Lu­da­cri­sov bi­jes­ni po­vra­tak

Ia­ko su ga ne­ki ot­pi­sa­li iz rap igre, Lu­da se vra­tio s al­bu­mom Lu­da­ver­sal

Rolling Stone (Croatia) - - Rock & Roll -

Upr otek­lih pet go­di­na Lu­da­cris je glu­mio u tri nas­tav­ka fil­ma Br­zi i žes­to­ki (naj­no­vi­ji, Fu­ri­ous 7, u ki­ni­ma je od 3. trav­nja), a obja­vio je toč­no ni­ti je­dan no­vi al­bum. Ali ne­moj­te ga još ot­pi­sa­ti iz rap igre: nje­gov naj­no­vi­ji al­bum, Lu­da­ver­sal, naj­jači je zad­njih go­di­na. “Ja sam svoj naj­ve­ći kri­ti­čar”, ka­že 37-go­diš­nji Lu­da. “Ali ovo je ne­vje­ro­jat­no”.

Ne­ke od ovih pje­sa­ma os­tav­lja­ju do­jam kao da su upu­će­ne lju­di­ma ko­ji mis­le da si ne­bi­tan. Je li ovo “For­got Abo­ut Dre” tre­nu­tak?

Ni­sam je­be­no ni­ka­mo oti­šao. Sni­mio sam ne­ko­li­ko­fil­mo­va, ali i da­lje znam da ću uni­šti­ti bi­lo ko­jeg re­pe­ra. A lju­de ko­ji mis­le da mo­žda ni­sam do­volj­no do­bar i da­lje ću ša­ma­ra­ti po gla­vi dok ne do­đu se­bi.

U no­voj pje­smi “Grass Is Always Gre­ener” ka­žeš da si pres­tao pi­ti na go­di­nu da­na. O če­mu se tu ra­di?

Jed­nog sam pro­sin­ca bio na od­mo­ru s Ke­vi­nom Har­tom i po­pio sam to­li­ko je­be­nog al­ko­ho­la da sam si re­kao: “Baš da vi­dim mo­gu li pres­ta­ti”. Ra­di­lo se o dis­ci­pli­ni.

Je­si li pres­tao pu­ši­ti i tra­vu?

Pa, ne ( smi­je se).

Ko­li­ko du­go još pla­ni­raš re­pa­ti? Ho­ćeš li nas­ta­vi­ti i kad bu­deš imao 50 i 60?

Ne. Ra­di­je bih bio iza sce­ne. Ne­ću re­pa­ti sa šta­pom.

Lu­da­cris

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.