY POP, od­nos­no nji­ho­ve skul­p­tu­re od kra­ja ruj­na i sre­di­ne lis­to­pa­da kra­sit će, za­jed­no s već pos­tav­lje­nim spo­me­ni­ci­ma Ji­mi­ju Hen­drixu, Joh­nu Len­no­nu, Jac­ku Whi­teu i Jo­eu Strum­me­ru, dvo­ri­šte Sub­kul­tur­nog cen­tra na za­gre­bač­kom ze­le­nom va­lu. Te­mat­ski rock & roll park bit će ta­ko obo­ga­ćen još dvje­ma skul­p­tu­ra­ma, či­me Za­greb pos­ta­je je­dins­tve­ni grad na svi­je­tu ko­ji ta­ko, na jed­no­me mjes­tu, oda­je po­što­va­nje pre­mi­nu­lim, ali i ži­vim iko­na­ma glaz­be­ne umjet­nos­ti.

“Na ide­ju sam do­šao obi­la­ze­ći svjet­ske gra­do­ve. Za­klju­čio sam da nig­dje na jed­no­me mjes­tu, osim u mu­ze­ju vo­šta­nih fi­gu­ra, ne­ma­ju iz­lo­že­ne iko­ne rock & rol­la. Čes­to me pi­ta­ju za­što di­že­mo spo­me­ni­ke ži­vim ljudima, a ja na to mo­gu od­go­vo­ri­ti pro­tu­pi­ta­njem – za­što ne? Ni­je to ne­uobi­ča­je­no u svi­je­tu. Ta­ko le­gen­dar­ni ko­šar­kaš Mic­ha­el Jor­dan ima spo­me­nik u Chi­ca­gu, spo­me­nik ima i Penélo­pe Cruz”, po­jaš­nja­va Dra­žen Go­re­ta, idej­ni za­čet­nik ovog je­dins­tve­nog pro­jek­ta. Ra­mo­ne­se će, ka­že, iz­ra­di­ti aka­dem­ski ki­par i ne­ka­daš­nji pje­vač Na­tu­ral­ne mis­ti­ke Ivan Ivoš Iči a o to­me tko će na­pra­vi­ti Ig­gyja još se pre­go­va­ra. Do­sad pos­tav­lje­ne spo­me­ni- ke iz­ra­di­li su Bo­ris Le­iner (bis­ta Hen­drixa i Len­no­na), aka­dem­ski ki­par i bub­njar Az­re, mla­da ki­pa­ri­ca Ala­na Kaj­fež (skul­p­tu­ra Whi­tea) i Ma­rin Ma­ri­nić (skul­p­tu­ra Strum­me­ra). Na­čin na ko­ji bi­ra­ju one ko­ji će do­bi­ti čast da se na­đu u ovom po mno­go če­mu po­seb­nom par­ku, ka­že, jed­nos­ta­van je i do iz­bo­ra se do­đe gla­sa­njem na nji­ho­voj Fa­ce­bo­ok stra­ni­ci. Da je pri­ča o par­ku odav­no pre­ras­la gra­ni­ce Hr­vat­ske po­t­vr­đu­je sve ve­ći broj tu­ris­ta ko­ji za­la­ze na adre­su Pav­la Hat­za 14.

“Tu­ris­ti sti­žu sa svih stra­na svi­je­ta, od su­sjed­ne Sr­bi­je, pre­ko Fran­cu­ske, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Špa­njol­ske do Ja­pa­na. Ri­ječ je uglav­nom o mla­dim ljudima, bac­k­pac­ke­ri­ma ko­ji poz­na­ju glaz­bu. Vje­ru­jem da će se pri­ča o par­ku do­dat­no pro­ši­ri­ti ka­da usko­ro za­vr­ši­mo i otvo­ri­mo hos­tel u sklo­pu dvo­ri­šta u ko­jem se na­la­zi park”, na­po­mi­nje Go­re­ta.

Iako su s Tu­ris­tič­kom za­jed­ni­com Gra­da Za­gre­ba vo­di­li tek ne­for­mal­ne raz­go­vo­re o uvr­šte­nju par­ka u tu­ris­tič­ku po­nu­du gra­da, Go­re­ta na­vo­di ka­ko ni­šta služ­be­no ni­su ra­di­li u ve­zi s ti­me jer su če­ka­li da ci­je­la pri­ča za­ži­vi i da se broj ki­po­va po­ve­ća. “Sa­da ka­da ima­mo odre­đe­ni broj spo­me­ni­ka, tra­žit će­mo pot­po­ru Grad­skog ure­da za kul­tu­ru, ali i Mi­nis­tar­stva kul­tu­re”, na­po­mi­nje. A dok pot­po­ra od ins­ti­tu­ci­ja ne stig­ne, mo­rat će se, kao i do sa­da, os­lo­ni­ti na do­na­ci­je spon­zo­ra bez či­je bi po­mo­ći ovaj pro­jekt os­tao sa­mo ide­ja.

OVJE­KO­VJE­ČE­NI John Len­non i Ji­mi Hen­drix već su do­bi­li

svo­je skul­p­tu­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.