No­ve

Rolling Stone (Croatia) - - Uvodnik -

Co­urt­ney Bar­nett

“De­pres­ton”

Co­urt­ney je jed­na od naj­bo­ljih no­vih na­dre­alis­ti­ca. Ja­ko sam sre­tan što je tu i što pi­še o sta­no­vi­ma i ure­đe­nju ku­će sa svog je­dins­tve­nog, vi­so­kog

sta­rin­skog ku­ta gle­da­nja.

Nick Jo­nas

“Cha­ins”

Ko­na­čan do­kaz da su ra­ču­na­la pre­uze­la svi­jet. Ni­šta ni­je stvar­no u za­mrz­nu­tom kra­jo­li­ku Ar­k­ti­ka i tun­dri ove rin­g­to

ne ko­mer­ci­jal­ne pje­sme.

Big Se­an fe­at. E-40 “I Don’t Fuck With You”

Ovo zvu­či kao ne­što što bi slu­ša­li na­sil­ni­ci u ško­li – okrut­no i beš­ćut­no, bez tra­ga em­pa­ti­je ili lju­ba­vi pre­ma čo­vje­ku. Sje­ti­te se za­gr­li­ti ne­ko­ga

da­nas.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.