Sia

1000 For­ms of Fe­ar RCA/Mon­key Pu­zz­le Pop kan­ta­uto­ri­ca s A lis­te na­pra­vi­la je us­pje­šan al­bum

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije Glazba - JU­LI­AN­NE ESCOBEDO SHEPHERD

U če­ti­ri go­di­ne od po­s­ljed­njeg al­bu­ma aus­tral­ske power­hou

se pje­va­či­ce Sie, nje­zin je zvuk pos­tao sve­pri­su­tan, iako nje­zi­no li­ce ni­je. Pi­sa­la je hi­to­ve za Beyon­cé, Katy Per­ry i Ri­han­nu – vo­kal­ne du­bi­ne i la­ga­na me­lan­ko­li­ja na “Di­amon­ds” Si­in su udio – a i ovaj će al­bum vje­ro­jat­no bi­ti jed­na­ko sve­pri­su­tan. Nje­zi­na vještina u sr­ce­dra­pa­ju­ćim re­fre­ni­ma is­i­ja­va na po­pi­su pje­sa­ma ko­je bis­te mo­gli pu­šta­ti dok po­bje­đu­je­te u ma­ra­to­nu: vr­hun­ci se ču­ju u naj­ma­njim stva­ri­ma, po­put je­ke woo-ooh na zad­njoj pje­smi “Big Gir­ls Cry” ili zas­la­đe­nih uda­ralj­ki na pje­smi “Elas­tic He­art”. Na omo­tu al­bu­ma ne vi­di­te ka­ko Sia iz­gle­da, ali zvu­či kao zvi­jez­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.