JOE PER­RY: MO­GU­ĆE JE DA AEROSMITH VI­ŠE NE­ĆE SNI­MA­TI

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll - AN­DY GREENE

Mo­že bi­ti te­ško do­ći do ri­je­či kad si u ben­du sa Ste­ve­nom Tyle­rom, ali Joe Per­ry svo­jim je me­mo­ari­ma Roc­ks: My

Life In and Out of Aerosmith is­pri­čao vlas­ti­tu ver­zi­ju Aerosmith sa­ge. “Ma­lo je is­ti­ne iz­re­če­no o zad­njih 20 go­di­na ben­da”, ka­že gi­ta­rist. “Svi zna­mo o 1970-ima i VH1-ovoj emi­si­ji Be­hind the

Mu­sic te po­nov­nom okup­lja­nju ben­da (u osam­de­se­ti­ma). Na­kon to­ga, to ne­ka­ko opa­da.” Per­ryje­va knji­ga do­la­zi na po­li­ce ove je­se­ni; u me­đu­vre­me­nu, Aerosmith će svi­ra­ti po sje­ver­no­ame­rič­kim dvo­ra­na­ma i are­na­ma od sr­p­nja s po­seb­nim gos­tom, Sla­shom.

Sa­njaj i da­lje, Ste­ven

Per­ryju se ni­su svi­dje­li Tyle­ro­vi me­mo­ari Sme­ta li vam bu­ka u mo­joj gla­vi? iz 2011. “Ne sla­žem se s mno­go stva­ri u Ste­ve­no­voj knji­zi”, ka­že. Per­ry ne že­li re­ći što je toč­no Tyler kri­vo na­pi­sao, ali obe­ća­va da nje­go­va knji­ga “ne­će stav­lja­ti ri­je­či u us­ta dru­gim ljudima ili go­vo­ri­ti o kon­tro­verz­nim stva­ri­ma ko­ji­ma ni­sam pri­sus­tvo­vao”.

Van igre

Na­kon što je al­bum Ae­ro­smit­ha iz 2012., Mu­sic From Anot­her Di­men­si­on!, nes­lav­no pro­pao u du­ća­ni­ma, a ni­jed­na pje­sma ni­je dos­pje­la na Hot 100 lis­tu, Per­ry ni­je si­gu­ran ho­će li Aerosmith ika­da vi­še sni­ma­ti. Nji­hov je ugo­vor sa Sonyjem odra­đen. “Sa­da smo slo­bod­ni”, Per­ry ka­že. “Ne znam ima li uop­će smis­la sni­ma­ti no­ve al­bu­me. Mo­žda sa­mo obja­vi­mo EP sva­kih šest mje­se­ci”.

Put bez kra­ja

Čak i da vi­še ni­kad ni­šta ne sni­me, deč­ki iz Ae­ro­smit­ha ne pla­ni­ra­ju pres­ta­ti ići na tur­ne­je. “Po­ku­šat će­mo svi­ra­ti pje­sme iz sva­ke de­ka­de”, ka­že Per­ry za ovo­ljet­nu tur­ne­ju. “Uklju­ču­ju­ći i ne­ke ne­ko­nven­ci­onal­ne. To bi mo­glo uklju­či­ti ‘Mon­key on My Back’ (iz 1989.) ili mo­žda čak ‘Han­g­man Jury’ (iz 1987.). Slash bi nam se mo­gao pri­klju­či­ti ti­je­kom na­šeg se­ta. Roc­ks je jed­na od nje­go­vih omi­lje­nih plo­ča.”

Per­ry

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.