15. Fes­ti­val ple­sa i ne­ver­bal­nog ka­za­li­šta

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll -

18. 7. - 22. 7., Svetvin­če­nat

Me­đu­na­rod­ni Fes­ti­val ple­sa i ne­ver­bal­nog ka­za­li­šta u is­tar­skom Sve­tvin­čen­tu eta­bli­rao se kao ne­za­obi­laz­no ljet­no odre­di­šte za lju­bi­te­lje ples­ne umjet­nos­ti, a ove go­di­ne nu­di pro­gram sas­tav­ljen od su­vre­me­nog ple­sa, fi­zič­kog te­atra, mi­me, cir­ku­sa, ulič­nog te­atra te edu­ka­tiv­nih se­mi­na­ra i ra­di­oni­ca. Uz hr­vat­ske ples­ne us­pješ­ni­ce, oče­ku­ju se broj­na gos­to­va­nja ino­zem­nih auto­ra, ta­ko da se i na ovo­go­diš­njem re­per­to­aru naš­lo mjes­ta za umjet­ni­ke iz Juž­ne Ko­re­je, Ita­li­je i Špa­njol­ske.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.