Ed She­eran: njež­na du­ša, te­žak ži­vot

Ed She­eran X Atlan­tic Omi­lje­ni bri­tan­ski pje­vač ko­le­gi­ce Taylor Swift is­tra­žu­je svo­ju mrač­nu stra­nu

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - JON DOLAN

Na svom dru­gom al­bu­mu, X, Ed She­eran na­gla­ša­va svo­ju lju­bav­nu ne­sre­ću: svaki je dan no­va pri­li­ka za ovog mom­ka da uđe u bar, za­lju­bi se, da mu sr­ce bu­de slom­lje­no – i da on­da se­ci­ra kr­va­ve os­tat­ke na li­je­poj akus­tič­noj me­lo­di­ji. Folk pje­vač ko­ji ko­ke­ti­ra s po­pom jed­na­ko do­bro pa­še i u ka­fi­ći­ma i na Top 40 ljes­tvi­ca­ma, 23-go­diš­nji She­eran pi­sao je, iz­me­đu mno­gih dru­gih, s Taylor Swift i za One Di­rec­ti­on. Pos­tao je mul­ti­pla­ti­nast 2012. al­bu­mom + i iz­gle­da da je to is­kus­tvo po­če­lo zbu­nji­va­ti kan­ta­uto­ra, a da ni ne spo­mi­nje­mo da na­gri­za nje­go­vu je­tru. Mo­žda bi bo­lji na­ziv za al­bum bio XXX.

U pje­smi “Don’t” djevojka ko­ja mu se svi­đa spa­va s nje­go­vim pri­ja­te­ljem u is­tom ho­te­lu u ko­jem i on od­sje­da. Na “Blo­od­stre­am” sje­di za šan­kom i pi­ta se “ka­ko sam to­li­ko iz­bli­je­dio”. She­eran su­ra­đu­je s Ric­kom Ru­bi­nom i Phar­rel­lom na ovom al­bu­mu, uklju­ču­je hip hop i R&B u svo­je tuž­ne pje­sme (pos­lu­šaj­te “Sing”, pje­smu ko­jom oda­je po­čast Jus­ti­nu Tim­ber­la­keu). Ima dos­ta pres­la­du­nja­vih ba­la­da (“Te­ne­ri­fe Sea”). Ali mo­že iz­ne­na­di­ti i ži­la­voš­ću. U pje­smi “The Man” iz­rav­no re­pa o to­me da bi, ako ne pres­ta­ne pi­ti ja­bu­ko­va­ču, pu­ši­ti tra­vu, ako ne pres­ta­ne s lo­šim lju­bav­nim oda­bi­ri­ma, mo­gao “pi­sa­ti svo­ju opo­ru­ku pri­je 27.”, to­li­ko je Kurt Co­ba­in imao go­di­na kad je umro. Na­da­mo se da će deč­ko što pri­je pro­na­ći do­bru dje­voj­ku i bo­ljeg uzo­ra.

Do ek­s­tre­ma: She­eran

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.