Ma­rio Hu­ljev

Do­đi po još Me­nart 2014. Ne­de­fi­ni­ran nas­ta­vak ka­ri­je­re od­lič­nog pje­va­ča ko­ji se spo­tak­nuo na dru­gom al­bu­mu

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - DU­BRAV­KO JAGATIĆ

Na­kon de­bi al­bu­ma Igra pod

sun­cem bi­lo je evi­dent­no da Hu­ljev ci­lja na upraž­nje­no mjes­to ko­je je do­ne­dav­no pri­pa­da­lo Di­nu Dvor­ni­ku. Od­li­čan glas i na­gla­še­ni funk i ples­ni rit­mo­vi (kao i ne­ki spo­red­ni pro­jek­ti po­put Less Than Mi­nu­te) da­li su nas­lu­ti­ti da je Di­no do­bio dos­toj­nog na­s­ljed­ni­ka. Me­đu­tim, dru­gi al­bum, ko­ji je to tre­bao sa­mo po­t­vr­di­ti, odvu­kao je Hu­lje­va ki­lo­me­tri­ma od tog mjes­ta. Stil­ski neo­dre­đen, Do­đi po još Hu­lje­va smje­šta na es­tra­du, nu­de­ći sa­mo još jed­nu zvi­jez­du za­bav­ne glaz­be. Pro­duk­cij­ski vr­lo im­pre­si­van (Mark Silver), dru­gi al­bum nu­di ne­de­fi­ni­ran nas­ta­vak ka­ri­je­re od­lič­nog pje­va­ča ko­ji je sjaj­no na­pra­vio pr­ve ko­ra­ke, ali se spo­tak­nuo već na dru­gom al­bu­mu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.