SVE OS­TA­JE U OBI­TE­LJI

Rolling Stone (Croatia) - - Damir Martinović Mrle -

Sa sku­pi­nom Let 3 na ovo­go­diš­njem Gri­če­va­nju u Za­gre­bu (go­re); Mrle i Ivan­ka Ma­zur­ki­je­vić, nje­go­va ži­vot­na put­ni­ca, ka­ko je zo­ve, s ko­jom čes­to glaz­be­no su­ra­đu­je i to pod ime­nom Mr. Lee & Ivan­kaLa (des­no).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.