Ga­la ba­let­na ve­čer

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll -

22. 7., Opa­tij­ska ljet­na po­zor­ni­ca

Opa­tij­ska ljet­na po­zor­ni­ca ugos­tit će naj­ve­će svjet­ske zvi­jez­de ba­le­ta na Ga­la ba­let­noj ve­če­ri. Me­đu­na­rod­ni so­lis­ti i pr­va­ci iz Ru­si­je, Ber­li­na i Ni­zo­zem­ske iz­vest će naj­poz­na­ti­je ko­re­ograf­ske ele­men­te ba­let­nih re­mek­dje­la pod re­da­telj­skom pa­li­com umjet­nič­kog vo­di­te­lja Va­si­li­ja Me­dve­de­va uz ljub­ljan­ski sim­fo­nij­ski or­kes­tar. Na­kon pe­to­go­diš­nje stan­ke, ba­let se vra­ća u Opa­ti­ju po­vo­dom obi­lje­ža­va­nja 170. go­di­ne tu­riz­ma u tom gra­du te nu­di iz­u­zet­nu ka­za­liš­nu pri­li­ku ko­ju svaki lju­bi­telj ba­le­ta ne bi smio pro­pus­ti­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.