Lars ul­rich

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll -

“Ju­čer sam na­šao snim­ku

ne­kih lu­dih stva­ri”. Na­kon vi­še od tri de­set­lje­ća ka­ri­je­re, Me­tal­li­ca je sprem­na po­gle­da­ti iza se­be u ve­li­kom sti­lu. Bend pla­ni­ra kre­nu­ti s ogrom­nom kam­pa­njom iz­da­nja ko­ja će sa­dr­ža­va­ti ci­je­li nji­hov ka­ta­log. “Vri­je­me nam je da kre­ne­mo s objav­lji­va­njem po­nov­nih iz­da­nja na no­voj ra­zi­ni i na­pra­vi­mo ne­što ve­li­ko s na­šim ka­ta­lo­gom, kao što su to već na­pra­vi­li U2, Led Zep­pe­lin i Oa­sis”, ka­že bub­njar Lars Ul­rich.

Pr­vo će iz­da­nje bi­ti ogra­ni­če­na re­pli­ka ka­ze­te ben­do­vog odvaž­nog de­ma iz 1982., No Li­fe ‘till Le­at­her, ko­ji tre­ba bi­ti objav­ljen kra­jem trav­nja. Ka­ze­ta pred­stav­lja ra­ni sas­tav s Da­ve­om Mus­ta­ine­om iz Me­ga­det­ha na glav­noj gi­ta­ri. Me­đu pje­sma­ma je i gru­ba ver­zi­ja “The Fo­ur Hor­se­men” pod ime­nom “The Mec­ha­nix” (s tek­s­tom “o sek­su­al­nom su­sre­tu na ben­zin­skoj pos­ta­ji”, ka­že Ul­rich) i bub­nja­rev ru­ko­pis na pa­pi­ru u ka­ze­ti. “Dva­na­es­te­ro lju­di će to mo­ći pos­lu­ša­ti”, ka­že Ul­rich smi­ju­ći se.

Obo­ža­va­te­lji ko­ji ne po­sje­du­ju ka­se­to­fon mo­gu ku­pi­ti pro­ši­re­ni CD i vi­nil­nu ver­zi­ju al­bu­ma No Li­fe ‘till Le­at­her ovog lje­ta, upa­ki­ra­nu s onim što bub­njar zo­ve “mno­gim da­ro­vi­ma” ko­je je bend pro­na­šao u riz­ni­ca­ma, uklju­ču­ju­ći i vi­še de­mo snim­ki iz tog raz­dob­lja. “Ju­čer sam na­šao snim­ku ne­kih lu­dih stva­ri za ko­je ni­sam ni znao da pos­to­je”, ka­že Ul­rich. Kill ‘Em All, de­bi­tant­ski al­bum Me­tal­li­ce iz 1983., ugle­dat će svje­tlo da­na pri­je kra­ja go­di­ne. Što se ti­če taj­min­ga nji­ho­vih no­vih iz­da­nja, Ul­rich da­je kra­tak od­go­vor: “Sve sti­že”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.