Qu­een se na­kon Fred­di­eja vra­ća u ži­vot

Po­gled na no­vu tur­ne­ju Maya i Taylo­ra s Ada­mom Lam­ber­tom

Rolling Stone (Croatia) - - Queen -

Po­put mno­gih obo­ža­va­te­lja nje­go­vih go­di­na, Adam Lam­bert pr­vi put se su­sreo s Qu­eenom uz pje­smu “Bo­he­mi­an Rhap­sody”, u sce­ni fil­ma Wayne­ov svi­jet iz 1992. “Pi­tao sam oca: ‘Tko su ovi li­ko­vi?’”, tvr­di Lam­bert. Pos­tao je pra­vi obo­ža­va­telj Fred­di­eja Mer­curyja, do te mje­re da je 17 go­di­na pos­li­je, na audi­ci­ji Ame­rič­kog Ido­la, su­ce za­di­vio a cap­pel­la iz­ved­bom pje­sme. Tre­nut­no pro­živ­lja­va san sva­kog Qu­eeno­va su­pe­ro­bo­ža­va­te­lja: u lip­nju je kre­nuo na svjet­sku tur­ne­ju kao no­vi fron­t­men ben­da. “Odu­vi­jek sam se iden­ti­fi­ci­rao s Fred­di­ejem”, ka­že Lam­bert. “Baš kao i ja, u ne­kim se as­pek­ti­ma ži­vo­ta osje­ćao po­put aut­saj­de­ra ili iz­op­će­ni­ka. Tu je bol za­li­je­čio na po­zor­ni­ci.”

Na pu­tu na pro­be, u lip­nju u Los An­ge­le­su, Lam­bert se pri­pre­mao gle­da­ju­ći kon­cert s Wem­bleya iz 1986. “Fred­die je na di­van na­čin pu­bli­ci da­vao ono što že­le”, ka­že Lam­bert. “Bio je ta­ko raz­no­lik iz­vo­đač. Ne­ke su pje­sme div­ne us­pa­van­ke, a on­da se pre­tvo­re u ne­što žes­to­ko i agre­siv­no.” Na tur­ne­ji će bend iz­vo­di­ti hi­to­ve, ali i one pje­sme ko­je zna­ju sa­mo pra­vi fa­no­vi. Lam­bert ka­že da će jed­no od iz­ne­na­đe­nja bi­ti ra­di­kal­no pro­mi­je­nje­na “Lo­ve Kil­ls”, pje­sma ko­ju je Mer­cury sni­mio s Gi­or­gi­om Mo­ro­de­rom 1984. “Show ni­je imi­ta­ci­ja”, ve­li Brian May. “Bit će glas­no i opas­no, sve ono što lju­di od nas oče­ku­ju.”

U me­đu­vre­me­nu, Lam­bert o Qu­eenu uči od naj­bo­ljih mo­gu­ćih uči­te­lja. “Pi­tao bih deč­ke iz ben­da: ‘O če­mu go­vo­ri ova pje­sma?’, ka­že. “Re­ci­mo, ‘The Show Must Go On’, iz raz­dob­lja kad mu je zdrav­lje bi­lo na­ru­še­no. Ro­ger Taylor i Brian May ka­žu da ni­je htio da ga it­ko sa­ža­li­je­va, što je is­tin­ski div­no. Ni­je htio bi­ti žr­tva. To je ta­ko ple­me­ni­to i in­s­pi­ra­tiv­no.”

Lam­bert i May

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.