The Dyla­no­lo­gis­ts: Adven­tu­res in the Land of Bob

Rolling Stone (Croatia) - - Kazalište/Knjige - MI­LAN PAVLINOVIĆ

David Kin­ney Si­mon & Sc­hus­ter

Je­dan obo­ža­va­telj jed­nom je re­kao Bo­bu Dyla­nu: “Ja znam tko si ti, ali ti ne znaš tko sam ja.” Dylan mu je od­go­vo­rio: “Ne­ka ta­ko i os­ta­ne”. S tak­vim fa­no­vi­ma (je­dan od njih je ku­pio glaz­be­ni­ko­vu rod­nu ku­ću i nje­go­vu dje­čju sje­da­li­cu, a dru­gi je na svim kon­cer­ti­ma po svi­je­tu u pr­vom re­du) dru­žio se ame­rič­ki no­vi­nar Kin­ney i na­pi­sao knji­gu o op­se­si­ji fri­ko­va i sve rje­đem sub­kul­tur­nom fe­no­me­nu u 21. sto­lje­ću, ali i is­cr­p­nu pri­ču o 73-go­diš­njem čo­vje­ku avan­gard­nog glaz­be­nog du­ha. Na­rav­no, ne­moj­te ni po­miš­lja­ti, Kin­ney za knji­gu ni­je raz­go­va­rao s Dyla­nom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.