Ka­sa­bi­an

48:13 Co­lum­bia/Sony Mu­sic I da­lje po­seb­ni

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - NI­KO­LA ČELAN

Ka­sa­bi­an su je­dan od re­vo­lu­ci­onar­nih ben­do­va roc­ka či­ji zna­čaj iz­van ma­tič­ne Bri­ta­ni­je, ši­re­ći se pre­ma “na­šim kra­je­vi­ma”, pri­je sve­ga zbog eli­tis­tič­kog ko­da for­me, ra­di­jal­no opa­da. Sa svo­jim pe­tim al­bu­mom u 10 go­di­na pos­to­ja­nja iz­la­ze s ne­što vi­še sna­ge, čvr­sti­ne, si­ro­vos­ti i još ma­nje kom­pro­mi­sa ne­go do­sad. 48:13 je u od­no­su na pret­hod­na os­tva­re­nja iz­gu­bio na kre­ativ­nom “acid hypeu” de­bi­ja, ori­gi­nal­nos­ti i ple­me­ni­tos­ti zvu­ka s pri­je­lom­nog, dru­gog Em­pi­rea iz 2006. No naj­no­vi­je os­tva­re­nje ih za­ku­ca­va na dav­no oda­bra­nom kur­su fre­ne­tič­ne ri­tam sek­ci­je, gi­tar­ske dis­tor­zi­je i ba­zič­ne rock emo­ci­je i sta­va.

Ipak je os­ta­lo dos­ta to­ga od Ka­sa­bi­ano­ve po­seb­nos­ti, po­go­to­vo kre­ću­ći se od bom­bas­tič­nog otva­ra­nja al­bu­ma (“Bum­ble­bee”, “Ste­vie”, “Do­om­sday”) pre­ma psi­ho­de­lič­ni­joj sre­di­ni ko­ja pod­sje­ća na ono naj­bo­lje nji­ho­vo - kom­bi­ni­ra­nje otvo­re­ne, ši­ro­ke, him­nič­ke rock svir­ke s mu­dro do­zi­ra­nim elek­tro­nič­kim sem­plo­vi­ma i syn­t­ho­vi­ma. Na vr­hun­cu sre­diš­njih bro­je­va “Tre­at” i nas­tu­pa­ju­će “Glass” do­ga­đa­ju se one naj­vred­ni­je Ka­sa­bi­ano­ve syn­th man­tre ko­je pro­bi­ja­ju kroz gi­tar­ski fe­ed­back i in­s­pi­ra­tiv­ne, nar­ko­ti­zi­ra­ne vo­ka­le “uli­čar­sko­ga ge­ni­ja” To­ma Me­ig­ha­na i mas­ter­min­da i glav­nog kre­ato­ra sku­pi­ne Ser­gia Pi­zzor­na. Osjet­na traj­na dje­ti­nja Pi­zzor­no­va frus­tra­ci­ja još jed­nom iz­bi­ja kroz po­to­nju tuž­ba­li­cu, dok se kroz idu­ću “Ex­plo­des”, uz Ser­gi­ov vo­kal već du­bo­ko uro­njen u emo­ci­ju, jav­lja­ju i eks­pe­ri­men­ti s lo-fi, 8-bit­nim zvu­ci­ma kla­vi­ja­tu­ra, odra­ža­va­ju­ći naj­bo­lju tra­di­ci­ju i hom­ma­ge “syn­th Bri­ta­ni­ji” kroz ne­što kom­plek­s­ni­ju i dub­lju kom­po­zi­ci­ju i or­kes­tra­ci­ju. Još jed­na elek­tro­ni­kom po­deb­lja­na “Clo­uds” svo­jim za­vod­lji­vim flowom uvo­di nas u pi­lot al­bu­ma, di­sko­id­nu ples­nu “Eez-eh” a fi­na­le pri­pa­da za­ključ­nim “Bow” i čis­tom blu­es sen­ti­šu “S.P.S.”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.