Di­sko ne­red Drop Do­per­sa

No­vo ime hr­vat­ske elek­tro­nič­ke sce­ne

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll -

DVO­JAC DROP DOPERS, ko­ji či­ne Ma­tro­da (Ma­ti­ja Ro­dić) iz Za­gre­ba i Mar­tyn Ne­gro (Mar­tin Cr­ne­ko­vić) s Lo­ši­nja, no­vo su ime hr­vat­ske elek­tro­nič­ke sce­ne. Nji

hov zvuk mo­že se svr­sta­ti pod bass ho­use, uk ga­ra­ge, fu­tu­re ho­use, ne­kad ma­lo tam­ni­je, ne­kad ve­se­li­je, ili ka­ko Mar­tyn vo­li re­ći: “Mi smo za­pra­vo spoj kla­sič­nog ho­use rit­ma de­ve­de­se­tih s ja­kom i ples­nom bass li­ni­jom, puno at­mo­sfe­re, lu­di syn­t­ho­vi, iz­o­bli­če­ni chor

do­vi.’’ Do­per­se opi­su­ju kao mir­ne i po­vu­če­ne dok ne odu u grad, a na­kon to­ga su sve op­ci­je otvo­re­ne. U slo­bod­no vri­je­me, ka­žu, naj­vi­še vo­le na­ru­či­ti dos­ta­vu i pe­gla­ti sa­ti­ma u stu­di­ju, sve dok stvar ne zvu­či baš ona­ko ka­ko su za­mis­li­li. Za­pra­vo, ona­ko ka­ko je do­bar sta­ri ho­use zvu­čao de­ve­de­se­tih uz le­gen­dar­nog Fran­ki­eja Knuc­k­le­sa ili Van Hel­de­na, kroz ne­što čiš­ću pro­duk­ci­ju no­vog mi­le­ni­ja. Osim što vri­je­me tro­še na pro­izvod­nju autor­skih tek­s­to­va te glaz­be, za­bav­lja­ju se i iz­da­ju­ći re­mik­se­ve već do­bro poz­na­tih klup­skih kla­si­ka a do sa­da ima­ju i so­lo iz­da­nja na svjet­skim

la­be­li­ma Pla­sma­po­ol i Ego Italy. Glav­ni su i odgovorni za ši­re­nje #DI­SKO ne­re­da ko­ji su po­če­li ove go­di­ne a či­ji se bo­om tek oče­ku­je. “Zna­mo se još iz mla­dih da­na, po- ve­za­li smo se pre­ko fo­ru­ma, ra­di­li dos­ta pu­tem ne­ta, po­če­li svi­ra­ti sku­pa i od­mah je bi­lo jasno da si ima­mo puno to­ga re­ći’’, uz osmi­jeh ka­že Mar­tyn. Na je­sen objav­lju­ju EP Be­dro­om Bass za Blac­k­so­ul Mu­sic uz tri stva­ri: “Syrup”, “Bas­ta’s Track” i “When You Cry”.

Pri­je to­ga Do­per­se će­mo ima­ti pri­li­ku ču­ti uži­vo na Gre­enOn mo­ve­men­tu, no­vom za­nim­lji­vom fes­ti­va­lu što se održava od 8. do 10. ko­lo­vo­za u Za­dru na Ja­zi­na­ma. Nas­tu­pit će uz bok aus­tral­sko­bri­tan­skoj drum ‘ n’ bass atrak­ci­ji Pen­du­lum i bri­tan­skim maj­sto­ri­ma bre­ak be­ata The Fre­es­tylers, tvor­ci­ma hi­ta “Push Up’’. Ina­če, ova­kav fes­ti­val održava se pr­vi put u Hr­vat­skoj, a po­di­je­ljen je na tri dje­la: Gre­enOn In­no­va­ti­on Expo - na ko­jem će, me­đu os­ta­lim, bi­ti iz­lo­že­na i pa­met­na sa­mo­odr­ži­va ku­ća stu­de­na­ta iz Mem­bra­ine Con­cep­ta te će joj ovo bi­ti pr­va jav­na pre­zen­ta­ci­ja u Hr­vat­skoj na­kon na­tje­ca­nja u Ver­sa­il­le­su. Na Expou će svo­je ra­do­ve pred­sta­vi­ti i naj­bo­lji mla­di ino­va­to­ri iz po­dru­čja ze­le­ne hra­ne, tu­riz­ma, ener­gi­je i in­dus­tri­je op­će­ni­to. Dru­gi dio Gre­enOn mo­ve­men­ta re­zer­vi­ran je za

Star­tup Aca­demy, ko­ja će pos­lu­ži­ti kao plat­for­ma za osmiš­lja­va­nje star­tup pro­je­ka­ta i bo­lje učin­ko­vi­tos­ti za­poš­lja­va­nja mla­dih na­kon fak­sa, a Gre­enOn Open Air za­okru­žit će pri­ču do­brim bre­ak bea

tom, drum ‘ n’ ba­ssom i ho­use­om.

TAJANA GAŠPARIĆ

Ro­dić i Cr­ne­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.