Je­dins­tve­ni zvu­ci sun­ča­nih da­na

Ljet­no iz­da­nje po­sve­ti­li smo uglav­nom do­brom zvu­ku - od vr­hun­skog gra­mo­fo­na, pre­ko mo­der­ne mi­ni li­ni­je od­lič­nih per­for­man­si, sve do be­žič­nog zvuč­ni­ka i audi­ofil­skih slu­ša­li­ca... Pri­pre­mio: An­drej An­dr­lić

Rolling Stone (Croatia) - - Hi-Fi -

STU­DIJ­SKA KVA­LI­TE­TA U JED­NOM KUĆIŠTU

Iz JBL-a do­la­zi prak­tič­no rje­še­nje ka­ko bez ka­be­la i slo­že­nih kon­fi­gu­ra­ci­ja kva­li­tet­nim zvu­kom is­pu­ni­ti pros­to­ri­ju. In­s­pi­ra­ci­ja za JBL Aut­hen­tics mo­de­le, ma­nji L8 i ve­ći L16, do­la­zi od le­gen­dar­nih JBL Cen­tury L100 stu­dio mo­ni­to­ra, a sa­mi ure­đa­ji pred­stav­lja­ju je­dins­tve­ni spoj kla­sič­nog di­zaj­na i na­pred­ne teh­no­lo­gi­je be­žič­nog pri­je­no­sa. Ku­ći­šte su iz­ra­đe­na od pra­vog dr­ve­ta, a po­red iz­u­zet­ne kva­li­te­te zvu­ka, ure­đaj nu­di broj­ne op­ci­je be­žič­nog po­ve­zi­va­nja: Air­Play, DLNA i Blu­eto­oth. Har­man Cla­ri-Fi teh­no­lo­gi­ja obra­de zvu­ka po­ve­ća­va kva­li­te­tu kom­pri­mi­ra­nog audi­osig­na­la, a be- splat­na aplikacija JBL Mu­sicFlow slu­ži za jed­nos­tav­no uprav­lja­nje zvuč­ni­kom pu­tem mo­bil­nih ure­đa­ja i ta­ble­ta ko­je mo­že­te i pu­ni­ti pre­ko USB ula­za. Aut­hen­tics L8 je dvo­s­mjer­ni zvuč­nič­ki sus­tav sna­ge 120W, a Aut­hen­tics L16 tro­s­mjer­ni sus­tav sna­ge 300W. L8 ima ste­reo, USB i di­gi­tal­ni op­tič­ki ulaz, dok L16 ima i do­dat­ni ste­reo RCA pho­no ulaz, ta­ko da na ure­đaj mo­že­te spo­ji­ti CD player ili gra­mo­fon. (In­fo: Do­bar zvuk, Pre­ra­do­vi­će­va 8, Za­greb, Tel. 01 485 4297; ci­je­na: od 4.590 kn)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.