“Pled­ging fo­ot”

Rolling Stone (Croatia) - - Kazalište/Knjige - TE­NA GAŠPARAC

Za­gre­bač­ki ples­ni cen­tar Pred­sta­va vir­tu­oz­nih ple­sa­ča ko­ja je za­ne­ma­ri­la glaz­bu i dra­ma­tur­gi­ju

“Pled­ging fo­ot” ili “Obe­ća­va­ju­će sto­pa­lo” zad­nja je ovo­se­zon­ska pre­mi­je­ra Za­gre­bač­kog ples­nog cen­tra u gos­tu­ju­ćoj ko­re­ogra­fi­ji Eléo­no­re Valère Lac­h­ky. Di­na­mič­ne iz­ved­be ple­sa­ča Sve­na Ba­ha­ta, An­dre­je Jan­drić, Lu­ke Švaj­da i Une Štal­car Fu­rač inicijalno bi tre­ba­le po­ka­za­ti i iz­a­zva­ti fi­zič­ku sprem­nost i vir­tu­oz­nost sva­kog iz­vo­đa­ča. Iako su ko­re­ogra­fi­jom pre­zen­ti­ra­ne in­di­vi­du­al­ne ple­sač­ke spo­sob­nos­ti, pred­sta­va je osim do­bre teh­ni­ke ta­len­ti­ra­nih ple­sa­ča za­ne­ma­ri­la os­ta­le bit­ne ele­men­te glaz­bu, kos­ti­mo­gra­fi­ju i dra­ma­tur­gi­ju te je ta­ko uma­njen do­živ­ljaj pred­sta­ve kao kva­li­tet­ne cje­li­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.