Lin­kin Park

Biv­še vo­de­će zvi­jez­de rap roc­ka vra­ća­ju se svo­jim agre­siv­nim ko­ri­je­ni­ma

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - JON DOLAN

Pri­je vi­še od de­set go­di­na, Lin­kin Park pro­dao je ne­ko­li­ko bi­li­ju­na al­bu­ma ta­ko što su bi­li bo­lji u rap me­ta­lu od Bi­zki­ta i za­to što su su­ra­đi­va­li s Jay Z-jem. Ota­da su lu­ta­li div­lji­na­ma emo glaz­be, a pje­vač Ches­ter Ben­nin­g­ton sa­da pre­dvo­di i Sto­ne Tem­ple Pi­lots. Ali na šes­tom al­bu­mu vra­ti­li su se re­tro- neo- ag­gro zvu­kom ko­ji bi bio pre­vi­še za ra­dio mo­der­nog roc­ka 1999. Tom Mo­rel­lo gos­tu­je na gi­ta­ri; prez­re­ni punk ur­lik u “Gu­il­ty All the Sa­me” pred­stav­lja do­brog sta­rog bo­ga ra­pa, Ra­ki­ma. Čak i bli­zu 40-e, ovi deč­ki mo­gu na­pra­vi­ti al­bum po­put rat­ni­ka s na­opa­ko okre­nu­tom šil­te­ri­com pod utje­ca­jem Mo­un­ta­in Dewa i ta­ti­nog če­t­vr­tog ra­zvo­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.