Ido­li i ba­ra­be

Rolling Stone (Croatia) - - Kazalište/Knjige - MI­LAN PAVLINOVIĆ

Ire­na Luk­šić Dis­put

Knji­ga u ko­joj ima re­če­ni­ca “Ci­je­lu noć osje­ća­la sam ne­la­go­du zbog do­ga­đa­ja za­bi­lje­že­nog u svim me­di­ji­ma: na­ime, na fo­to­gra­fi­ja­ma i vi­de­ok­li­po­vi­ma pri­ka­za­na sam ka­ko Jus­ti­nu Bi­ebe­ru uda­ram plju­sku” zas­lu­žu­je da se pro­či­ta. Knji­žev­ni­ca i pre­vo­di­te­lji­ca Ire­na Luk­šić (ko­ja je pi­sa­la i o kul­tu­ri 60-ih) pi­še o slav­nim oso­ba­ma ko­je se po­jav­lju­ju u dje­li­ma iz bi­bli­ote­ke Dis­pu­ta Na tra­gu kla­si­ka, od glaz­be­ni­ka i glu­ma­ca do pus­to­lo­va i po­li­ti­ča­ra. Struktura knji­ge sas­tav­lje­na od ese­ja, frag­me­na­ta, cr­ti­ca, dnev­nič­kih bi­lje­ški i pri­vat­ne pop rock fo­to me­mo­ra­bi­li­je (objav­lje­na je i fo­to­gra­fi­ja Be­atle­sa za­gre­bač­kog fun clu­ba!) na neo­bi­čan na­čin ot­kri­la je no­ve de­ta­lje o knji­ga­ma ko­je su objav­lje­ne u toj bi­bli­ote­ci i pro­ši­ri­la či­ta­telj­sku vi­zu­ru. Ogle­di ”Mu­ška ga­ra­ža” i “Fa­ce­bo­ok” iz­vr­s­ni su pri­mjer auto­ri­či­ne vje­šti­ne pi­sa­nja o su­vre­me­nim i kla­sič­nim te­ma­ma u knji­zi kak­vih kro­nič­no ne­dos­ta­je u do­ma­ćoj pu­bli­cis­ti­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.