Proz­ni riff za ro­ker­sku mla­dost

Rolling Stone (Croatia) - - Kazalište/Knjige - MI­LAN PAVLINOVIĆ

Rock gi­ta­rist u frag­men­ti­ra­nom ro­ma­nu pri­sje­tio se odras­ta­nja na uli­ca­ma Ri­je­ke po­lo­vi­com osam­de­se­tih

Sr­ce od gu­me

Vla­do Sim­cich Va­va

Biv­ši gi­ta­rist La­ufe­ra u svom pr­vom ro­man Sr­ce od gu­me go­vo­ri o jed­nom lje­tu sre­di­ne 80-ih, toč­ni­je 1985. go­di­ni kad se u Lon­do­nu do­ga­đao Li­ve Aid a u Ri­je­ci mla­di ju­na­ci uči­li su ži­vot­ne lek­ci­je rock ‘n’ rol­la, sek­sa, pri­ja­telj­stva i lju­ba­vi. Krat­ka po­glav­lja ro­ma­na i lir­ski ton da­ju mu ri­tam i di­na­mič­nost, a či­ta­telj će se iden­ti­fi­ci­ra­ti s auto­ro­vim li­ko­vi­ma ko­ji su od kr­vi i me­sa i ko­je Va­va poz­na­je u du­šu. Kao mo­to ro­ma­na iz­a­bra­na je re­če­ni­ca “Svi zna­ju da je nostalgija kraj”, ali gi­ta­rist ni­je do­pus­ti da ga pre­uz­me pa­te­ti­ka za mla­doš­ću, ne­go je opu­šte­no i s is­kus­tvom is­pri­čao što (mu) se do­ga­đa­lo tih go­di­na u gra­du. Sr­ce od gu­me je od­lič­na je­zič­na pratnja uz Va­vi­ne ins­tru­men­tal­ne so­lo al­bu­me i ne­pre­ten­ci­oz­na pro­za auto­ra ko­ja će za­ni­ma­ti i da­naš­nje klin­ce.

Va­va je obja­vio svoj pr­vi ro­man

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.