ROKSAN RADIUS 5 U MKII IZ­DA­NJU

Rolling Stone (Croatia) - - Hi-Fi -

No­va ver­zi­ja jed­nog od naj­us­pješ­ni­jih gra­mo­fo­na iz bri­tan­skog Rok­sa­na do­no­si broj­na po­bolj­ša­nja u od­no­su na na­gra­đi­va­nog pret­hod­ni­ka, što će ver­zi­ji Radius 5 mkII za­si­gur­no do­ni­je­ti no­ve za­do­volj­ne ko­ris­ni­ke. Os­nov­ni Radius 5 bio je os­vje­že­nje na tr­ži­štu gra­mo­fo­na vi­so­ke kla­se zbog od­lič­nog omje­ra po­volj­ne ci­je­ne i is­tin­skih high-end per­for­man­si, a op­ti­mal­no ugo­đen i ba­lan­si­ran u sta­nju je pru­ži­ti sa­te i sa­te uži­va­nja u vi­ni­li­ma. Me­đu bit­ni­jim pre­ina­ka­ma na no­voj ver­zi­ji is­ti­ču se no­sač i ovjes mo­to­ra, po­bolj­ša­nja na na­pa­ja­nju, ali i no­ve no­gi­ce od po­li­ra­nog ne­hr­đa­ju­ćeg če­li­ka, či­me je po­bolj­ša­na ka­ko sta­bil­nost ta­ko i es­tet­ska po­jav­nost ure­đa­ja. Dos­tu­pan je u cr­nom i pro­zir­nom akril­nom fi­ni­šu, što mu da­je do­dat­nu do­zu ele­gan­ci­je u od­no­su na pri­jaš­nje ver­zi­je iz­ve­de­ne u dr­ve­tu. Kao i svaki is­tin­ski high-end gra­mo­fon, is­po­ru­ču­je se sa­mo kao ba­za, ba­za s ruč­kom ili kom­plet­na ver­zi­ja sa ruč­kom i zvuč­ni­com. S ob­zi­rom na po­sve­će­nost Rok­sa­na ko­nač­nom zvu­ku pro­izvo­da, mir­ne du­še mo­že­mo pre­po­ru­či­ti kom­plet­nu tvor­nič­ki po­de­še­nu ver­zi­ju s Ni­ma ruč­kom i Co­rus zvuč­ni­com. (In­fo: Plug&Play, Bed­njan­ska 8, Za­greb, Tel. 01 4829 552; ci­je­na: od 11.925 kn)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.