The Ro­ver

Rolling Stone (Croatia) - - Filmovi -

Ro­bert Pat­tin­son, Guy Pe­ar­ce, Sco­ot McNa­iry

Re­ži­ja: David Michôd

MO­ŽDA SU VAM VEĆ I DO

sa­di­li pos­ta­po­ka­lip­tič­ni fil­mo­vi ces­te, no ne bri­ni­te, ov­dje ni­je ri­ječ o to­me. Ovaj film dje­lo je aus­tral­skog sce­na­ris­ta i re­da­te­lja Da­vi­da Mic­hôda, či­ji je film­ski pr­vi­je­nac Ži­vo

tinj­sko carstvo (2010.) do­vo­ljan da pra­ti­te nje­go­vu ka­ri­je­ru. Smje­šte­na de­set­lje­će kas­ni­je, rad­nja fil­ma The

Ro­ver smje­šte­na je u kra­jo­lik gdje je eko­nom­ska ka­tak­liz­ma sve sve­la na pus­ti­nju. Eric, ko­je­ga je utje­lo­vio oča­ra­va­ju­ći Guy Pe­ar­ce, bio bi naj­sret­ni­ji da se za­pi­je do smr­ti u ma­lom ka­fi­ću, ali tro­ji­ca kri­mi­na­la­ca – Ame­ri­ka­nac (Sco­ot McNa­iry), bi­je­li Aus­tra­lac (David Fi­eld) i cr­ni No­vo­ze­lan­đa­nin (Tawan­da Manyi­mo) – raz­bi­la su svoj ka­mi­onet i ukra­la Eri­co­vu krn­ti­ju od auto­mo­bi­la. Eric že­li svoj auto­mo­bil na­zad. Za­što, pi­ta­te se? Ot­krit će­te. Ta­ko­đer će­te ot­kri­ti za­što se Eric ti­je­kom po­tje­re u iz­ra­uba­nom ka­mi­one­tu za­us­tav­lja i po­ku­pi Reya (Ro­bert Pat­tin­son), ra­nje­nog i men­tal­no za­ki­nu­tog Ame­ri­kan­če­va bra­ta.

Sve što do­is­ta tre­ba­te zna­ti jest da je The Ro­ver su­vre­me­ni ves­tern ko­ji eks­plo­ati­ra vječ­nu bor­bu iz­me­đu do­bra i zla, da su nje­go­vu za­ba­če­nost Michôd i ki­ne­ma­to­graf­ki­nja Na­ta­sha Bra­ier fan­tas­tič­no do­ča­ra­li na plat­no, te da su Pe­ar­ce i Pat­tin­son su­šte su­prot­nos­ti. Pat­tin­son, li­šen oko­va Su

mrak sa­ge, vr­lo do­bro glu­mi, po­se­bi­ce u za­vr­š­noj dir­lji­voj sce­ni. Pri­ka­zu­ju­ći dva mu­škar­ca ka­ko po­ku­ša­va­ju uhva­ti­ti spo­ne dje­li­ća čo­vječ­nos­ti ko­ju di­je­le, Michôd nam je po­nu­dio svo­ju za­pa­nju­ju­ću vi­zi­ju. Obvez­no po­gle­da­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.