Iz­ne­na­đu­ju­će us­pješ­na igra­na ver­zi­ja Mun­di­ja­la

S 203 re­pre­zen­ta­ci­je, 7469 igra­ča, 19 služ­be­no licenciranih iz­bor­ni­ka i 21 no­vim sta­di­onom (uklju­ču­ju­ći svih 12 iz Bra­zi­la) 2014 FI­FA Wor­ld Cup oživ­lja­va s vi­še de­ta­lja i auten­tič­nos­ti Tekst: B.I.F.

Rolling Stone (Croatia) - - Videoigre -

2014 FI­FA Wor­ld Cup Bra­zil Plat­for­ma: PS3, Xbox 360 Žanr: sport

Iz­da­vač: Elec­tro­nic Arts

Ovo­ga lje­ta svi su pod utje­ca­jem groz­ni­ce svjet­skog no­go­met­nog pr­vens­tva, pa ta­ko i mi. S dru­ge stra­ne, ne tre­ba mno­go raz­miš­lja­ti ka­da je u pi­ta­nju su­rad­niš­tvo mo­der­ne FI­FA- e i svjet­skog pr­vens­tva. EA je odu­vi­jek us­pi­je­vao za­hva­ti­ti smi­sao ve­li­kih do­ga­đa­ja, i dok u nje­go­vim go­diš­njim iz­da­nji­ma pos­to­je di­je­lo­vi ko­ji se či­ne pre­tje­ra­ni­ma, ov­dje to sa­mo pri­do­no­si fan­tas­tič­nom ugo­đa­ju Mun­di­ja­la.

S 203 re­pre­zen­ta­ci­je, 7469 igra­ča, 19 služ­be­no licenciranih iz­bor­ni­ka i 21 no­vim sta­di­onom (uklju­ču­ju­ći svih 12 iz Bra­zi­la), 2014

FI­FA Wor­ld Cup oživ­lja­va s vi­še de­ta­lja i auten­tič­nos­ti.

Vi­djet će­te druk­či­ja slav­lja igra­ča na­kon go­lo­va, po­seb­no prikazane sta­di­one auten­tič­ne za svaki grad i pu­bli­ku, ko­ja ne sa­mo da na­bri­ja­no na­vi­ja na tri­bi­na­ma ne­go i na uli­ca­ma po­je­di­nih gra­do­va pri pra­će­nju utak­mi­ca na ve­li­kim ekra­ni­ma. O sa­moj pre­zen­ta­ci­ji igre mo­že se puno re­ći, a na pr­vo­me mjes­tu de­fi­ni­tiv­no je ugo­đaj ko­ji smje­šta čak i slu­čaj­nog pro­laz­ni­ka u trop­ske pros­to­re. Na­ran­čas­ti sjaj pri­li­kom ve­čer­njih utak­mi­ca, bo­je i glaz­ba na iz­bor­no­me me­ni­ju de­fi­ni­tiv­no pri­do­no­se at­mo­sfe­ri.

FI­FA je evo­lu­ira­la na ve­ći stu­panj od svo­jeg pret­hod­ni­ka ko­ji je ta­ko­đer za­di­vio pu­bli­ku 2010. go­di­ne. Mno­gi bi se slo­ži­li s či­nje­ni­com da FI­FA uno­si dos­ta pro­mje­na, me­đu ko­ji­ma su da­ka­ko fi­zič­ke kret­nje igra­ča, ani­ma­ci­je i nji­hov re­al­ni­ji iz­gled. Je li to do­volj­no da na­do­mjes­ti svo­je­vr­s­nu mo­no­to­nost u igri ko­ja se ba­zi­ra na spor­tu kao što je no­go­met? Jest. Ovaj nas­ta­vak je ma­lo br­ži od FI­FA-e 14 u po­gle­du br­zi­ne tran­zi­ci­je lop­te me­đu igra­či­ma ili pri sa­mom udar­cu, gdje lop­ta pu­tu­je ve­li­kom br­zi­nom bez ob­zi­ra na ka­li­bar igra­ča. Ali oni ko­ji su igra­li ovo­se- zon­ski nas­ta­vak od­mah će bi­ti upu­će­ni u stvar.

