NO­VE BAS BOMBE

Za­što “hard EDM” – eks­plo­ziv­ni zvuk u hi­to­vi­ma kao što je “Turn Down for What” – pre­uzi­ma dan­ce sce­nu u 2014.

Rolling Stone (Croatia) - - Summer Dance - CHRIS­TOP­HER R. WEINGARTEN

PRI JE NE­KO­LI­KO GO­DI­NA fran­cu­ski DJ Sna­ke bio je si­va emi­nen­ci­ja iz po­za­di­ne ko­ja je pro­du­ci­ra­la pje­sme za Pit­bul­la i Lady Ga­gu. A on­da je u kom­bi­na­ci­ji s Lil Jo­nom iz­ba­cio hi­pe­rak­tiv­nu bas bom­bu “Turn Down for What” ko­ja je stre­lo­vi­to od­le­tje­la do če­t­vr­tog mjes­ta ljes­tvi­ce Hot 100. Da­nas je lju­di slu­ša­ju dok dr­ma­ju gu­zom na Yo­uTu­beu, Jim­my Fal­lon, Seth Ro­gen i Zac Efron mr­da­li su se uz nju u emi­si­ji The To­nig­ht Show, a te­ni­sač Gaël Mon­fils uz nju je ple­sao na Fren­ch Ope­nu. “Bio je to pri­mjer uz­ne­mi­re­nja bur­žo­azi­je i tre­nut­ka kad je eki­pa iz kvar­ta pre­uze­la kon­tro­lu.

Mag­ni­fique!”, ka­že Sna­ke, sa­mo­pro­zva­ni pa- ri­ški “deč­ko s uli­ce”. “Turn Down for What” pred­stav­lja no­vu vr­stu EDM hi­ta: žes­tok je, opak, ali i po­ma­lo an­ti­pa­ti­čan. Tak­ve pje­sme, uz “Ani­mals” Mar­ti­na Gar­rixa (ko­ji na Yo­uTu­beu ima 265 mi­li­ju­na pre­gle­da, a broj­ka i da­lje ras­te) na­pa­da­ju ma­ins­tre­am zvu­kom ko­ji je mno­go eks­plo­ziv­ni­ji od ra­di­ofo­nič­nih su­rad­nji DJ-a po­put Da­vi­da Gu­et­te.

Hard EDM je trend ko­ji ras­te, a no­ve pje­sme Lil Jo­na, Ste­vea Ao­ki­ja i ni­zo­zem­skog dvoj­ca Ba­s­sjac­kers vla­da­ju klu­bo­vi­ma. “Mla­da ge­ne­ra­ci­ja že­li glaz­bu ko­ja ti se uno­si u li­ce”, ka­že DJ Vi­ce, stal­ni DJ u klu­bu Tao u Las Ve­ga­su. “Na is­ti je na­čin je­be­ni punk raz­mr­dao svi­jet. Mis­lim da je ovo re­vo­lu­ci­ja.”

GMIŽE TOPLJESTVICAMA DJ Sna­ke ti­je­kom jed­nog

od svo­jih se­to­va

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.