Ener­gič­na glaz­be­na obi­telj ko­ja upor­no od­bi­ja odras­ti

AC/DC objav­lju­ju no­vi al­bum i kre­ću na no­vu tur­ne­ju. Na ža­lost, bez Mal­co­ma Yo­un­ga

Rolling Stone (Croatia) - - Rock&roll -

Rock Or Bust

MA­LO JE STVA­RI NA pla­ne­ti Zem­lji i Sun­če­vom sus­ta­vu to­li­ko si­gur­no i ne­pro­mje­nji­vo kao zvuk aus­tral­skih hard rock dje­do­va AC/DC. Kao što fa­no­vi ka­žu, po­treb­na je ot­pri­li­ke jed­na se­kun­da za pre­poz­na­va­nje ka­da se ra­di o no­vom sin­glu ben­da. Na­kon šes­to­go­diš­nje pa­uze od po­s­ljed­njeg al­bu­ma Black Ice i svjet­ske tur­ne­je, ne­dav­no su se za­ču­li no­vi-sta­ri zvu­ci An­gu­so­vih “ri­fa­nja” gi­ta­rom i Bri­ano­vog vri­šta­nja u “Play Ball”, naj­av­nom sin­glu ko­jim će za­poč e t i nov i krug u od­bi­ja­nju odras­ta­nja. Šes­na­es­ti stu­dij­ski al­bum zvat će se pro­gra­mat­ski Rock Or Bust, bit će objav­ljen 28. stu­de­nog i po­vod je za još jed­nu ve­li­ku svjet­sku tur­ne­ju na ko­joj će po­ka­za­ti rock ču­de­sa i fa­moz­ne rif­fo­ve ko­ji­ma su za­ra­zi­li svi­jet, priv­la­če­ći pu­bli­ku od 7 do 77.

Bra­ća Yo­ung i ori­gi­nal­ni pje­vač Bon Scott ro­đe­ni su u Škot­skoj, ali su se još kao dje­ca s ro­di­te­lji­ma pre­se­li­li u Au- stra­li­ju, gdje će 1973. ofor­mi­ti bend ko­ji će pos­ta­ti je­dan od naj­ve­ćih rock “di­no­sa­ura” ko­ji su ikad ho­da­li rock ‘ n’ roll pla­ne­tom.

Ti­je­kom če­tr­de­set go­di­na pos­to­ja­nja o AC/ DC- u se uvi­jek go­vo­ri u kon­tek­s­tu iz­dr­ž­lji­vo-

Bend u pu­nom sas­ta­vu 2011. go­di­ne. Pr­vi pje­vač Bon Scott, u ko­lo­vo­zu 1979. go­di­ne. Po­la go­di­ne kas­ni­je pro­na­ći će ga mr­tvog. Mal­com Yo­ung na­pus­tio je

bend zbog bo­les­ti.

IZ­DR­Ž­LJI­VOST NA

PRO­MJE­NE

2

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.