Co­nan O’Bri­en

Vo­di­telj ve­čer­njeg talk-showa go­vo­ri o us­pje­hu na in­ter­ne­tu, po­sje­tu Ku­bi i ve­se­lju ko­je osje­ća iz­i­gra­va­ju­ći se­ro­nju.

Rolling Stone (Croatia) - - Su­sret - Tekst: Jo­nah We­iner

Ma­sko­ta sve­uči­li­šta Wic­hi­ta Sta­te je an­tro­po­mor­f­ni snop pše­ni­ce zvan Wu-Shock. Na gla­vi mu je raš­ču­pa­ni bu­sen su­he, žu­te tra­ve, a li­ce mu kra­se opa­ki, na­kriv­lje­ni smi­je­šak i čud­no­va­te, iz­ra­že­ne ja­go­di­ce. Po­gle­dav­ši sli­ku ma­sko­te Co­na­nu O’Bri­enu tre­ba tek pet se­kun­di da opi­še nje­zi­nu je­dins­tve­nu gro­te­sk­nost: “Iz­gle­da po­put Joh­na Te­sha na­kon što je bio mr­tav pet da­na.” O’Bri­en na­la­zi se u kam­pu­su fa­kul­te­ta Uni­ver­sity of Ca­li­for­nia u Ir­vi­neu, zbog sni­ma­nja hu­mo­ris­tič­nog ske­ča ko­ji će se emi­ti­ra­ti ti­je­kom ko­šar­ka­škog tur­ni­ra NCAA . Ma­sko­ta UCI-ja je Pe­ter the An­te­ater (Pe­ter Mra­vo­jed), s bi­cep­si­ma po­put Dwayne Joh­n­so­na i nju­škom po­put me­ga­fo­na. Os­nov­na pre­mi­sa iza O’Bri­eno­va po­sje­ta je dvo­ja­ka: 1.) Na­uči­ti od Pe­te­ra ka­ko eki­pu odves­ti do po­bje­de i 2.) ne­smi­lje­no is­mi­ja­va­ti nje­ga i dru­ge bi­zar­ne ma­sko­te sve­uči­li­šta.

“Ovo je uobi­ča­je­ni skeč s lo­ka­ci­je”, ka­že O’Bri­en opi­su­ju­ći una­pri­jed snim­lje­ne ske­če­ve ti­je­kom ko­jih na­pu­šta po­zor­ni­cu u stu­di­ju i kre­će u svi­jet. “Sni­mam ih vi­še-ma­nje ne­upu­ćen pa se ide­ja ske­ča mi­je­nja ti­je­kom sni­ma­nja.” Sje­di u jed­noj od sport­skih dvo­ra­na fa­kul­te­ta dok mu nje­go­vu poz­na­tu fri­zu­ru sa ši­ška­ma fe­ni­ra­ju do pu­nog sja­ja i uz po­moć dva du­go­go­diš­nja sce­na­ris­ta, Da­na Cro­ni­na i Tod­da Le­vi­na, smiš­lja ok­vir­ni plan na­pa­da. “Vo­li­mo kad su stva­ri spon­ta­ne no ipak se pri­pre­ma­mo ima­ju­ći na umu ne­ke po­la­ziš­ne toč­ke ko­je nas us­mje­ra­va­ju”, ka­že Le­vin. O’Bri­en pre­gle­da­va fo­to­gra­fi­je raz­nih ma­sko­ta i na­ba­sa na ču­pa­vo, bez­o­blič­no stvo­re­nje, Blue Bo­ba, ma­sko­tu sve­uči­li­šta Xa­vi­er. Mr­šti se. “Ovo bi mo­glo bi­ti bi­lo što”, ka­že. “Ovo bi mo­gla bi­ti Ebo­la!” Od svo­je 52 go­di­ne ži­vo­ta, O’Bri­en je 22 pro­veo kao vo­di­telj ve­čer­njeg talk-showa, uz us­pješ­nu ko-

Ilus­tra­ci­ja Phi­lip Bur­ke mi­čar­sku ka­ri­je­ru ko­ja je u ve­ći­ni si­tu­aci­ja bi­la neo­ka­lja­na, sve do kom­pli­ka­ci­ja iz 2010. Ta­da mu je NBC, u stra­hu zbog nes­tal­ne gle­da­nos­ti, iz ru­ku otrg­nuo The To­nig­ht Show na­kon sa­mo tri mje­se­ca emi­ti­ra­nja. Če­ti­ri i pol go­di­ne na­kon to­ga i da­lje vo­di svoj show Co­nan na TBS-u, a po­tez ko­ji se u ono vri­je­me či­nio kao ko­rak una­trag po­ka­zao se, po­la­ko, ali ne­po­gre­ši­vo, kao pre­po­rod. O’Bri­an svo­jim kon­ku­ren­ti­ma re­do­vi­to kra­de gle­da­te­lje ko­je svi pri­želj­ku­ju, one uz­ras­ta od 18 do 49 go­di­na. Nje­go­va pro­sječ­na gle­da­nost (uklju­ču­ju­ći re­pri­ze, pri­ka­zi­va­nja na TBS-u i pu­bli­ku s web stra­ni­ce Te­am Co­co) po­ras­la je na 1,3 mi­li­ju­na, a pret­plat­ni­ci nje­go­va Yo­uTu­be ka­na­la u po­s­ljed­njih su šest mje­se­ci po­ras­li go­to­vo dvos­tru­ko – nje­go­ve snim­ke mje­seč­no po­gle­da 92 mi­li­ju­na lju­di.

Ve­li­ki dio O’Bri­eno­va pre­po­ro­da pri­pi­su­je se nje­go­vom go­le­mom us­pje­hu na in­ter­ne­tu u ko­jem sad uži­va već i ru­tin­ski: je­dan ne­dav­ni skeč s lo­ka­ci­je u ko­jem je, gol i u druš­tvu Ste­ve­na Ye­una iz Ži­vih mr­tva­ca, na­gra­bu­sio u ko­rej­skom ter­mal­nom od­ma­ra­li­štu, od pr­vot­nog emi­ti­ra­nja u ve­lja­či pri­ku­pio je de­vet mi­li­ju­na kli­ko­va. U me­đu­vre­me­nu, O’Bri­en i da­lje os­ta­je pri svo­joj lju­ba­vi pre­ma ap­sur­du i zbi­ja ša­le po­put na­pu­še­nog stu­den­ta pa­met­nja­ko­vi­ća. Ne­ku je ve­čer sni­mio ci­je­li skeč zas­no­van na ni­sko­bu­džet­nom vi­zu­al­nom hu­mo­ru: na se­tu su sa svih stra­na is­ka­ka­le go­le­me kar­ton­ske gla­ve s li­cem Ro­ber­ta Dus­ta, mi­li­ju­na­ša op­tu­že­nog za uboj­stva. Zbog to­ga su se O’Bri­en i An­dy Ric­h­ter, nje­gov du­go­go­diš­nji si­de­kick, glu­pi­ra­li pre­tva­ra­ju­ći se da su upla­še­ni. “Bio je to do­bar osje­ćaj”, ka­že O’Bri­en. “Daj mi još to­ga. Ra­zuz­daj­mo se.” Pro­du­cent na te­re­nu vo­di O’Bri­ena do ko-

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.