Ala­ba­ma Sha­kes na pu­tu pre­ma sve­mi­ru

So­ul ro­ke­ri os­lo­ba­đa­ju um ka­ko bi is­tra­ži­li no­ve psi­ho­de­lič­ne svje­to­ve Ala­ba­ma Sha­kes So­und & Co­lor

Rolling Stone (Croatia) - - Recenzije -

ATO

Ilus­tra­ci­ja ro­bert hunt Na nji­ho­vom de­bi­tant­skom al­bu­mu iz 2012., Boys & Gir­ls, Ala­ba­ma Sha­kes stvo­ri­li su re­tro mix cr­nač­kog juž­njač­kog so­ula i bje­lač­kog rock & rol­la ko­ji se po­ve­zao. Bio je to ona­kav ins­tan­tan vin­ta­ge al­bum ka­kav stu­den­ti i nji­ho­vi dje­do­vi ko­ji ku­pu­ju plo­če mo­gu za­vo­lje­ti i to je Sha­ke­si­ma do­ni­je­lo neo­če­ki­va­no us­pješ­nu pri­ču me­đu ben­do­vi­ma s gi­ta­rom u do­ba stre­amin­ga.

Mo­ra da je bi­lo vr­lo iz­a­zov­no dr­ža­ti se te for­mu­le, ali So­und & Co­lor po­ka­zu­je da ovaj bend te­ži ve­ćim stva­ri­ma od uzo­ra ro­ots- roc­ka. Ovo je čud­ni­ji, oša­mu­će­ni­ji, žeš­ći i vi­še sek­si al­bum od nji­ho­vog de­bi­ja u sko­ro sva­kom smis­lu. Da, pje­va­či­ca i gi­ta­ris­ti­ca Brit­tany Howard još uvi­jek ko­ris­ti kla­sič­ne R&B vo­kal­ne po­kre­te, one uzvi­ke i uz­di­sa­je ko­ji us­mje­ra­va­ju duh; gi­ta­rist He­ath Fogg i da­lje odje­ku­je fra­ze po­moć­ni­ka Ala Gre­ena, Te­eni­eja Hod­ge­sa i Staxo­ve glav­ne pot­po­re, Ste­vea Co­ope­ra. Ali to je ka­me­nje ko­je se tran­sfor­mi­ra pro­duk­cij­skim pri­la­go­đa­va­njem lje­kar­ni za ka­na­bis.

Nas­lov­na pje­sma za­po­či­nje al­bum iz­ja­vom na­mje­re. Vi­bra­fon­ske no­te leb­de u du­bo­kom re­ver­bu, pri­ka­zu­ju­ći kla­sič­no spo­ro na­pre­do­va­nje so­ula po­put osam­lje­ne tru­be ko­ja otva­ra pje­smu “Try a Little Ten­der­ness” Oti­sa Red­din­ga.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.