“Ljud­ski fak­tor mi je pre­su­dan”

Rolling Stone (Croatia) - - Ringo -

ci­ji’. Da­vid Bowie je pro­du­ci­rao ne­ke od mo­jih naj­dra­žih al­bu­ma i ap­so­lut­ni je ge­ni­ja­lac. Vr­lo mi je za­nim­ljiv mix in­že­njer i pro­du­cent Da­ve Pen­sa­do ko­ji ima emi­si­ju ‘Pen­sa­do’s Pla­ce’ na Yo­uTu­beu i ugoš­ću­je poz­na­te pro­du­cen­te, sni­ma­te­lje i mix in­že­nje­re, s ko­ji­ma raz­go­va­ra o nji­ho­vim teh­ni­ka­ma, fi­lo­zo­fi­ji i pris­tu­pu ra­du”.

Mra­kov­čić je ot­krio i na ko­ji na­čin bi­ra glaz­be­ni­ke i ka­že da mu je ljud­ski fak­tor pre­su­dan te da že­li ra­di­ti s lju­di­ma ko­ji vo­le glaz­bu i uži­va­ju u sva­kom pro­ce­su nje­nog stva­ra­nja. “Ne­mam za­tvo­re­ni sis­tem, sva­kom pris­tu­pam ona­ko ka­ko mis­lim da je naj­bo­lje za nje­go­vu glaz­bu. Ne upli­ćem se pre­vi­še u ide­ju i uvi­jek pr­vo po­ku­šam shva­ti­ti što glaz­be­nik že­li od pje­sme. Ka­žem svo­je miš­lje­nje i pri­jed­lo­ge, ali ne in­zis­ti­ram na nji­ma.” Osim što pro­du­ci­ra dru­ge glaz­be­ni­ka, Mra­kov­čić je i kan­ta­utor. “U svo­jim pje­sma­ma ma­nje ma­rim za pro­duk­ci­ju u teh­nič­kom smis­lu i idem vi­še na Lo-fi va­ri­jan­tu. Sa­mo že­lim da zvu­či is­kre­no. Za­to i ne objav­lju­jem čes­to svo­je pje­sme.”

Su­ra­đi­vao je i s re­da­te­ljem Ivi­com Bu­lja­nom u pred­sta­vi “Ga­ra­ža” a ba­vio se i sin­kro­ni­za­ci­jom cr­ti­ća. “Su­rad­nja s Ivi­com je doš­la spon­ta­no i slu­čaj­no, mis­lim da nas je vi­dio ka­ko nas­tu­pa­mo na HRT-u pa me je zvao u pred­sta­vu. Naj­pri­je kao glum­ca, a on­da mi se smi­lo­vao i dao mi da svi­ram gi­ta­ru. Ra­dio sam ne­dav­no mu­zi­ku za pred­sta­vu ‘Vi­li­mov Šeks­pir’ u ki­nu Mo­so­ru i imam ne­ke do­go­vo­re za no­ve pro­jek­te. Što se ti­če cr­ti­ća, ne­ko vri­je­me sam ra­dio kao to­nac u jed­noj fir­mi za dje­čji TV pro­gram ‘Nic­ke­lo­de­on’.

Ovo­go­diš­nji pla­no­vi su mu vr­lo kon­kret­ni, ba­vit će se pro­duk­ci­jom, pre­se­lit će stu­dio u no­vi pros­tor, za ko­ji se na­da da će bi­ti bo­lji za sni­ma­nje, a udru­žit će se i s još jed­nim sni­ma­te­ljem. “Što se ti­če autor­skog ra­da, na­dam se da ću uhva­ti­ti vre­me­na i sni­mi­ti svoj al­bum. Već sam sâm se­bi smi­je­šan da sva­kod­nev­no sni­mam ben­do­ve, a ne us­pi­je­vam odvojiti vre­me­na za svoj al­bum. Mis­lim da je ri­ječ o ne­kom po­re­me­ća­ju”, za­klju­čio je Mra­kov­čić.

“Stal­no sni­mam ben­do­ve a ne­mam vre­me­na za svoj al­bum. Mis­lim da je ri­ječ o ne­kom po­re­me­ća­ju.”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.