Što se ti­če od­no­sa igra­ča na te­re­nu, slo­ži­li bi­smo se da je druk­či­ji. U pe­na­li­ma, ko­ji su po­jed­nos­tav­nje­ni do ra­zi­ne na ko­joj ih i po­čet­ni­ci mo­gu bez pro­ble­ma iz­vo­di­ti, vra­ta­ri ima­ju vi­še op­ci­ja stva­ra­nja pri­ti­ska igra­ču, a iz sa­me igre mo­gu­će je zbu­nji­va­ti vra­ta­ra raz­nim pro­miš­lje­nim tak­ti­ka­ma. Na dru­gim po­dru­čji­ma nu­di dos­ta ma­te­ri­ja­la za pri­mjed­be fa­no­va, kao što su udar­ci gla­vom ko­ji vi­še ni­su nad­ja­ča­ni unu­tar pros­to­ra od šes­na­est me­ta­ra, uglav­nom zbog čes­tih uba­ča­ja gdje bra­ni­či nad­sko­če na­pa­da­ča i iz­bi­ju lop­tu. Ta­ko­đer, ote­ža­no je do­da­va­nje lop­ti u pros­tor ko­je će se mo­ra­ti odvi­ja­ti uz naj­ve­ću mo­gu­ću pre­ciz­nost, a pri pu­noj sna­zi tak­ve će lop­te bez­o­pas­no do­pu­to­va­ti do pro­tiv­nič­kog vra­ta­ra. No gle­da­ju­ći s po­zi­tiv­ne stra­ne, bo­lje je vjež­ba­ti no­go­met­ne vje­šti­ne na što re­al­ni­ji na­čin.

Ne os­la­nja­ju­ći se strik­t­no sa­mo na tur­nir, va­ša će re­pre­zen­ta­ci­ja mo­ći pro­la­zi­ti kroz kva­li­fi­ka­ci­je. Ko­ji god mod iz­a­be­re­te, su­dje­lo- vat će­te u tre­nin­zi­ma svo­jih igra­ča ka­ko bis­te ih oja­ča­li, kao i ne­iz­bjež­nu sta­tis­ti­ku. U kon­cept igre uklju­čen je EA Talk Ra­dio ko­ji vam nu­di iz­bor ko­men­ta­to­ra pri­li­kom va­šeg lu­ta­nja po iz­bor­nom me­ni­ju, ka­ko bi vas oba­vi­jes­ti­li o tur­ni­ru i spor­tu op­će­ni­to, što na ne­ki na­čin di­že uz­bu­đe­nje zna­ju­ći da ste dio ne­če­ga o če­mu svi pri­ča­ju, pa ma­kar i vir­tu­al­no.

Kao igra krat­kog tra­ja­nja - su­oči­mo se s ti­me, ne­će pos­to­ja­ti puno onli­ne igra­ča u ko­lo­vo­zu - 2014 FI­FA Wor­ld Cup Bra­zil je la­ko mo­gla bi­ti sa­mo for­mal­na stvar na­prav­lje­na u žur­bi zbog na­do­la­ze­ćeg do­ga­đa­ja. No uz ne­ke ma­nje me­ha­nič­ke pro­ble­me, ovo je iz­ne­na­đu­ju­će us­pje­šan po­sao. Iako se či­ni kao ko­rak na­zad oni­ma ko­ji su usvo­ji­li ča­ri next-gen ver­zi­je FI­FA-e 14, oni­ma ko­ji još ni­su na­pre­do­va­li u tom smis­lu pred­stav­lja ve­li­ku pro­mje­nu na­bo­lje. U me­đu­vre­me­nu, fa­no­vi ko­ji na­vi­ja­ju za svo­ju re­pre­zen­ta­ci­ju stvo­rit će ne­vi­đe­nu at­mo­sfe­ru. Šan­sa da i Hrvatska osvoji svjet­sko pr­vens­tvo, zvu­či do­bro...

FAN­TAS­TI­ČAN UGO­ĐAJ Na­ran­čas­ti sjaj pri­li­kom ve­čer­njih utak­mi­ca, bo­je i glaz­ba na iz­bor­nom

me­ni­ju pri­do­no­se at­mo­sfe­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.